Brainportschool De Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1 -3 5671 VP Nuenen

  • Je kind leert op maat, krijgt de vrijheid bij de keuze en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen sturen.
  • De basisvakken, zijn de kern van ons onderwijs. Aan de basis staat een goede instructie, passend bij de behoeften van elk kind.
  • Kinderen voelen zich prettig en veilig bij ons op school. Samen is ons sleutelwoord. Ieder kind is uniek. We zijn trots op elkaar!
  • We zien wat de kinderen iedere dag nodig hebben. Als je goed luistert en kijkt naar elk kind hoor en zie je waar je op kunt sturen.
  • Jouw kind groeit op in een unieke kennisregio. Daarom vinden we het belangrijk en kansrijk om één van de 10 Brainport basisscholen te zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool De Dassenburcht scoort al jaren boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. De school heeft nauwelijks tot geen weging en behoort daardoor tot groep 0. De resultaten worden per vakgebied door de school geanalyseerd. Het vak rekenen steekt positief af. Taal daarentegen scoort op enkele onderdelen minder dan verwacht. Daar wordt in overleg met de leerkrachten een verbeteringsprogramma op gezet. Een voorbeeld daarvan is het vak spelling.

De resultaten van de eindtoets worden met het hele team en met de ouders besproken. De Intern Begeleider maakt een trendanalyse. We maken de resultaten inzichtelijk voor alle betrokkenen.

De adviezen die de school geeft voor verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs zijn uit ervaring goed. m.n. De adviezen voor VMBO vallen in de eerste twee jaren van het VO gunstig uit, er is dus sprake van opstroom. Ongeveer 70% van de kinderen krijgt een advies op het niveau van VMBO / HAVO of hoger. De meeste kinderen kiezen voor een VO school in Eindhoven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven