Basisschool De Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1 -3 5671 VP Nuenen

  • Een goed pedagogisch klimaat. Kinderen die met plezier samen leren en samen vieren. Elke dag opnieuw.
  • Respect voor elkaar. Je mag het ook fijn hebben samen.
  • De ochtendbegroeting hoort voor ons bij een warm pedagogisch klimaat. Ieder kind wordt gezien.
  • We reflecteren ook kritisch op ons eigen handelen, bijv. bij het bespreken van het groepsplan. Wat heeft jouw groep nodig?
  • We stimuleren leerlingen om eigen oplossingen te bedenken.

In het kort

Toelichting van de school

Op De Dassenburcht staat het kind en zijn / haar talenten centraal. Door uitdagend en eigentijds onderwijs te bieden, stimuleren we de ontwikkeling van onze kinderen.We inspireren kinderen om samen te werken met anderen en zetten ze aan tot kritisch en creatief denken. We helpen de kinderen van onze school op te groeien tot sociale en gelukkige mensen, die betrokken zijn bij elkaar en bij hun omgeving en zich staande kunnen houden in een complexe maatschappij. Daarbij is de hulp van ouders en andere partners essentieel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkend
  • Betrokken
  • Ambitieus
  • Professioneel
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Dassenburcht hanteren we het systeem van 940 uur onderwijs per jaar voor ieder kind. Alle groepen zijn op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag vrij.

Alle ouders kunnen hun kinderen vanaf 8.20 uur naar het lokaal brengen en de leerkracht begroeten. Voor echte gesprekken wordt een aparte afspraak gemaakt. De kinderen eten tijdens de lunchpauze gezamenlijk in de klas en gaan daarna een half uur buiten spelen (continurooster). Samen met ouders surveilleren we tijdens de middagpauze.

Binnen de Brede School is kinderopvang, voor- en naschoolse opvang mogelijk. Er is ook een peuterspeelzaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven