Antoniusschool

Anemonenstraat 1 2431 XB Noorden

Schoolfoto van Antoniusschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Lopende het schooljaar worden de kinderen getoetst m.b.v. de methodetoetsen en de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook worden alle kinderen, het hele jaar door, door de leerkracht gevolgd in hun ontwikkeling. Niet alleen d.m.v. de gegevens van toetsen maar ook door de correctie van het dagelijks werk, volgen we de kinderen.  Gegevens van belang worden genoteerd in een groepsplan. De gegevens van de leerlingen worden 4 maal per schooljaar besproken door de leerkracht met de intern begeleider in groepsbesprekingen en in leerlingbesprekingen. De leerkrachten onderling hebben ook regelmatig overleg over vorderingen en het welbevinden van de leerlingen.

Ook zorgen wij voor een individuele grafische weergave van de groei per Citotoets in het rapport van de kinderen. Dit overzicht wordt ook met de leerlingen en de ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken. 

Wij nemen de volgende Cito-leerlingvolgsysteemtoetsen af:  

groep 3: AVI, DMT, spelling, rekenen (midden/eind)

groep 4: AVI, DMT, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (eind)

groep 5: AVI, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden)

groep 6: AVI, spelling, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden)

groep 7: AVI, spelling, spelling werkwoorden, rekenen (midden/eind), begrijpend lezen (midden)

groep 8: spelling, spelling werkwoorden, begrijpend lezen, rekenen (midden)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven