De Meander

Lochtersweg 1 7442 BM Nijverdal

Mooie foto vanaf de Lochtersweg.

Het team

Toelichting van de school

Op de Meander werken veel mensen samen om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van alle leerlingen. Alle groepen hebben een eigen leerkracht. Omdat veel leerkrachten parttime werken, hebben de meeste groepen twee leerkrachten. Naast de groepsleerkrachten maken een ondersteuningscoördinator, twee onderwijsassistenten, een secretaresse en een directeur deel uit van het team.

Het team van De Meander kenmerkt zich door betrokkenheid, openheid en meelevendheid. De medewerkers voelen zich betrokken bij de kinderen en hun ouders. Iedere morgen worden de kinderen begroet op het plein. Indien nodig is er dan ook even een kort gesprek met de ouders. De leerkrachten kennen de kinderen echt, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig op school. In geval van ziekte of verlof proberen we dit zo stabiel mogelijk op te lossen. Hierbij kun je denken aan de inzet van duo-partners, ambulante leerkrachten of vaste vervangers. Als de afwezigheid van leerkrachten vooraf bekend is, zult u hier via Parro bericht over krijgen.

Ook zijn wij aangesloten bij een mobiliteitscentrum waarvan wij invallers kunnen inzetten. In een tijd met een groot lerarentekort is dit wel een uitdaging. Binnen Ieder kind telt zijn er afspraken gemaakt om de groepen zo goed mogelijk te vervangen en waar mogelijk te voorkomen dat groepen thuis moeten werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle groepen werken de leerlingen volgens een continurooster tot 14.45 uur met voor de hele school een vrije woensdag- en vrijdagmiddag.

Alle groepen volgen minimaal 940 uur onderwijs per schooljaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

's Ochtends worden de kernvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen gegeven. Kinderen zijn verschillend en we nemen dat gegeven als uitgangspunt voor ons onderwijs. Kinderen mogen werken op hun eigen tempo, volgens hun eigen leerstijl en zijn zo (mede-)eigenaar van hun ontwikkeling. De roosters van alle groepen zijn op elkaar afgestemd, zodat leerlingen het onderwijs op hun eigen niveau kunnen volgen.

Bij het aanbod wordt gebruik gemaakt van duidelijke instructie. Om het in te oefenen benutten we verschillende werkvormen gericht op de betrokkenheid. Ook bewegend leren wordt veel toegepast. De verwerking van de vakken gebeurd zowel op papier als op een device.  

De middagen zijn SALTO-middagen: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Tijdens deze middagen staan het onderzoekend leren en de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Er wordt dan groepsdoorbrekend gewerkt aan de wereldoriënterende en creatieve vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen zoveel mogelijk inclusief onderwijs realiseren. Het uiteindelijke doel daarvan is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere school. Met uitzondering van die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen, alsook die leerlingen die het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen in ernstige mate belemmeren. Uit een zorgvuldige beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel blijkt waar de grenzen van de mogelijkheden van onze school (team) ligt in deze. De school zal actief zoeken naar mogelijkheden deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend aanbod. Echter Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Binnen het SWV is daarom ook structureel sprake van samenwerking tussen BaO, SBaO- en SO-voorzieningen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school is continu in ontwikkeling. In ons schoolplan staan onze ambities voor de periode 2023-2027 beschreven. Vanuit dit schoolplan worden jaarlijks een doelenkaart, actiekaart en ambitiekaarten opgesteld. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind (leeftijd 4-7 jaar) is een specifieke doelgroep binnen de school. Daarom is de visie op het onderwijs voor het jonge kind apart beschreven. De uitgangspunten van het onderwijs op de Meander gelden uiteraard ook voor deze doelgroep.  

In de kleutergroepen wordt vooral gewerkt vanuit spel. Dit wordt ingezet als middel om kinderen te laten leren en ontwikkelen. Door te spelen leren kinderen zichzelf en hun omgeving beter kennen, ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden en doen zij ervaringen op die ze weer kunnen gebruiken in nieuwe situaties. 

We hanteren een kindgerichte benadering bij het onderwijs aan ieder kind, zeker aan het jonge kind. Dit betekent dat de behoeften en interesses van de kinderen centraal staan in het onderwijsproces. De leerkrachten spelen in op de individuele capaciteiten en leerbehoeften van elk kind, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van het idee dat jonge kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn en dat zij zich het beste ontwikkelen als zij plezier hebben in wat ze doen. 

Op de Meander werken we met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Hierbij worden verschillende vakken en vaardigheden geïntegreerd in het thema, zodat kinderen beter begrijpen hoe deze met elkaar samenhangen en hoe zij dit kunnen toepassen in de praktijk. Door thematisch te werken wordt het leren betekenisvoller voor kinderen, waardoor zij gemotiveerder zijn om zich verder te ontwikkelen. Tijdens de SALTO-middagen wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. 

Binnen onze visie op het onderwijs aan het jonge kind wordt er veel waarde gehecht aan een veilige en uitdagende leeromgeving. Er wordt gestreefd naar een leeromgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en waar zij gestimuleerd worden om te ontdekken en te leren. Het is belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat zij kunnen experimenteren, fouten kunnen maken en zichzelf kunnen zijn. 

Kortom, onze visie op het onderwijs aan het jonge kind richt zich op het creëren van een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen spelenderwijs kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Hierbij staat het plezier van de kinderen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid centraal. 

Op de Meander krijgen ook de jonge leerlingen op deze manier de kans om samen te groeien en samen wijs te worden.  

Terug naar boven