Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
  • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders

Welkom op onze de homepage van Schoolvenster van basisschool Hidaya

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Soms geven we een toelichting op de informatie. Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd bij de directeur terecht. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Veel leesplezier

Ayhan Tonca

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islam
  • NT2 aandacht voor Taal
  • Kwaliteit en Zorg
  • De Vreedzame School
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Hidaya is een groeischool. De laatste jaren hebben steeds meer ouders en kinderen de weg naar islamitisch onderwijs gevonden.  Dit heeft geleid tot een groei van het aantal leerlingen: op dit moment bezoeken 320 leerlingen onze school. De verwachting is dat wij de komende jaren doorgroeien naar een tweestroomsschool. 

De school bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit 4 kleutergroepen en 10 jaargroepen (2 groepen 3, 4, 5, en 6. Van de groep 7 en 8 hebben wij beide een enkele groep.)

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dit via: www.schoolwijzernijmegen.nl   

Meldt uw kind aan vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt. 

Helaas kunnen we op dit moment niet alle kinderen plaatsen i.v.m. ruimte gebrek en de grootte van de klassen. We zijn in gesprek met de gemeente Nijmegen om dit probleem aan te pakken. 

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de meeste leerlingen niet in de buurt van school wonen, blijven alle kinderen in de middagpauze op school. Voordat de middagpauze begint wordt er gezamenlijk gegeten in de klas. De kinderen nemen een lunchpakketje mee naar school. In het belang van het kind willen wij graag dat zij alleen gezond eten mee naar school nemen.

In het schooljaar 2023-2024 wordt een start gemaakt met naschools aanbod voor onze kinderen op het gebied van sport, cultuur en welzijn op de maandag dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur. Kinderen kunnen zich vrijwillige hiervoor opgeven. 

Subsidie School en omgeving, ook wel 'Rijke Schooldag' genoemd.

Het ministerie van OCW heeft een programma gepresenteerd genaamd 'School & Omgeving'. Dit traject bestaat uit de Voorlopers, Doorgroeiers en de Starters. De aanvraag van de coalitie Nijmegen (bestaande uit St Josephscholen, Conexus, Bindkracht10, Lindenberg en  gemeente Nijmegen) valt binnen de Voorlopers.De subsidie is voor schooljaar 2022-2023 en de kalenderjaren 2024 en 2025.In Nijmegen nemen alle Brede scholen deel aan dit programma waaronder onze school IBS Hidaya. Naast de Brede scholen zijn er 6 scholen die ook deelnemen aan deze subsidie, daar zij aan de criteria voldoen.  Daar onder valt IBS Hidaya.

De Hoofddoelen van de subsidie zijn:

- Bevorderen van kansengelijkheid en een brede ontwikkeling van kinderen stimuleren

- Het huidige naschoolse aanbod intensiveren, door ontwikkelen en/of uitbreiden én monitoren.  

Uitgangspunten van het subsidietraject:

Het huidige aanbod in de Brede scholen is gericht op de talentontplooiing van de leerlingen. Er is aandacht voor veel verschillende ontwikkelgebieden, zoals sport, dans, muziek, theater, maar ook welzijnsgerichte activiteiten buiten spelen, knutselen, spel, koken. Er wordt geprobeerd om de school en de wijk meer met elkaar  te verbinden en ouders te betrekken bij verschillende activiteiten. 

In dit subsidietraject wordt gekeken hoe het aanbod gerichter ingevuld kan worden en ook beter de link gelegd kan worden naar  leggen de jongere kinderen (vóór 4 jaar) en de overgang naar het VO. Het is belangrijk dat het aanbod aansluit op het verplichte curriculum, maar ook juist gericht is op de talentontplooiing buiten het curriculum om. Het is niet het doel om het aanbod precies aan te laten sluiten, maar vooral om te kijken welke onderdelen meegenomen kunnen worden in het naschoolse aanbod. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe taal aandacht krijgt in het verplichte curriculum en hoe we dan ook op een andere manier aandacht kunnen besteden aan taal in het naschoolse aanbod.

Iedere school/wijk maakt zijn eigen plan. Vanaf het schooljaar 2023-2024 worden de plannen uitgevoerd. Via Parro worden ouders ingelicht over de activiteiten die georganiseerd worden. Ouders kunnen de kinderen inschrijven via de wervingsbrief op Parro.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling:

Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige leeromgeving. Dit geldt zowel voor ouders, voor leerlingen en voor medewerkers binnen de SIMON scholen. Het kan voorkomen dat er een onprettige situatie zich voordoet op school. Wij streven ernaar dat dergelijke situaties onderling overleg tussen ouders, leerlingen/studenten, personeel en/of schoolleiding opgelost kunnen worden. Dit helpt de school ook om het onderwijs te verbeteren en de veiligheid te blijven borgen. Kom je er niet goed samen uit of leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan de persoon zich wenden tot de directie. Deze kan dan samen zoeken naar een passende oplossing en de klacht wegnemen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan men overgaan tot een klacht bij het bestuur van SIMON. Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactpersonen sociale veiligheid:

Op elke SIMON school hebben wij een contactpersoon sociale veiligheid. De contactpersonen sociale veiligheid is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, of ongewenst gedrag van een collega, enzovoorts. De contactpersoon kan de klager opvangen, wegwijs maken in de klachtenregeling, overzicht geven van mogelijke vervolgstappen zoals doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen:

De contactpersoon sociale veiligheid kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (088-144 02 00). Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.

Terug naar boven