Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
  • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders

Welkom op onze de homepage van Schoolvenster van basisschool Hidaya

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Soms geven we een toelichting op de informatie. Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd bij de directeur terecht. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Veel leesplezier

Ayhan Tonca

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islam
  • NT2 aandacht voor Taal
  • Kwaliteit en Zorg
  • De Vreedzame School
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Hidaya is een groeischool. De laatste jaren hebben steeds meer ouders en kinderen de weg naar islamitisch onderwijs gevonden. We hebben er hard aan gewerkt om onze school in Nijmegen en omgeving te presenteren. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal leerlingen: op dit moment bezoeken 292 leerlingen onze school.

De school bestaat uit 4 kleutergroepen en 8 jaargroepen (2 groepen 3, 4 en 5, groep 6 tot en met 8, waarvan ieder een groep).

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dit via: www.schoolwijzernijmegen.nl   

Meldt uw kind aan voor 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind vier jaar wordt. 

Helaas kunnen we op dit moment niet alle kinderen plaatsen i.v.m. ruimte gebrek en de grootte van de klassen. We zijn in gesprek met de gemeente Nijmegen om dit probleem aan te pakken. 

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de meeste leerlingen niet in de buurt van school wonen, blijven bijna alle kinderen in de middagpauze op school. Voordat de middagpauze begint wordt er gezamenlijk gegeten in de klas. De kinderen nemen een lunchpakketje mee naar school. In het belang van het kind willen wij graag dat zij alleen gezond voedsel mee naar school nemen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling:

Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige leeromgeving. Dit geldt zowel voor ouders, voor leerlingen en voor medewerkers binnen de SIMON scholen. Het kan voorkomen dat er een onprettige situatie zich voordoet op school. Wij streven ernaar dat dergelijke situaties onderling overleg tussen ouders, leerlingen/studenten, personeel en/of schoolleiding opgelost kunnen worden. Dit helpt de school ook om het onderwijs te verbeteren en de veiligheid te blijven borgen. Kom je er niet goed samen uit of leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan de persoon zich wenden tot de directie. Deze kan dan samen zoeken naar een passende oplossing en de klacht wegnemen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan men overgaan tot een klacht bij het bestuur van SIMON. Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactpersonen sociale veiligheid:

Op elke SIMON school hebben wij een contactpersoon sociale veiligheid. De contactpersonen sociale veiligheid is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, of ongewenst gedrag van een collega, enzovoorts. De contactpersoon kan de klager opvangen, wegwijs maken in de klachtenregeling, overzicht geven van mogelijke vervolgstappen zoals doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen:

De contactpersoon sociale veiligheid kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (088-144 02 00). Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier.

Terug naar boven