Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

 • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
 • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
 • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
 • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
 • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

Het team

Toelichting van de school

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet, en wat wenselijk is op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

Formatie nieuwe schooljaar 2023-2024:  

Locatie Heiweg 99:

Groep 1-2 A:           Mart van Dorst (ma, di, wo. en vr.) Yusra Al Gayat (do.)

Groep 1-2 B:           Manon Kaspers/Derya Çoskun (ma. en di.) Tamara el Fhim-Arts (wo, do. en vr.)

Groep 1-2 C:           Ria van der Ven (ma. t/m vr.)

Groep 1-2 D:           Ashley Peters (ma, di, do. en vr.) Janneke Koenen (LIO) (di. en wo.)

Groep 3 A:              Sanae Benhaimoud (ma. t/m do.) Marjo van Boeijen (vr.)

Groep 3 B:              Ismael El Jafoufi (ma. t/m vr.)

Groep 4 A:              Angelie Otterloo (ma, di, wo.) Janne Dekker (di, do. en vr.)

Groep 4 B:              Lonneke Gerrits (ma. di. wo.) Nermin Aksöz (do. en vr.)

Locatie Akkerlaan 19

Groep 5A:               Bernou Graat (ma. t/m vr.) 

Groep 5B:               Tahor van Wijk (ma.) Shahnaaz Jahangir (di. t/m vr.)

Groep 6A:               Melle Bakker (ma, di, do, vr.) Jeroen van Wienk (wo.)

Groep 6B:               Jennifer Kokshoorn (ma, do. vr.) Sabiha Bogiz (di, wo.)

Groep 7:                 Rachida Yasin (ma, di.) Zeliha Altay (wo. t/m vr.)

Groep 8:                 Bedriye Yildirim (ma, wo. en do.), Karima Bakkali (di. en vr.)  

Extra ondersteuning:

Leerkracht:                            Jeroen Wienk (ma.) Manon Kaspers (do.) Lonneke Gerrits (vr.)

Leerkracht ondersteuner:       Mickey Logtenberg (ma, di, en do.)

Onderwijsassistenten:            Marian van Camp (di. en do.) Nurhan Tegmen (ma. t/m vr.) Yusra Al Gayat (ma. di.) Seyma Akbucak (wo.)

Godsdienst:                           Fatima Hessani (do. en vr.) Reyhan Yagiz (ma. wo en vr.)

Gym docent:                          Kasim Bahadir (di. en do.)   

IB:                                        Marjo van Boeijen (ma. t/m do.) Carolien Fase (ma, di, do. en vr.)

Administratie:                        Maryam de Rouw (ma. t/m do.)

Conciërge:                             Maico Heijmans (ma. t/m vr.)

Directeur:                              Ayhan Tonca (ma. t/m vr.)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe gaan wij om met de afwezigheid van leerkrachten?

Zoals u weet is er een schrijnend tekort aan leerkrachten. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat er in het geval van afwezigheid van de leerkracht, geen vervanger beschikbaar is. Dat is vervelend voor iedereen want de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen heeft voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en leerkrachten, de hoogste prioriteit.

Simonscholen heeft een contract met IPPON. Het is een vervangingspool van leerkrachten die ingezet kunnen worden wanneer de vaste leerkracht afwezig is. Op Hidaya hebben wij extra ambulante leerkrachten die ook als inval leerkracht ingezet kunnen worden.

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn in drie groepen te verdelen, een externe oplossing, een interne oplossing, geen oplossing.

1.       Een externe oplossing. Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.

2.       Een interne oplossing

Er zijn verschillende interne oplossingen. Deze worden in onderstaande volgorde doorlopen:

a)      Op school is een lijst met (parttime) leerkrachten die op sommige dagen kunnen vervangen. Indien mogelijk gaan deze leerkrachten voor de klas.

b)      Waar mogelijk zetten we onderwijsassistentes, onder verantwoordelijkheid van de directie/IB, in om les te geven aan (een deel van) de klas.

c)       De kinderen worden verdeeld over andere klassen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaarliggen.  

De keerzijde van de interne oplossingen is het domino-effect. Het risico bestaat namelijk dat de teamleden door extra taken, zoals bijvoorbeeld het inwerken van vervangers of het opvangen van leerlingen uit andere groepen, een hogere werkdruk krijgen met als gevolg een verhoogd risico op uitval.

3.   Geen oplossing De leerlingen blijven thuis. Ouders krijgen dan een melding via Parro. Een groep blijft nooit langer dan twee dagen achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan neemt na een dag thuis blijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een andere groep thuis. U ziet dat vooral de laatste stap van de interne oplossing en ‘geen oplossing’ een appèl op de ouders doet om iets te regelen. Dat vinden wij heel vervelend, maar wij verwachten dat deze situatie zich dit schooljaar meerdere malen gaat voordoen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school

De naam van de school Het Arabische woord hidaya betekent volgens het woordenboek "het juiste pad vinden, de weg wijzen". In de Islamitische terminologie betekent hidaya "Islam vinden en erin geloven."

Basisschool Hidaya is één van de ongeveer 60 basisscholen op islamitische grondslag in Nederland. De school is opgericht in 1991 en maakt vanaf 1 augustus 2003 deel uit van de onderwijsorganisatie SIMON: Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland. SIMON is één schoolbestuur voor tien basisscholen op islamitische grondslag.Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Basisschool Hidaya is een gewone basisschool op islamitische grondslag.

Wij bieden in de groepen 1 en 2 de volgende vakken:

 • Kleutermethode Schatkist. In Schatkist komen de volgende kerndoelen aan bod:
 • Taal,
 • Rekenen,
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • Motoriek,
 • Kunstzinnige vorming,
 • Wereldoriëntatie,
 • Wetenschap & Technologie. 
 • In de didactiek van Schatkist vormen onderzoekend en ontwerpend leren de basis. In een uitdagende speel- en leeromgeving worden alle kinderen nieuwsgierig gemaakt om in interactie met elkaar en de leerkracht nieuwe dingen en situaties te onderzoeken, te ontwerpen en in hun spel te verweven. Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kinderen samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Daarmee zetten ze een eerste belangrijke stap in het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School)
 • Klankontwikkeling (Fonemisch bewustzijn)\
 • Engels (Join In)

Wij bieden in de groepen 3 tot en met 8 de volgende vakken aan :

 • Taal (Staal)
 • Lezen (Veilig Leren Lezen, Karakter)
 • Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip en thematische teksten
 • Spelling (Staal)
 • Rekenen/Wiskunde (Wereld in Getallen)
 • Wereldoriëntatie (Naut, Meander, Brandaan)
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming
 • Engels (join In)

Wij bieden als school ook godsdienstlessen aan, waaronder Koranlessen.

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het ministerie van onderwijs hanteert. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat onze leerlingenpopulatie tweetalig is, geeft Hidaya veel aandacht aan Taal en Rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De meeste kinderen van Hidaya worden 2 talig opgevoed. Thuis spreken ze vnl. de moedertaal van de ouders en op school spreken ze Nederlands. De meeste kinderen hebben een peuterspeelzaal bezocht en kunnen zich, wanneer ze bij ons op school komen verstaanbaar maken. Een enkel kind komt op onze school en spreekt nog geen Nederlands. Taal is dus schoolbreed een aandachtspunt. De taalspecialist en de IB-er hebben een HBO+ NT2 opleiding gevolgd en enkele leerkrachten een nascholingscursus. De taalspecialist zorgt ervoor dat taal een aandachtspunt blijft binnen het team.

Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We werken met een zorgteam dat bestaat uit directeur en intern begeleiders. We voeren twee keer per jaar groepsgesprekken, waarbij de intern begeleider met de groepsleerkracht(en) de groep doorspreekt met het oog op gerichte aanpak van de groep als geheel. Ook is er twee keer per jaar een leerlingbespreking waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn en zorgleerlingen worden besproken. In een aparte onderbouwvergadering worden de leerlingen die naar groep 3 gaan, besproken. Periodiek worden er, afhankelijk van de noodzaak, gesprekken gevoerd tussen intern begeleider en groepsleerkracht(en) over leerlingen afzonderlijk. Binnen onze school is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken rondom ondersteuning van leerlingen. De leerkracht kan daarna de ib-er raadplegen. 

Als school beschikken we over beleidsstukken op de onderstaande gebieden en onze medewerkers passen deze ook toe:

 • Meldcode 
 • Veiligheidsplan  
 • Dyslexieprotocol  
 • Pestprotocol 
 • Beleidsplan sociale veiligheid 
 • Taal en reken beleidsplan  
 • VVE Beleidsplan  
 • Dyscalculie -protocol in ontwikkeling, we gebruiken hiervoor Bareka en Rekensprint. 
 • Hoogbegaafdheid

Wanneer wij als school meer ondersteuning willen kunnen we die ondersteuning vragen bij het samenwerkingsverband Stromenland en Buurtteams. Onze contactpersoon van Stromenland is Pieter de Vries en van de Buurtteams, Kim Verweij. Extra ondersteuning kan worden aangevraagd voor een individuele leerling, een groep of een leerkracht. Kinderen met een TOS worden ondersteund door Kentalis, Anne van den Hoogen is onze contactpersoon. Ook werken we samen met Bindkracht 10 in de verschillende wijken in Nijmegen. Samen bouwen we hierbij aan sociale verbanden met activiteiten en ontmoetingen en worden mensen begeleid om hun te talenten te zien, te ontwikkelen en te gebruiken. Daarnaast wordt er gekeken naar de risico's en kansen in de leefomgeving en proberen die voor te zijn.  

De reken, taal en gedragsspecialisten begeleiden het team op hun specialisme.

De IB-er coördineert de totale zorg. Op SIMON niveau zijn wij bezig om de veranderende rol van de IB en de specialisten met betrekking tot hun rol bij de kwaliteitszorg in kaart te brengen. Hiermee kunnen wij als scholen de kwaliteitszorg op school en de ondersteuning aan onze leerkrachten nog beter in te richten.

Ook zijn er in het kader van de NPO leerkrachten en ondersteuners die met kinderen individueel en of groepsverband extra ondersteuning geven in taal en rekenen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de NPO zijn er extra leerkrachten en ondersteuners die kinderen ondersteunen met Taal en Rekenen. Individueel en of in groepsverband krijgen deze kinderen extra taal en rekenlessen aangeboden om hun niveau te verhogen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een VVE school waarin we werken met de VVE gecertificeerde methode Schatkist. We volgen samen met de andere scholen in Nijmegen scholing om ons aanbod te verbeteren. Wij bieden een leerrijke omgeving waarin jonge kinderen zich op een natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. Wij werken hierbij thematisch en gebruiken de methode als bronnenboek. We zoeken hierbij de samenwerking met peuterspeelzalen in de buurt.

De Peuterspeelzalen in de regio Nijmegen en onze school werken veelal samen aan een zogenaamde "warme overdracht." D.w.z. dat belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind overgedragen en teruggekoppeld wordt van de peuterspeelzaal naar de school. Dit komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van het kind. De school kan namelijk daarop inspelen. Uiteraard met toestemming van de ouders. Wanneer ouders geen toestemming geven gaan wij niet direct over tot plaatsing. Wanneer kinderen niet naar een peuterspeelzaal zijn geweest, nemen wij contact op met het consultatiebureau. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor kinderen gecontinueerd wordt in samenspraak met ouders. 

In het schooljaar 2023-2024 willen wij als Hidaya verkennen wat de mogelijkheden zijn om als school door te groeien naar een integraal kind centrum (IKC). Hiermee kunnen wij voor onze kinderen en ouders een breder en integraler aanbod creëren voorschools, tussenschools en naschools op het gebied van opvang, opgroeien, opvoeden en opleiden. Terug naar boven