Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

 • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
 • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
 • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
 • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Het team

Toelichting van de school

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet, en wat wenselijk is op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

Formatie nieuwe schooljaar 2021-2022:  

Locatie Heiweg 99:

Groep 1-2 A:                    Meester Mart van Dorst (ma, di, wo en vr), Juf Desiree Bouman (do)

Groep 1-2 B:                    Juf Lonneke Gerrits (ma, di en wo), Juf Ashley Peters (do en vr)

Groep 1-2 C:                    Juf Ria van der Ven

Groep 1-2 D:                    Juf Tessa Vrijhoef ( wo, do en vr), Juf Desiree Bouman (ma en di)

Groep 3 A:                       Juf Sanae Benhaimoud (di, wo, do en vr), Juf Marjo van Boeijen (ma)

Groep 3 B:                       Meester Melle Bakker (ma, di, do en vr), Juf Marjo van Boeijen (wo)

Groep 4 A:                       Juf Mahjouba Karrouch (ma, di en wo), Juf Sabiha Bogiz (do en vr)

Groep 4 B:                       Juf Janne Dekker  

Locatie Akkerlaan 19:

Groep 5:                           Juf Derya Çoskun (ma, di en vr), Juf Shahnaaz Jahangir (wo en do)

Groep 6:                           Juf Karima Bakkali (ma, di en wo), meester Ismael El Jafoufi (do en vr)

Groep 7:                           Juf Bernou Graat

Groep 8:                           Juf Bedriye Yildirim (ma, wo en do), Juf Shahnaaz Jahangir (di en vr)  

Extra ondersteuning:

Leerkracht:                         Juf Nermin Aksöz groep 1-2 A (di), Juf Ashley Peters (ma)

Onderwijsassistent:           Juf Yusra Al Hayat (ma, di en do), Juf Marian van Camp (ma, di en do), Juf Seyma Akbucak (di en do)  

Godsdienst:                       Juf Fatima Hessani (ma, di en wo)

Gym docent:                      Juf Mabel Kersten (di en do)  

IB:                                       Juf Marjo van Boeijen (di, do en vr), Juf Carolien Fase (ma, do en vr)

Administratie:                    Maryam de Rouw (ma, di ,wo en do)

Conciërge:                         Maico Heijmans

Directeur:                          Ayhan Tonca     

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe gaan wij om met de afwezigheid van leerkrachten:

Zoals u weet is er een schrijnend tekort aan leerkrachten. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat er in het geval van afwezigheid van de leerkracht, geen vervanger beschikbaar is. Dat is vervelend voor iedereen want de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen heeft voor alle betrokkenen, kinderen, ouders en leerkrachten, de hoogste prioriteit.

De Stichting Simon, waar onze school onder valt, heeft een eigen vervangingspool ingericht. In deze vervangingspool werken leerkrachten die ingezet kunnen worden op een van de tien scholen van de stichting. Daarnaast heeft de stichting een contract met IPPON. Zij hebben ook een vervangingspool van leerkrachten die ingezet kunnen worden wanneer de vaste leerkracht afwezig is.  

In geval van een afwezigheidsmelding van een leerkracht worden een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn in drie groepen te verdelen, een externe oplossing, een interne oplossing, geen oplossing.

1.       Een externe oplossing. Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.

2.       Een interne oplossing

Er zijn verschillende interne oplossingen. Deze worden in onderstaande volgorde doorlopen:

a)      Op school is een lijst met (parttime) leerkrachten die op sommige dagen kunnen vervangen. Indien mogelijk gaan deze leerkrachten voor de klas.

b)      Waar mogelijk zetten we onderwijsassistentes, onder verantwoordelijkheid van de directie/IB, in om les te geven aan (een deel van) de klas.

c)       De kinderen worden verdeeld over andere klassen. De leerkrachten hebben voor de leerlingen die verdeeld worden een pakket met werk klaarliggen.  

Keerzijde De keerzijde van de interne oplossingen is het domino-effect. Het risico bestaat namelijk dat de teamleden door extra taken, zoals bijvoorbeeld het inwerken van vervangers of het opvangen van leerlingen uit andere groepen, een hogere werkdruk krijgen met als gevolg een verhoogd risico op uitval.

3.   Geen oplossing De leerlingen blijven thuis. Ouders krijgen dan een melding via Parro. Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan neemt na een dag thuis blijven de leerkracht van een andere klas deze groep over en blijft een andere groep thuis. U ziet dat vooral de laatste stap van de interne oplossing en ‘geen oplossing’ een appèl op de ouders doet om iets te regelen. Dat vinden wij heel vervelend, maar wij verwachten dat deze situatie zich dit schooljaar meerdere malen gaat voordoen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school

De naam van de school Het Arabische woord hidaya betekent volgens het woordenboek "het juiste pad vinden, de weg wijzen". In de Islamitische terminologie betekent hidaya "Islam vinden en erin geloven."

Basisschool Hidaya is één van de ongeveer 40 basisscholen op islamitische grondslag in Nederland. De school is opgericht in 1991 en maakt vanaf 1 augustus 2003 deel uit van de onderwijsorganisatie SIMON: Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland. SIMON is één schoolbestuur voor tien basisscholen op islamitische grondslag.

Op Hidaya hebben we in samenwerking met de ouders de visie op onderwijs en ouderbetrokkenheid besproken en beschreven:

Visie, missie en identiteit

Onze school wil ieder kind bieden wat het nodig heeft, zodat leerlingen kunnen worden wie ze zijn. Ook willen wij ieders talent benutten.

Wij zijn een school waar team, ouders en kinderen zich welkom voelen en met elkaar verbonden zijn in het belang van onze leerlingen en met respect voor elkaar. Structuur en duidelijke regels maken een rustige werksfeer mogelijk. Hiervoor zijn we met elkaar verantwoordelijk. We gebruiken zowel de islamitische leiding (Hidaya), als de methode Vreedzame School voor een positief sociaal-emotioneel klimaat waarin iedereen zich veilig voelt.

Op Hidaya werken we met elkaar voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs waardoor wij ieder kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Dit doen we op cognitief gebied, door vooral veel aandacht te geven aan het Nederlands, maar zeker ook willen we de islamitische kennis vergroten. Bij kinderen moet Taqwa (Godsbewustzijn) ontwikkeld worden zodat zij zich kunnen gedragen vanuit een religieus normbesef. Ook culturele ontwikkeling, leren omgaan met verschillende culturen binnen en buiten de school en gezond gedrag vinden wij belangrijk. De school heeft hierbij de ouders nodig, zij kennen hun kind het best. Wij willen kinderen samen opvoeden tot zelfverantwoordelijke mensen die een goede plek in de maatschappij kunnen vinden.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Basisschool Hidaya is een gewone basisschool op islamitische grondslag.

Wij bieden in de groepen 1 en 2 de volgende vakken:

 • Kleutermethode Schatkist
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School)
 • Klankontwikkeling (Fonemisch bewustzijn)\
 • Engels (Join In)

Wij bieden net als alle andere scholen de volgende vakken aan in de  groepen 3 tot en met 8:

 • Taal (Staal)
 • Lezen (Veilig Leren Lezen, Karakter)
 • Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
 • Spelling (Staal)
 • Rekenen/Wiskunde (Wereld in Getallen)
 • Wereldoriëntatie (Naut, Meander, Brandaan)
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School)
 • Kunstzinnige en creatieve vorming

Wij bieden als school onderstaande vakken extra aan: Godsdienstlessen, Koranlessen.

Wij houden ons aan de verplichte aantal uren per jaar die het ministerie van onderwijs hanteert. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De kinderen van Hidaya worden 2 talig opgevoed. Thuis spreken ze vnl de moedertaal van de ouders en op school spreken ze altijd Nederlands. De meeste kinderen hebben een speelzaal bezocht en kunnen zich, wanneer ze bij ons op school komen verstaanbaar maken. Een enkel kind komt op onze school en spreekt nog geen Nederlands. Taal is dus schoolbreed een aandachtspunt. De taalcoördinator en de IB-er hebben een HBO+ NT2 opleiding gevolgd en enkele leerkrachten een nascholingscursus. De taalcoördinator zorgt ervoor dat TAAL een aandachtspunt blijft binnen het team.

De reken- en gedragsspecialist begeleiden het team op hun specialisme.

De IB-er coördineert de totale zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Peuterspeelzalen in de regio Nijmegen en onze school werken veelal samen aan een zogenaamde "warme overdracht."D.w.z. dat belangrijke informatie over de ontwikkeling van het kind overgedragen en teruggekoppeld wordt van de peuterspeelzaal naar de school. Dit komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van het kind. De school kan namelijk daarop inspelen. Uiteraard met toestemming van de ouders. 

Terug naar boven