Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
  • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 8 namen t/m schooljaar 22/23 deel aan de landelijke digitale eindtoets: Route 8. We hebben hiervoor gekozen omdat Route 8 de vraagstelling aanpast aan het niveau van de antwoorden van het kind. Route 8 zorgt voor een meer passend aanbod, waardoor we een goed zicht krijgen op wat de leerling kan. De toets werd digitaal afgenomen in de maand april.

Doorstroomtoets groep 8

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen. Wij kiezen voor de doorstroomtoets van Route 8 welke in de maand februari door de leerlingen uit groep 8 gemaakt wordt. Door deze wijziging wordt er bijgedragen aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid. Tussen 25 en 31 maart komt er een centrale aanmeldweek voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Leerlingen ontvangen eind groep 7 hun voorlopig schooladvies.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun (eventueel bijgesteld) schooladvies.

- Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school*.

*Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten de resultaten met Cito, Leerling in Beeld. Ook methode gebonden toetsen worden afgenomen en beoordeeld.

Na de middenmeting presenteren de leerkrachten de behaalde resultaten met een analyse: Wat waren mijn doelen? Wat heb ik behaald en hoe komt dat? Leerkrachten bespreken de opbrengsten met elkaar in bouwteams en met de IB-er.

2 Keer per jaar wordt een rapport met behaalde resultaten geschreven voor de leerlingen en met de ouders gedeeld.

In november krijgen de leerlingen een ik-rapport: hoe is de leerling gestart, hoe is zijn welbevinden?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben dan de keuze uit de vele scholen die er in en om Nijmegen zijn. Wij proberen de kinderen en hun ouders bij deze keuze te helpen. Het schooladvies wordt zorgvuldig voorbereid door de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Daarbij zijn niet alleen leerprestaties maar ook motivatie, belangstelling en inzet van het kind van belang. 

De laatste twee jaar van de basisschool willen we de kinderen zo individueel mogelijk begeleiden en op die wijze het niveau voor het voortgezet onderwijs bepalen. De Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 wordt vanaf het schooljaar 2023-2024 Doorstroomtoets genoemd en wordt afgenomen in februari. Maar de keuze voor het VO is dan al grotendeels gemaakt. Op speciale ouderavonden vertellen we de leerlingen en hun ouders welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast vindt er nog een persoonlijk adviesgesprek plaats over de beste keuze voor de kinderen.  

De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben tijdens de open dagen van het VO, de gelegenheid zelf bezoeken te brengen aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. En tenslotte melden de ouders hun kind zelf aan bij de school van hun keuze.  

Onze leerlingen komen binnen allerlei vormen van voortgezet onderwijs terecht.

Meestal zijn de gegeven schooladviezen gelijk aan en in enkele gevallen hoger dan het voorlopige advies dat de school eind groep 7 had gegeven. Naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets/doorstroomtoets kunnen we voor leerlingen die het advies eind januari hebben gehad, eventueel nog een niveau omhoog bijstellen. Jaarlijks krijgen wij een terugkoppeling van de scholen voor voortgezet onderwijs, zodat wij onze oud-leerlingen kunnen volgen. Het grootste gedeelte van deze leerlingen zit in de eerste drie schooljaren op het niveau passend bij ons gegeven advies. Een klein percentage is op een lager niveau terecht gekomen en een nog kleiner percentage is op een hoger niveau terecht gekomen. Onze conclusie is dat wij op een juiste manier het schooladvies bepalen. Waar nodig, heeft de school persoonlijk contact met het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie op sociale opbrengsten

Met 'De Vreedzame School' besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap. Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het goede mensen worden die op hun beurt een positieve bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.    

Werkwijze Sociale opbrengsten

We gaan structureel na of de doelen van De Vreedzame School wel gehaald worden, met behulp van de vragenlijsten van Leerling in Beeld die we jaarlijks 2 keer afnemen. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt 2 keer per jaar een leerkrachtvragenlijst per leerling ingevuld, in groep 5 t/m 8 wordt er daarnaast ook een leerlingenlijst door de leerlingen zelf ingevuld. Door het inzetten van een sociogram krijg je inzicht in de relaties in de klas. Op basis hiervan kun je gedrag tussen kinderen bevorderen of juist sturen. Waar nodig wordt er gewerkt met een groepsplan gedrag of worden er individuele handelingsplannen ingezet (in overleg met de intern begeleider en eventueel de gedragsspecialist) Onze school heeft regelmatig overleg met het BSOT over leerlingen die problemen hebben op sociaal-emotioneel en of cognitief gebied. Minimaal 6x per jaar komt het BSOT bij elkaar: het Brede School OndersteuningsTeam. Vaste leden zijn de directeur, de intern begeleiders, de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige (GGD) en de gezinswerker van Buurtteams Jeugd en Gezin. Daarnaast kunnen de leerkrachten, de ouders en andere externe partners worden uitgenodigd.  Het doel van deze bijeenkomsten is om vanuit verschillende kanten naar een probleem te kijken dat de school ervaart in de ondersteuning van een kind. Samen kunnen we dan de vervolgstappen bespreken en uitvoeren. Het contact met  (leden van) het BSOT en het selecteren van leerlingen voor deze besprekingen loopt via de intern begeleiders van onze school.  

Bij onze school zijn naast de intern begeleider en de gedragsspecialist waar nodig ook externe deskundigen van bijvoorbeeld Kentalis betrokken. Zij werken met leerlingen individueel of in groepsverband ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Identiteit
  • De Vreedzame School
  • Aardig, Veilig, Schoon, Rust

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in het voorjaar van 2022 een verificatie onderzoek uitgevoerd bij ons op school n.a.v. van het onderzoek op bestuursniveau. Dit onderzoek heeft geleid tot een herstelopdracht voor het bestuur. In juni 2023 heeft de inspectie weer een verificatie onderzoek gehouden nav van de herstelopdracht. De bevindingen zullen bij afronding van het onderzoek gepubliceerd worden.

Terug naar boven