Brede School Prins Maurits

Zwanenveld 2524 6538 NK Nijmegen

Schoolfoto van Brede School Prins Maurits

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn in 2016-2017 overgestapt van de Cito-eindtoets naar de Route 8 toets.

De Route 8 toets is minder talig, voor onze leerlingenpopulatie is dit gunstiger. De leerlingen kunnen nu ondanks soms hun taalachterstand toch laten zien wat ze kunnen. Ook de tijdsduur van de Route 8 is korter. Hetgeen meer passend is bij de overwegend korte concentratieboog bij onze leerlingen.

In 2020-2021 hebben we onze schoolambitie behaald: 60% VMBO-T of hoger          

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het resultaat wordt in grote mate bepaald door de aanleg van kinderen. Het team richt het onderwijs zodanig in, dat deze aanleg zo goed mogelijk wordt ontwikkeld. Regelmatig bespreken we de ontwikkelingen van kinderen tijdens o.a. leerling-besprekingen en groepsbesprekingen. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden zorgvuldig verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van observaties van leerkrachten. Daarnaast worden vorderingen gemeten via methode gebonden toetsen. Wij nemen in alle groepen ook landelijk genormeerde toetsen af die horen bij het CITO leerlingvolgsysteem. De resultaten houden we bij in het LVS, leerlingvolgsysteem. Twee keer in het jaar worden de kinderen getoetst met die onafhankelijke toets van het Cito op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. In groep 7 maken de kinderen de entreetoets. N.a.v. de uitslag van deze toets worden de prè-adviezen voor het type voortgezet onderwijs opgesteld. In groep 8 doen de kinderen mee aan een landelijk genormeerde eindtoets de Route 8. Hiervan krijgen de kinderen en hun ouders een overzicht van het resultaat. De resultaten worden binnen school geëvalueerd en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Voorzichtigheid bij de interpretatie van deze gegevens is geboden. Individuele interpretaties door de leerkracht zijn belangrijk. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven