Brede School Prins Maurits

Zwanenveld 2524 6538 NK Nijmegen

Schoolfoto van Brede School Prins Maurits

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn in 2016-2017 overgestapt van de Cito-eindtoets naar de Route 8 toets.

De Route 8 toets is minder talig, voor onze leerlingenpopulatie is dit gunstiger. De leerlingen kunnen nu ondanks soms hun taalachterstand toch laten zien wat ze kunnen. Ook de tijdsduur van de Route 8 is korter. Hetgeen meer passend is bij de overwegend korte concentratieboog bij onze leerlingen.

In 2021-2022 hebben we onze schoolambitie (60% VMBO-T of hoger) net niet behaald: we scoorden 56%.

     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het resultaat wordt in grote mate bepaald door de aanleg van kinderen. Het team richt het onderwijs zodanig in, dat deze aanleg zo goed mogelijk wordt ontwikkeld. Regelmatig bespreken we de ontwikkelingen van kinderen tijdens o.a. leerling-besprekingen en groepsbesprekingen. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden zorgvuldig verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van observaties van leerkrachten. Daarnaast worden vorderingen gemeten via methode gebonden toetsen. Wij nemen in de groepen 3 t/m 8 de landelijk genormeerde toetsen af die horen bij het CITO leerlingvolgsysteem. De resultaten houden we bij in het LOVS, leerlingvolgsysteem. Twee keer in het jaar worden de kinderen getoetst met die onafhankelijke toets van het Cito op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen/luisteren en technisch lezen. In groep 6 krijgen de kinderen een voortgangsadvies. Dit advies geeft alvast richting. In groep 7 maken de kinderen de entreetoets. N.a.v. de uitslag van deze toets, observaties van de leerkrachten, en de uitslagen van eerdere Cito's worden de prè-adviezen voor het type voortgezet onderwijs opgesteld. In groep 8 doen de kinderen mee aan een landelijk genormeerde eindtoets de Route 8. Hiervan krijgen de kinderen en hun ouders een overzicht van het resultaat. De resultaten worden binnen school geëvalueerd en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Voorzichtigheid bij de interpretatie van deze gegevens is geboden. Individuele interpretaties door de leerkracht zijn belangrijk. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Brede School Prins Maurits is een plek met een prettig en veilig pedagogisch klimaat, waarin  

 • Elk kind zichzelf kan zijn en hierin gekend wordt    
 • De ontwikkeling van ieder kind centraal staat       
 • De sociale omgeving van het kind in het algemeen en de ouders in het bijzonder gestimuleerd worden actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het kind       
 • De kernkwaliteiten van de kernpartners elkaar versterken, waardoor samenwerking ook echte meerwaarde biedt        
 • Respect, eigen ontwikkeling en de wil om van elkaar te leren voor zich spreken.   

Het pedagogisch klimaat is zichtbaar in       

 • De sfeer: een open sfeer waarin kind en ouder het gevoel hebben welkom te zijn       
 • Omgang met elkaar: medewerkers van de brede school luisteren naar kinderen/ouders en tonen respect; een vriendelijke omgang met elkaar; zowel tussen volwassenen, tussen volwassenen en kinderen en tussen kinderen onderling     
 • Regels: in de regels en afspraken die zijn opgesteld en gehanteerd worden     
 • Ruimtelijke omgeving: de vertrekken en de buitenruimte zijn overwegend functioneel, sfeervol en netjes ingericht.

Belangrijk voor onze school is een goede communicatie en omgang met ouders. Van ouders en medewerkers verwachten we dat zij zich zowel op het plein als in de school  houden aan de basisregels:         

 • De ouders en medewerkers spreken respectvol met elkaar en niet over elkaar       
 • Bij eventuele onduidelijkheden gaan ouders naar de leerkracht om e.e.a. te bespreken       
 • Eventuele conflicten worden constructief en respectvol opgelost        
 • Ouders spreken respectvol over de leerkracht en trekken één lijn met de aanpak zoals die op school wordt gehanteerd     
 • Ouders zijn zich bewust van hun voorbeeld gedrag        
 • Ouders staan open voor de verschillen tussen ouders, kinderen, medewerkers         
 • Ouders dragen naar vermogen hun steentje bij aan activiteiten die de school organiseert.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor elkaar / omgeving
 • Samen verantwoordelijk
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren. 

Terug naar boven