Brede School Prins Maurits

Zwanenveld 2524 6538 NK Nijmegen

Schoolfoto van Brede School Prins Maurits

Het team

Toelichting van de school

Op Brede school Prins Maurits werken we samen met de kernpartners aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

Aanspreekpunten:

Groep 1-3                             Ellen Cuppen        

Groep 4-8                             Christel Donders 

Clustermanager Kion             Jolisca Bouw

Kinderdagverblijf                   Sanne Jonkman

Peuterspeelzaal                     Sanne Jonkman

Tussenschoolse opvang          Vacant

Activiteitenplein                    Kim Zegers

School Leerkrachten team:

Groep 1/2a                         Juf Kelly en juf Ivon

Groep 1/2b                         Juf Invy en juf Ellen                       

Groep 3a                            Juf Lieke

Groep 3b                           Juf Chantal

Groep 4a                           Juf Christel en juf Eva

Groep 4b                           Juf Shannen

Groep 5                             Meester René

Groep 6                             Meester Matthijs

Groep 7                             Juf Inge

Groep 8                             Juf Anique 

Gymdocent                        Meester Toine

Onderwijsassistenten          Imke van den Bosch, Nancy Hoenderop

Intern begeleiders              Marieke Peereboom, Eva Gerritsen

Brede school

  • Peuterspeelzaal Pedagogisch medewerkers:

Groep ‘Plons’                  Yvette, Lauraine, Marleen, Bas

Groep ‘Kraantje’              Monique

  • Kinderdagverblijf Pedagogisch medewerkers:

Joyce, Jenny, Karin, Sharon, Neve, Saskia, Ninka, Zohra

  • Tussenschoolse opvang medewerkers:

Niet bekend

  •   Buitenschoolse opvang pedagogisch medewerkers:

Stephanie, Bas, Maike, Demy

  •   Activiteitenplein medewerkers:

Kim Zegers, Ikram Bounouh  

Conciërge:                       Cor van Donzel

Administratieve krachten: Rosemarie Ebben en Nancy Hoenderop  

Brede School coördinator: vacant

         

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten nemen hun verlof op tijdens de schoolvakanties.

Bij ziekteverlof wordt er vervangen door een leerkracht uit de vervangingspool.

Wanneer er geen vervanger beschikbaar is volgen wij het protocol 'Vervangingen'.  Heel soms komt het voor dat we leerlingen naar huis moeten sturen. Ouders worden dan op de hoogte gesteld. Er is opvang aanwezig voor de kinderen waarvoor ouders geen oppas kunnen regelen.

Ook voor de overige verloven wordt gebruik gemaakt van zittend personeel of van collega's uit de vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken we in verschillende thema’s. We volgen geen vaste methode. De materialen worden vooralsnog zelf ontwikkeld of bij elkaar gezocht. Waarbij bepaalde methoden (voornamelijk Kleuterplein) gebruikt worden als bronnenboek. We werken vanuit de SLO-doelen volgens beredeneerd aanbod.

Taal en rekenen lopen soms door elkaar. Denk bijv. aan de rekenbegrippen. Dit is ook taal.

1 1/2 uur is er gerichte kringactiviteit. Voor de rest komt seo de hele dag door bij allerlei activiteiten aan bod.

Ook wereldoriëntatie is verweven in de andere vakgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het zelfstandig werken komen ook taal, rekenen, lezen, engels  aan bod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Prins Mauritsschool biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar aan. De kinderen komen overwegend uit de wijk Zwanenveld.

Er zijn verschillende specialisten in huis. Naast meerdere intern begeleiders, heeft de school ook vakspecialisten en stagiaires orthopedagogiek van de universiteit. Intern kan de school diagnostisch onderzoek uitvoeren, voor wat betreft technisch lezen en rekenen. De cyclus van Handelingsgericht Werken vormt de basis van de sterke ondersteuningsstructuur. Er wordt cyclisch gewerkt aan de juiste begeleiding van leerlingen, waarbij groepsplannen de basis vormen. Waar nodig wordt er een ontwikkelingsperspectief geschreven.  

Voor kinderen met een lichamelijke handicap hebben wij de beschikking over een lift en een aangepast toilet en douche.

Directeuren, intern begeleiders van regulier en speciaal (basis)onderwijs, gemeente en externe zorgverleners werken samen aan de missie van scholen in de wijk Dukenburg “Geen kind de wijk uit”!”. Het streven is dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen wijk passend onderwijs kunnen volgen. 

Dit jaar krijgt de pilot met een Verrijkingsklas een vervolg. Kinderen van de Dukenburgse scholen die hiervoor in aanmerking komen gaan 1 per week naar één van de Dukenburgse scholen (locatie: Nutsschool).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de wijk Dukenburg maken we gebruik van de kwaliteiten van de verschillende scholen. Door uitwisseling van kennis door IB-ers, taal- en rekencoördinatoren kunnen we kinderen binnen ons stadsdeel beter begeleiden op één van de scholen. Zo zorgen we ervoor dat geen kind de wijk uit hoeft.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is de Verrijkingsklas. in deze klas komen kinderen van verschillende scholen uit het Dukenburg bij elkaar. Onder leiding van een hoogbegaafdenspecialist werken ze aan hun ontwikkeling.

Via "data, duiden, doelen, doen" bekwaamt het team zich steeds meer in het analyseren van de resultaten en het bieden van het best passend aanbod.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het leren omgaan met anderen en het aanleren van praktische vaardigheden.

  • Groep 1-2

Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groep. We hebben gemerkt dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en veel van elkaar kunnen leren. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. De kinderen leren al spelend. Dit gaat door bij de oudste kleuters, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we, als we zien dat ze hier aan toe zijn, allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

In de groepen 1-2 werken we met thema’s. We gebruiken de methode Kleuterplein als bronnenboek. Er wordt gewerkt met een thematafel, themahoek en verteltafel. Vaak worden de kinderen uitgenodigd om materialen van thuis over dit thema mee te nemen. Bij alle thema’s krijgen kinderen een ‘thema thuisbrief’ mee naar huis met opdrachten waar de kinderen samen met hun ouders aan kunnen werken. In de memo kunt u lezen met welk thema de kinderen gaan werken. Bij de afsluiting van de thema’s worden de ouders uitgenodigd.

  • VVE

Op onze school hebben wij een VVE-coördinator, die zich bezig houdt met het verder ontwikkelen van de Voor-en Vroegschoolse Educatie. Samen met de Eductatief Ondersteuner van de KION ontwikkelt de VVE-coördinator beleidsplannen om de samenwerking tussen voor en vroegschool te optimaliseren. Helaas zijn de subsidiegelden van de gemeente Nijmegen per 01-08-2019 grotendeels gestopt. Toch vinden we het belangrijk om de in gang gezette ontwikkelingen voort te zetten.

Een aantal voorbeelden  van samenwerking zijn:

-Warme overdracht bij de doorstroming van kinderen van Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf naar de basisschool

-Vaste overlegmomenten tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers

-Twee thema’s gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren

-Ouderbetrokkenheid bevorderen door het organiseren van gezamenlijke ouderbijeenkomsten en ouderactiviteiten

-Structurele gezamenlijke activiteiten van peuters en kleuters 

 

  •  Wat verwachten we van ouders binnen VVE?

- Deelname aan de warme overdracht

- Het bijwonen van de ouderbijeenkomsten rondom de thema’s

- Het uitvoeren van de thuisactiviteiten rondom de thema’s

- Indien mogelijk deelname aan georganiseerde activiteiten

Terug naar boven