Daltonschool Corlaer

Cornelis van Ramshorstln 1 3863 AZ Nijkerk

 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten met betrekking tot de cognitieve (met name taal en rekenen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit ondersteunt ons bij het opbrengstgericht werken en het voeren van groepsbesprekingen. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Vervolgens bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dit ook geldt voor de individuele leerlingen. We verantwoorden ons over de opbrengsten door middel van:

 • analyse tussentoetsen; 
 • analyse eindtoetsen; 
 • overzicht kengetallen doorstroming;
 • overzicht kengetallen adviezen VO.

  U ziet hier de gemiddelde eindscore van de laatste jaren. Wij zijn trots op de resultaten van de leerlingen en stimuleren hen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen.   

Een eindtoets is een goed instrument om de voortgang van de leerlingen te volgen en om input voor ons onderwijs aan (individuele) leerlingen te verkrijgen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Een gemiddelde eindscore doet geen recht aan hoe leerlingen individueel succeservaringen opdoen en groeien binnen hun mogelijkheden. Het gaat niet om kale cijfers, maar om de toegevoegde waarde van de school voor de individuele leerling. Op basis van het voor de eindtoets gegeven schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van voorgezet onderwijs (VO). Onze school gebruikt de IEP (Inzicht Eigen Profiel) Eindtoets.

De gevarieerde scores geven aan hoe belangrijk het is om binnen ons onderwijs te differentiëren om elke leerling passend onderwijs te bieden.        

Wij stellen ons ten doel het optimale uit elke leerling te halen en er zodoende voor te zorgen, dat de leerling in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt. Het resultaat van de toets komt overeen met onze verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van methodegebonden toetsen, niet-methodetoetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheid van de leerling worden door de groepsleerkracht geanalyseerd. Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider worden de tussentijdse resultaten op leerling- en groepsniveau besproken en vervolgstappen bepaald. Dit gebeurt in een groepsplan voor de niet-methoden gebonden toetsen en in een lopend handelingsplan voor de methodegebonden toetsen.
Op schoolniveau vindt een analyse van de resultaten van de niet-methodengebonden toetsen plaats. Dit gebeurt door de intern begeleider en directeur. De resultaten, analyse en actiepunten worden tijdens een opbrengstenvergadering met het team besproken. De intern begeleider bespreekt met de groepsleerkracht de actiepunten op groepsniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van voortgezet onderwijs (VO). Onze leerlingen gaan over het algemeen naar het VO in Nijkerk, Amersfoort en Harderwijk.

In juni geeft de leerkracht van groep 7 een pré-advies. In september organiseren wij een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De leerkracht geeft informatie over het voortgezet onderwijs en de totstandkoming van het schooladvies. Het schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodetoetsen en op motivatie, werkhouding en belangstelling van de leerling. In november ontvangen de leerlingen en ouders van groep 8 een voorlopig schooladvies. In januari ontvangen de leerling en de ouders tijdens het gesprek het definitieve advies. De leerkracht van groep 8 stelt een onderwijskundig rapport op dat is bestemd voor de VO-school waar het kind naar toe gaat. Vaak volgt daarna ook nog een gesprek met de VO-school. Het schooladvies wordt verwerkt in het onderwijskundig rapport. De ouders ontvangen het onderwijskundig rapport en tekenen dit voor gezien. Het onderwijskundig rapport is nodig om het kind op het voortgezet onderwijs aan te kunnen melden.

In april wordt de Eindtoets afgenomen. Indien nodig vindt een heroverweging van het advies plaats.

Eigen onderzoek naar de plek van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft uitgewezen dat de schooladviezen van onze school effectief en betrouwbaar zijn. Wij verstrekken de adviezen voorafgaand aan de centrale eindtoets, op basis van de afgelopen acht jaar op de basisschool. De ontwikkeling van de kinderen, hun inzet, werkhouding en motivatie zijn bepalende elementen bij het schooladvies. De score van de eindtoets is daarmee niet bepalend voor het schooladvies.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze missie geven wij aan dat wij onze leerlingen in een veilig klimaat voorbereiden op de veranderende maatschappij. Wij leren de leerlingen respect te hebben voor hun eigen mening en die van een ander. Wij besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen de leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De kernwaarden van het daltononderwijs, waaronder samenwerken, vormen het uitgangspunt voor het onderwijs op onze school. De kernwaarden zijn dan ook veiligheid, respect en samenwerken.

Onze school is een mini-maatschappij, waarin wij de leerlingen waarden en normen meegeven en hen leren functioneren als verantwoordelijk, maatschappelijk betrokken, autonome personen. De opvoeding van een kind is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school speelt daar op in. Er wordt gestreefd naar een goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht omdat we het belangrijk vinden een goede basis te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich veilig voelen op onze school. Ouders moeten zichzelf kunnen vinden in de schoolregels en de manier van onderwijs geven van de school. Onze school wil een inspirerende school zijn die vanuit onze openbare waarden en normen vorm geeft aan kwalitatief goed onderwijs. Om dit te kunnen bereiken is een prettig sociaal klimaat essentieel. We hebben vertrouwen in de mogelijkheid van iedere leerling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de school voor het laatst bezocht. De school heeft het basistoezicht. Onze school valt onder het schoolbestuur 'Stichting Eem Vallei Educatief'. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een keer in de vier jaar wordt elk schoolbestuur door de inspectie beoordeeld. Ons schoolbestuur is in het vierde kwartaal van 2019 onderzocht. De school is niet meegenomen tijdens dit onderzoek. 

Terug naar boven