Daltonschool Corlaer

Cornelis van Ramshorstln 1 3863 AZ Nijkerk

 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
 • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht hebben we een aantal mogelijkheden om in de vervanging te voorzien. Afhankelijk van de situatie zal voor een gepaste oplossing worden gekozen.

Stappenplan kortdurende vervanging
1. Vervanging door de duo-leerkracht. 
2. Vervanging door een leerkracht uit de invalpool.
3. Vervanging door een leerkracht met ambulante taken op de desbetreffende dag.
4. Indien mogelijk vervanging door een onderwijsassistent.
5. De leerlingen van de groep waarvan de leerkracht afwezig is, blijven thuis.

Stappenplan langdurige vervanging

 1. Vervanging door de duo-collega, een leerkracht die op de desbetreffende dag(en) niet werkt of vervanging door een leerkracht uit de invalpool.
 2. Het roulerend naar huis sturen van een groep. De vrijgekomen leerkracht wordt dan ingezet voor vervanging van de afwezige leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het lesaanbod in de groepen 1 en 2 vindt thematisch plaats. Binnen het thema worden de verschillende vakken geïntegreerd aangeboden.  Kringactiviteiten en werklessen zijn aangepast aan het thema. Datzelfde geldt voor de spellessen. Veel aandacht wordt besteed aan beginnende geletterd- en gecijferdheid. In onze speelzaal vinden de spellessen plaats en worden de motorische vaardigheden van de leerlingen verder ontwikkeld.
Voor onze observaties gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van het digikeuzebord.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school werkt met het 5 gelijke dagenmodel. Alle leerlingen zitten 26,25 uur per week op school. De school moet zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Leerlingen moeten minimaal 7520 uur les krijgen over 8 schooljaren. 
De invulling van de onderwijstijd wordt door de school zelf bepaald. In het overzicht staat hoeveel uur er gemiddeld per week per vak wordt besteed.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op goed en passend onderwijs. In het beginsel vinden we dat zoveel mogelijk leerlingen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen nabij huis. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school voldoet aan de basisondersteuning, zoals verwoord in het ondersteuningsplan van SWV Zeeluwe. Het ondersteuningsplan vindt u in de bijlage. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door de inzet van onderwijsassistenten of een externe specialist. In overleg met het SWV worden arrangementen aangevraagd.

De ondersteuningsstructuur op onze school bestaat uit:

 • interne ondersteuning
 • externe ondersteuning    

Interne ondersteuning
Ondersteuning bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: signaleren, analyseren, diagnosticeren, remediëren en evalueren. De leerkracht houdt in alle fasen van de ondersteuning zelf de regie in handen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zo dicht mogelijk bij de leerkracht. Daardoor hebben wij ons klassenmanagement zodanig ingericht, dat specifieke hulp aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep of buiten de groep door de eigen leerkracht wordt geboden en we maken gebruik van de inzet van onderwijsassistenten in de onder-, midden-, en bovenbouw. Het streven is iedereen te laten voldoen aan de gestelde minimum doelen. De ondersteuning voor iedere leerling staat bij ons centraal. Individuele leerkrachten en het team als geheel zijn erop gericht elke leerling te bieden wat het nodig heeft.    


We proberen om de schoolorganisatie zo aan te passen dat ook leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken:

 • leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften worden door middel van remedial teaching buiten de groep extra door een onderwijsassistent begeleid;
 • leerlingen werken aan de hand van een (aangepaste) weektaak en zijn in staat zelfstandig hieraan te werken, zodat de groepsleerkracht
  verlengde of individuele instructie kan aanbieden;
 • leerlingen kunnen aan de hand van hun resultaten voor een instructie intekenen;
 • leerlingen volgen een instructies in een andere groep;
 • het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen;
 • de geplande onderwijstijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling;
 • er wordt gewerkt met groepsplannen voor spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. 

Externe ondersteuning
De school kan de hulp inroepen van externe deskundigen of organisaties. De intern begeleider (IB) kan terugvallen op een groot aantal ondersteuningspartners. Allereerst zijn wij verbonden aan Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV). Wij kunnen andere IB-ers van onze stichting benaderen. Ook hebben wij contact met de gemeente Nijkerk. Vanuit de gemeente wordt veel georganiseerd. Er is een bovenbestuurlijk IB netwerk. Hierin zit van elk Nijkerks schoolbestuur één IB'er. Hier is ook een orthopedagoog aan verbonden. Zij kan worden geraadpleegd bij een casus. Zo kan de poortwachter voor dyslexie worden geraadpleegd en wij hebben een schoolaanspreekpunt vanuit het gebiedsteam Nijkerk. Zij bezoekt meerdere malen per jaar de school. Ouders en de IB-er kunnen dan casussen voorleggen. Ook worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor aandachtsfunctionarissen. Onze IB-er is aandachtsfunctionaris. Hierin kunnen ook casussen besproken worden. We hebben contacten met de GGD. Tenslotte kunnen wij ook terugvallen op ons samenwerkingsverband Zeeluwe en Stichting Leerlingenzorg. 

Het schoolondersteuningsprofiel is via onze schoolwebsite of via de schoolpagina van www.scholenopdekaart.nl te downloaden.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Volgend schooljaar start een leerkracht de opleiding tot taalspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven