obs De Tweemaster

Kon. Julianalaan 36 7711 KK Nieuwleusen

  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO-score voor schooljaar 2020 - 2021 was 537,3

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en de overige vakken. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys en Cito Leerling in Beeld). De leerlingen maken regelmatig methode-gebonden toetsen en twee keer per jaar niet-methode-gebonden toetsen via Cito Leerling in Beeld.

We monitoren tijdens de groepsbesprekingen of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. De kennisagenda van het NRO heeft het thema Resultaten opgenomen in haar lijst met aandachtspunten:Het bespreken van de opbrengsten en resultaten staat regelmatig (volgens kalender Begeleiding en Ondersteuning) op de agenda. De intern begeleiders zorgen ervoor dat dit wordt uitgevoerd op leerkrachtniveau en op teamniveau.

Twee keer per jaar leggen we verantwoording af aan het bestuur, middels de M-rapportages, over de resultaten en opbrengsten. Deze rapportage wordt opgesteld door directie en intern begeleiders. Eén keer per jaar worden de opbrengsten besproken in de medezeggenschapsraad.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Tweemaster willen we dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers zich veilig voelen. Dit betreft niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook de sociale veiligheid. Onze Stichting heeft een Schoolveiligheidsplan. Dit plan is bestemd voor alle scholen en bestaat voor een deel uit een uniform gedeelte, met daarin afspraken, stappenplannen en regelingen die voor de hele Stichting OOZ en Regio van toepassing zijn. Het schoolveiligheidsplan biedt ruimte voor schoolspecifieke situaties en werkwijzen. 

Een veilig leer- en werkklimaat én een goede samenwerking tussen leerling en hun ouders/verzorgers enerzijds en medewerkers van de school anderzijds is een randvoorwaarde om te komen tot een gezonde groei en ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs. Daarbij horen ook regels over hoe wij met elkaar omgaan en over gedrag, rekening houdend met het karakter van het openbaar onderwijs.Van leerlingen en ouders verwachten we dat deze op onze school en daarbuiten zelf de afweging maken welk gedrag passend is en welk niet. We hebben een aantal basale gedragsregels opgesteld die daarbij kunnen helpen. Deze regels gelden op alle scholen vallend onder OOZ, ongeacht leeftijd, niveau etc... van de leerling. De gedragscode kan niet in elke denkbare situatie voorzien.

We hebben een aantal jaren geleden bewust gekozen voor een methode op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren: Kwink. Een brede en preventieve aanpak om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. We werken hieraan middels gesprekken, de lessen van Kwink, en door het maken en oefenen met gezamenlijke regels en afspraken op het gebied van gedrag en welbevinden. Binnen de school treden we als team op tegen pestgedrag en maken we dit bespreekbaar bij leerlingen en hun ouders/verzorgers. Verder is er binnen de school een contactpersoon aangesteld bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen als er sprake is van pestenof willen praten over een situatie waarin wordt gepest. Voor onze school zijn Miranda Holterman en Jeanine Tinholt de contactpersonen als het gaat om veiligheid en/of pesten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig leer- en werkklimaat
  • Voorspelbaarheid
  • Gezien, gekend en gehoord

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven