obs De Tweemaster

Kon. Julianalaan 36 7711 KK Nieuwleusen

  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster

Het team

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat alle kinderen spelplezier beleven tijdens de bewegingslessen, dat staat bij ons voorop. Om alle leerlingen spelplezier tijdens de bewegingslessen te laten ervaren en alle kinderen op eigen niveau te kunnen laten deelnemen, zorgen we voor differentiatie in de lessen. De bewegingslessen bevorderen niet alleen de motorische ontwikkeling, maar ook de sociale en de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast draagt het bij aan de gezondheid en de conditie van het kind. Kinderen leren tijdens de bewegingslessen zichzelf en hun eigen lichaam kennen. Ze verkennen hun eigen grenzen en leren de grenzen van anderen herkennen. Ze leren samenwerken, spelregels te respecteren en om te gaan met verliezen en winnen. Een ander aspect van bewegingsonderwijs is dat ze leren hulp te verlenen én leren op de hulp van een ander te vertrouwen. Kortom: bewegingsonderwijs is een veelzijdig vak waarin kinderen werken aan verschillende aspecten van hun ontwikkeling en plezier beleven centraal staat. 

Voor het bewegingsonderwijs beschikken we over een sportzaal in de Spil, die naast de school ligt. Bij mooi weer gaan we met de kinderen, vanaf groep 4, zwemmen in zwembad De Meule. Leerlingen moeten hiervoor een kopie van hun zwemdiploma inleveren op school.                Het zwembad ligt op korte loopafstand van de school. In samenwerking met de andere basisscholen in Nieuwleusen, gemeente en zwembad hebben we een protocol opgesteld. Alle kinderen die gaan zwemmen moeten een kopie van hun zwemdiploma inleveren op school.           Verder nemen we deel aan het jaarlijkse buitenschools voetbal- en korfbaltoernooi. In het kader van “Een kerngezond Dalfsen” worden extra activiteiten gepland, zoals een judo-clinic, kooklessen, boerderijbezoek etc. Ieder jaar organiseert de vakleerkracht samen met een aantal leerkrachten en de buurtsportcoaches, een sportdag voor alle groepen (tijdens Koningsdag), waarbij samenwerken, ook met leerlingen van andere scholen, centraal staat.                                                                                                                                                                De vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Tweemaster werkt nauw samen met buurtsport coördinatoren en andere (beweeg)partners in de omgeving om de kwaliteit van (naschools) bewegen te waarborgen.                                                                                                            In dit schooljaar gaan we het bewegend leren buiten ontwikkelen. Een deel van ons schoolplein is hierop aangepast en ingericht. We gaan aan de slag met een nieuwe methode voor bewegend leren: 3 2 1 Start! Door buiten actief bezig te zijn met de lesstof, wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof letterlijk beter hangen. Daarnaast heeft het positief effect op de aandacht en concentratie van leerlingen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte/afwezigheid van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. De overkoepelende organisatie, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, heeft een eigen invalpool. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Ondanks dat de schoolleiding en het bestuur er alles aan doen vervanging te regelen, kan toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. Vandaar dat de school een protocol heeft opgesteld over hoe om te gaan met vervanging bij afwezigheid van de leerkracht. Het uitgangspunt is om lesuitval altijd te voorkomen. In dit protocol geeft de school een overzicht van de stappen die worden genomen bij ziekte of verlof van één van de leerkrachten:

  1. Door de directie van de school wordt contact opgenomen met de beheerder van de invalpool om een invaller aan te vragen. De invalleerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te geven. Niet alle leerkrachten mogen gymles geven. Het kan dus gebeuren dat een groep geen gymnastiek krijgt op het moment dat de vaste leerkracht kortdurend afwezig is. We doen wel altijd ons best om te kijken of een collega de gymles kan geven.
  2. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, vragen we de collega’s die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duo-partner van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duo-partner, dan vragen we een andere collega.
  3. Indien er op school een WPO'r of LIO-student werkzaam is, zal er door de directeur gekeken worden of de collega die gekoppeld is aan deze student kan worden ingezet.
  4. Indien dit alles niets oplevert wordt er intern gekeken of er een onderwijs assistent is die ingezet kan worden voor een groep. 
  5. Als voorgaande niet mogelijk/gewenst is, worden groepen gecombineerd en/of verdeeld. Elke groep heeft een "verdeelsleutel" van de groep in de groepsmap. Hierbij wordt gekeken naar de meest praktische oplossing. Deze maatregel zal maximaal 3 dagen duren.
  6. Als laatste maatregel sturen we de groep naar huis. De ouders krijgen hierover bericht via mail (Parnassys) en de schoolapp (Parro). Als ouders geen mogelijkheid hebben om zelf opvang te regelen, zorgt school voor de opvang.                                                                                                                                                                                                                                                                          We proberen altijd te zorgen dat er bij ziekte van een leerkracht zo weinig mogelijk wisselende leerkrachten voor de groep komen. Bij het naar huis sturen van een groep houden we er rekening mee dat niet steeds dezelfde groep naar huis wordt gestuurd. Dit wordt bijgehouden door de directie middels een rooster. Een en ander houdt in dat er, intern, flexibel moet worden gehandeld.                Directeur en IB-er worden in principe niet ingezet als vervanger.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met Prokino Kinderopvang, naast en in de school. Prokino 't Hummelhof biedt zowel dagopvang in het kinderdagverblijf als peuteropvang. Bij Prokino ‘t Hummelhof bieden zij opvang voor de allerkleinsten en kinderen tot 4 jaar. Zij bieden een plek die zoveel mogelijk lijkt op thuis: met hetzelfde dagritme en veel gezelligheid. Het is belangrijk dat een kind zich thuis voelt. Het pedagogisch concept van Reggio Emilia is onze basis. Dit betekent dat de beleving van het kind centraal staat in wat ze doen. De peutergroepen bezoeken regelmatig onze kleutergroepen om samen te spelen en leren.

Binnen het schoolgebouw van de Tweemaster biedt Prokino Kinderopvang voor- en naschoolse opvang aan.

Terug naar boven