De Meander

Morelgaarde 13 -15 3436 GE Nieuwegein

 • Ik leer om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Hier leer ik zelfstandig te werken.
 • Ik werk in mijn eigen tempo doelgericht aan mijn taak.
 • Hier leer ik samen te werken.
 • Hier reflecteer ik op mijn werk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons daltononderwijs zorgt ervoor dat leerlingen met uiteenlopende talenten zich op onze school kunnen ontplooien. Dit levert een mooie mix op van leerlingen die gewoon goed mee kunnen komen op school, leerlingen die extra uitgedaagd moeten worden en leerlingen die cognitief minder sterk zijn. Bij het berekenen van gemiddelde toetsscores kan door de samenstelling van de mix een vertekend beeld ontstaan. In 2020-2021 was het aantal leerlingen dat ging doorstromen naar leerwegondersteunend onderwijs relatief groot.  

Onze ervaring is dat onze leerlingen het goed doen op het voortgezet onderwijs, doordat ze geleerd hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit het daltononderwijs leren leerlingen van jongs af aan om te gaan met zelfstandigheid, plannen en organiseren.  

Op de Meander bereiden we de leerlingen voor op de toekomst door goed onderwijs te geven en ruimte te bieden om ook andere vaardigheden en talenten te ontwikkelen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school

Binnen de school willen we de ontwikkeling van de leerlingen goed en zorgvuldig volgen. Leerlingen ontwikkelen zich op verschillende manieren, de resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof. Voor het monitoren van de ontwikkeling en de voortgang van de leerlingen werken wij met een taaksysteem. Via de taakborden en weektaken hebben de leerkrachten een goed overzicht over het functioneren van elke leerling. Uiteraard worden de vorderingen van de leerlingen regelmatig getoetst. Observaties en toetsen geven samen een goed beeld van de individuele leerling op een bepaald moment.  

Om een duidelijk beeld te krijgen over de leerontwikkelingen van de individuele leerling en hoe de leerling zich ontwikkelt in de groep, gebruiken we het leerlingvolgsysteem van het Cito: 'Kleuter in beeld' (groep 1-2) en 'Leerling in beeld' (groep 3 t/m 8). Van groep 3 t/m groep 8 zijn er jaarlijks vaste momenten waarop de leerlingen middels de Cito-methode getoetst worden. Daarnaast volgen wij voor deze groepen de sociaal emotionele ontwikkeling middels de vragenlijsten van KiVa. In de groepen 1-2 maken we gebruik van het kleuter-leerlingvolgsysteem ook de brede ontwikkeling, aan de hand van observaties, in kaart te brengen. De sociaal emotionele ontwikkeling vormt hierbij een wezenlijk onderdeel.  

Tijdens het schooljaar zijn er minimaal twee groepsbesprekingen met de intern begeleider en de overige leerkrachten, waarbij de groep en de leerling- als dat individueel nodig is - worden besproken.  

We werken en handelen schoolbreed planmatig en handelingsgericht. Vanuit de leerlingvolgsystemen werken we in onze school met groepsplannen, waarin het onderwijsaanbod voor de kinderen op 3 niveaus is uitgewerkt. Vervolgens passen we het effectieve directe instructie model (EDI) toe. In een groepsoverzicht worden de leerlinggegevens verzameld. Door middel van methodeonafhankelijke toetsen (Cito toetsen, met een landelijke normering), methodegebonden toetsen en/of observaties wordt meerdere keren per jaar nagegaan of vorderingen van alle leerlingen overeenkomen met de gestelde doelen.

De Intern Begeleider maakt jaarlijks een toetskalender waarop staat aangegeven in welke weken de Cito Leerling Volg Systeem-toetsen worden afgenomen. Elke leerkracht neemt deze toetsen af en verwerkt de resultaten, deze kunt u als ouder inzien via het ouderportaal Parnassys. Afhankelijk van de toetsresultaten wordt een analyse uitgevoerd op leerling-, groep- of schoolniveau. Bij de analyse komen in elk geval ter sprake:

 • een interpretatie van de afgenomen signaaltoets
 • een vergelijking met de vorige toetsafname
 • een nadere analyse van het toetsmateriaal
 • relevante leerlingkenmerken, items uit het startgesprek, kenmerken van de omgeving als gezin, woonsituatie etc.
 • verschillende onderwijskenmerken, zoals de gebruikte methode, de gegeven instructie en begeleiding, organisatievormen en leerkrachtaspecten.

In overleg met de Intern Begeleider wordt er een groepsplan of individueel handelingsplan opgesteld met als doel middels een beredeneerd en passend lesaanbod de ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en/of de problemen van een of meer leerlingen op te lossen.

Analyse op schoolniveau kan leiden tot beslissingen over de gebruikte methode(s), het lesrooster, gezamenlijke of individuele nascholing, etc. Twee keer per jaar evalueren we de toetsopbrengsten door middel van een schoolbespreking en wordt bovenstaand proces doorlopen. De concrete afspraken, gevolgde procedures en formulieren worden opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys. De groepsleerkracht draagt dit aan het einde van het schooljaar over aan de volgende leerkracht.

Tussenresultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in 'Kleuter in Beeld'(KIB) en 'Leerling in Beeld'(LIB). De resultaten van deze toetsen analyseren we niet alleen op leerlingniveau, maar ook op groeps- en schoolniveau. Deze analyse nemen we mee in het vormgeven van groepsontwikkeling en schoolontwikkeling.

De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks landelijk genormeerde toetsen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de groepsplannen (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Naast de toetsresultaten kijken we ook naar andere onderwijsbehoeften van de kinderen (sociaal-emotioneel) bij de planning van het leerstofaanbod en de mate van instructie en begeleiding.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij blijven onze leerlingen na hun basisschoolperiode drie jaar volgen. Uit de praktijk blijkt dat onze leerlingen het prima doen in het voortgezet onderwijs. Het gemiddelde van de laatste drie jaar laat zien dat rond de 75% van de leerlingen uitstroomt naar theoretische leerweg (mavo), havo of vwo. Soms is er een schooljaar waarin de samenstelling van de groep een ander beeld laat zien (zoals afgelopen schooljaar). Wij zijn er trots op dat wij het maximale uit onze leerlingen weten te halen.

Doorstroomtoets:

Voorafgaand aan de doorstroomtoets van de kinderen van groep 8, wordt er in groep 7 een 'breed indicatie advies' gegeven. Ouders hebben hier behoefte aan, zodat zij met hun kind gericht de open dagen van VO-scholen kunnen bezoeken.

De leerresultaten en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen worden in groep 8 geanalyseerd door de leerkrachten van groep 7 en 8, de Intern Begeleidster en de directeur. Daarna worden in november de leerresultaten besproken met ouders en kind. Voorafgaand aan de doorstroomtoets die in februari wordt afgenomen, wordt een definitief (kansrijk) advies gegeven en besproken met ouders en kind. 

Wij informeren ouders en kinderen vroegtijdig zodat zij (op tijd) betrokken zijn bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO).

Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen.po

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als daltonschool proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.

In ons sociaalveiligheidsplan en pestprotocol hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan (op www.scholenopdekaart.nl kunt u beide inzien).

We staan voor een veilige school. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en volop hun talenten kunnen ontwikkelen. Samen met ouders en kinderen willen wij dit bereiken. We staan dan ook voor open communicatie, waarin ouders, kinderen en school samen optrekken om het beste uit de kinderen te halen. We vinden het belangrijk dat iedereen in de school oog heeft voor elkaar en dat we met respect met elkaar omgaan. We beogen leerlingen preventief inzicht te geven in sociale processen en hun eigen ontwikkeling. Daarnaast leren leerlingen van fouten, ook op sociaal gebied. Met behulp van de wekelijkse KiVa lessen leren we de kinderen om situaties en oplossingen vanuit diverse hoeken te bekijken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectieonderzoek vond plaats op 20 januari 2020. We waren blij met het onderwijsrapport. Het gaf aan dat we met een gedreven team op de goede weg zijn. De schoolresultaten zijn voldoende en we vinden het logisch dat de inspecteur zijn vertrouwen in de Meander heeft uitgesproken in de vorm van het basisarrangement. We onderschrijven de aanbevelingen in het rapport. Met de interventies die we reeds hadden ingezet, voldoen we ruimschoots aan de inspectienorm.

In maart 2016 heeft de visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging onze opnieuw een goede beoordeling gegeven. De Meander is ook de komende vijf jaar weer een gecertificeerde daltonschool. Vanwege corona zijn de visitaties voor 2021 uitgesteld.

Terug naar boven