De Meander

Morelgaarde 13 -15 3436 GE Nieuwegein

  • Ik leer om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Hier leer ik zelfstandig te werken.
  • Ik werk in mijn eigen tempo doelgericht aan mijn taak.
  • Hier leer ik samen te werken.
  • Hier reflecteer ik op mijn werk.

In het kort

Toelichting van de school

           Dromen, Durven en Doen !

Openbare Daltonschool De Meander maakt leren zichtbaar

Samen met uw kind bent u van harte welkom op Daltonschool De Meander. Daltonschool De Meander biedt uitstekend onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

*Onze school biedt kwalitatief goed openbaar onderwijs. 

*We bieden passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind en werken op verschillende onderwijsterreinen met verschillende niveaus in één groep.

*Onze school stimuleert zelfstandigheid, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid.

*Onze school biedt een uitdagend leerklimaat.

*Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. In dit schoolvenster vindt u meer informatie over onze school.

In dit schoolvenster vindt u meer informatie over onze school. Als u vragen heeft dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten, mede namens het Meander-team,

Annemieke Verweij - Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Doelgericht
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben een groeiende instroom van leerlingen in de onderbouw. Dit betekent dat ouders via via een positief geluid horen in de wijk over onze school en ouders tevreden zijn over wat ze bij ons zien als ze een rondleiding krijgen. Aan het begin van het schooljaar starten we met drie gemengde kleutergroepen 1-2. De leerlingen uit groep 2 stromen na de zomervakantie door naar groep 3 met als uitgangspunt om tot groep 8 bij elkaar te blijven. Voor schooljaar 2023-2024 hebben we vanwege de groepsgrootte gekozen voor twee kleinere groepen 3 zodat we een goede start kunnen maken bij het aanleren van de basisvaardigheden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster met 5-gelijke-dagen-model

Op de Meander werken wij met het vijf-gelijke-dagenmodel met continurooster. Alle kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur naar school. Vanaf 8.20 uur is de schooldeur geopend en kunnen de kinderen naar binnen gaan. Na iedere vakantie mogen de ouders de eerste week met hun kind(eren) mee naar binnen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren ergens op tijd te komen. Daarnaast willen wij dat de lessen op tijdbeginnen. Mocht u onverhoopt een keer te laat zijn, dan belt u aan en doen wij de deur open. Wij registreren naast de afwezigheid van een kind ook het 'te laat komen', indien nodig gaan wij hierover in gesprek met de ouder of oudere leerling. Ook willen wij u vragen om dokter- en tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  

Hoe gaan wij om met het stimuleren gezonde voeding 

Wij vinden als school gezonde voeding en gezond eetgedrag voor de kinderen belangrijk. Dit draagt positief bij aan hun ontwikkeling. Daarom hebben wij op De Meander een beleid vastgesteld over de wijze waarop wij in de school met gezonde voeding willen omgaan. Ons beleid is tot stand gekomen na overleg met het team en de medezeggenschapsraad van de school. Waarom doen wij dit?  Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten, zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van leerlingen. 

Wij stimuleren een gezond tussendoortje. Wij hopen dat leerlingen het normaal gaan vinden om tijdens de pauze een stuk fruit of groente te eten in plaats van een koek. Het is lekker en gezond. De leerlingen leren waarschijnlijk nieuwe stukjes fruit en groente te eten en te ontdekken wat ze lekker vinden. Gedurende het schooljaar worden er schoolbreed lessen door de leerkracht gegeven over gezonde voeding.

Door duidelijke afspraken op school te hanteren over tussendoortjes, lunch en traktaties willen wij als school een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Wij vertellen de leerlingen over deze afspraken en wij vragen nadrukkelijk de medewerking van ouders of verzorgers hierbij. Indien wij dit nodig achten, spreken we betrokkenen ook aan op het meegeven van gezonde producten.  

Ook in ons onderwijs besteden we aandacht aan gezonde voeding en gezond eetgedrag. Via lessen en activiteiten leren de leerlingen wat het belang van gezonde voeding is, welke producten gezond zijn en wat gezond eetgedrag inhoudt. Op school hanteren wij vaste eettijden en eten we aan tafel samen met de eigen leerkracht. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat geeft de leerlingen rust.  

Het is erg belangrijk om uw kind een goed ontbijt te geven voordat het naar school gaat. Neem voor het ontbijt de tijd en maak er een vast ritueel van waaraan u zelf ook deelneemt. Voor de ochtendpauze (rond 10.15 uur) kunt u uw kind(eren) iets te drinken, fruit of groente meegeven. Ze moeten het wel op kunnen eten in de daarvoor gestelde tijd (wat ze niet op krijgen, kunnen ze tussen de middag eten of mee terug nemen naar huis). Water is eigenlijk de beste dorstlesser. We staan geen koolzuurhoudende dranken en energydrinks toe. We raden gezoete melk- en yoghurtdranken, vruchtensappen en limonade af vanwege het hoge suikergehalte. Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen, met daarbij eventueel wat fruit of groente. Een gezonde keuze is een volkorenboterham met halvarine en hartig beleg, eventueel met wat tomaatjes of komkommer. Andere broodsoorten mogen natuurlijk ook: bruinbrood, roggebrood, rozijnenbrood of een krentenbol.   

Hiep, hiep, hoera!

Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie voor de klasgenootjes en de leerkracht. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan voorbeelden. Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is, hou het bij één bescheiden product. Als de jarige kinderen toch teveel meenemen, wordt een deel van de traktatie weer mee naar huis teruggegeven. Ook leerkrachten houden van gezonde (kleine) traktaties. Rond vakanties zijn er altijd meer verjaardagen die gevierd worden in dezelfde week. Het is fijn als u dan even met de leerkracht overlegd.  Zo kunnen we in overleg een dag kiezen waarop uw kind als jarige alle aandacht kan krijgen.  

Bij sommige feestelijke gelegenheden krijgen leerlingen ook vanuit school eten of drinken aangeboden. Daarbij letten we erop dat de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij speciale gelegenheden gaan we wat losser om met de regels. Met Sinterklaas is er strooigoed, bij andere festiviteiten bijvoorbeeld chips of een ijsje. Leerlingen zullen daar dan extra van genieten.  

Natuurlijk houden we rekening met allergieën van leerlingen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging of bij intensieve sportbeoefening (meer dan 10 uur per week). Bij de inschrijving vragen wij ouders naar voedselallergie, - intolerantie en/of dieet van uw kind. Ouders vragen wij ook zelf de school te informeren over bovenstaande, zeker als er in de situatie iets wijzigt. Samen met ouders bepalen we welke maatregelen noodzakelijk en/of wenselijk zijn. De gegevens die ouders aandragen rondom allergieën en individuele afspraken, noteren wij in het leerlingvolgsysteem Parnassys. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy en AVG 

Op De Meander wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (denk hierbij aan dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Tijdens de lessen gebruiken wij een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat [naam school invullen] onderdeel uit maakt van de Stichting Robijn (zie www.stichtingrobijn.nl), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht(en) van de leerling, of met de directeur. In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkrachten of bij de directeur.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en ons privacyreglement. Het privacyreglement en de privacyverklaring vindt u op de website van Robijn (www.stichtingrobijn.nl/over-robijn/privacy. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens.  

Volgens de AVG hebben we als school de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van kinderen en medewerkers goed te beschermen. Daarom heeft Robijn een functionaris gegevensverwerking (FG-er) en een privacy officer aangesteld. Onze FG-er is Sander van de Molen en de privacy officer is Kees van Dam. Deze beide functionarissen zijn bereikbaar via privacy@stichtingrobijn.nl.   

Terug naar boven