De Meander

Morelgaarde 13 -15 3436 GE Nieuwegein

 • Ik leer om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Hier leer ik zelfstandig te werken.
 • Ik werk in mijn eigen tempo doelgericht aan mijn taak.
 • Hier leer ik samen te werken.
 • Hier reflecteer ik op mijn werk.

Het team

Toelichting van de school

Het is schoolbeleid om zo veel mogelijk budget te besteden aan onderwijs.

We willen het geld zo effectief mogelijk besteden, waardoor de groepen relatief klein blijven. Vanuit de werkdrukgelden zijn er onderwijsassistenten en vakleerkrachten aangesteld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Inzet van vervangers

Wanneer er een leerkracht of onderwijsassistent uitvalt en er vervanging nodig is, neemt de schooldirecteur contact op met de coördinator Vervangingspool. Deze handelt de vervanging verder af. Het kan voorkomen dat er niet genoeg invallers beschikbaar zijn. Bij ziekte wordt er eerst gekeken of het team ook zelf een oplossing heeft. Als dat niet het geval is en de invallers zijn niet meer beschikbaar, worden de leerlingen van de desbetreffende klas verdeeld over de andere groepen. Dit duurt maximaal één dag. Daarna kan de directeur ervoor kiezen om een klas naar huis te sturen.

Privacy en AVG 

Op De Meander wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (denk hierbij aan leer- of ontwikkelingsstoornissen), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.

Tijdens de lessen gebruiken wij een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De Meander onderdeel uitmaakt van de Stichting Robijn (zie www.stichtingrobijn.nl), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht(en) van de leerling of met de directeur. In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming voor gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  

Voor het gebruik van foto’s en video's van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt vooraf toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en ons privacyreglement. Deze vindt u op de website van Robijn (www.stichtingrobijn.nl/over-robijn/privacy). Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens.  

Volgens de AVG hebben we als school de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van kinderen en medewerkers goed te beschermen. Daarom heeft Robijn een functionaris gegevensverwerking (FG-er) en een privacy officer aangesteld, beide functionarissen zijn bereikbaar via privacy@stichtingrobijn.nl.  

Mobiele telefoons en sociale media

Kinderen nemen steeds vaker een mobiele telefoon mee naar school. De volgende afspraken hierover gelden op onze school: Bij binnenkomst gaat de mobiele telefoon uit en wordt deze opgeborgen. Aan het einde van de dag kan deze weer meegenomen worden. Ook in de pauzes gebruiken de kinderen de telefoon niet.  

Kinderen en ouders maken veel gebruik van sociale media. Robijn heeft daarom een aantal afspraken die betrekking hebben op het gebruik hiervan vastgelegd. U kunt deze afspraken lezen op www.stichtingrobijn.nl.  De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing of beschadiging van de mobiele telefoon. (Tip: laat je mobiel thuis, dan kan er niets mee gebeuren).

Wij verzoeken u geen vertrouwelijke informatie betreffende de school te delen op sociale media. Ook worden leerkrachten geen ‘vrienden’ met de kinderen en de ouders van de school en gaan niet op social media in discussie met kinderen of ouders/verzorgers, met uitzondering van schoolprojecten waarbij sociale media doelmatig wordt ingezet.  

Wij vragen u nadrukkelijk te respecteren en na te leven dat het niet toegestaan is om foto’s of filmpjes van activiteiten op school of door school georganiseerd, te delen op sociale media (behalve als het uw eigen kind(eren) betreft, dit in verband met de privacy van betrokkenen. Foto’s van dergelijke activiteiten zijn op onze schoolapp te vinden. Ouders die bezwaren hebben tegen het maken of plaatsen van foto’s op onze schoolapp, kunnen dit bij inschrijving kenbaar maken. 

Tot slot: ondanks het gemak van sociale media gebeuren er daardoor ook onwenselijke dingen. Wij verzoeken u als hiervan sprake is dit kenbaar te maken aan de school, omdat misbruik van sociale media een grote impact kan hebben op de betrokkenen.

Hoe kom ik naar school?

Natuurlijk stimuleren wij dat ouders en kinderen lopend of op de fiets naar school komen. De fietsen kunnen geparkeerd worden in de aanwezige fietsenrekken (niet tegen het hekje!). Wij vragen ouders die met de auto komen, deze iets verderop in de wijk te parkeren en dan het laatste stukje naar school te lopen. Wilt u uw kind dichter bij school afzetten, gebruik dan als rijrichting Morelgaarde – Mispelgaarde – Batauweg (dus één rijrichting). Wij maken ouders erop attent dat de omgeving van de school een woonerf is met de bijbehorende verkeersregels, de maximale snelheid is 15 km/uur en parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Wilt u uw auto dus netjes parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken zodat het doorgaande verkeer niet gestremd wordt. Zo zorgen we met elkaar voor de veiligheid van iedereen!

Belangrijk: Het is in verband met het voorkomen van ongelukken niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen!

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Expertise in de school

De Meander heeft een gymvakleerkracht. Daarnaast wordt er extra begeleiding gegeven door externe, gediplomeerde specialisten in de school (voor meer info zie hoofdstuk 3.1)

Begeleiding en inzet van stagiaires van Hogescholen

Alle scholen van Robijn begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Veel scholen zijn een gecertificeerde Opleidingsschool. Zo ook Daltonschool De Meander. Deze certificering staat voor een bepaalde mate van kwaliteit in begeleiding en opleiding. We hebben op onze school afgesproken dat elke ervaren leerkracht ieder jaar stagiaires begeleidt. Hierbij kijken we wel of dit gunstig is voor de desbetreffende groep. We zien de meerwaarde in de assistentie die de stagiaire verleent in de groep naast onze inspanningsverplichting naar de maatschappij om goede nieuwe leerkrachten op te leiden. Vanuit de PABO wordt er verwacht dat een stagiair meedraait als volwaardig teamlid (junior-leerkracht).

We bieden ook plaats aan LIO-stagiaires, die onder verantwoordelijkheid van een van onze leerkrachten, zelfstandig lesgeven aan een groep. Naast de PABO-stagiaires bieden we ook onderwijsassistentes in opleiding een stageplaats. Dit zijn leerlingen van het ROC die gedurende een heel schooljaar stagelopen binnen onze school. Zij vervullen in principe geen onderwijsinhoudelijke taken, maar ondersteunen op algemene en huishoudelijke taken. De groepsleerkrachten fungeren steeds als mentor van de bij hen geplaatste stagiair(e) en blijven altijd eindverantwoordelijk voor de groep.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. We besteden in ons lesprogramma aandacht aan de geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Dit godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school, maar kan gegeven worden binnen de schooltijden. Deze lessen zijn dus aanvullend op de aandacht die wij als school aan deze onderwerpen besteden. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. De lessen vormingsonderwijs kunnen wekelijks maximaal drie kwartier duren. Ze worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl. Momenteel wordt hier binnen de school geen gebruik van gemaakt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Visie

In groep 1-2 integreren we diverse vakken. We werken thematisch en binnen deze thema's is er ruimte voor differentiatie. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat leerlingen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk en taakwerk. Waar nodig werken we in 'kleine kringen' om kinderen extra te begeleiden. Hierdoor optimaliseren we de ontwikkeling van de leerlingen. Ze behalen de (algemene) doelen ter voorbereiding op het leerproces van groep 3, maar kunnen daarnaast ook hun talenten verder ontwikkelen. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Visie

Op onze school werken we met goede methoden. We werken vanuit doelen en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde vakken besteden, maar dat er sprake is van basisaanbod, maatwerk en taakwerk. Hierdoor optimaliseren we de ontwikkeling van de leerlingen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet alleen in algemene zin, maar ook specifiek. Om de onderwijsactiviteiten kwalitatief te verbeteren worden lessen gegeven volgens het effectieve directe instructiemodel (EDI) en worden digitale middelen en vakleerkrachten ingezet. In het weekrooster (onderdeel van het administratiesysteem Parnassys) wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel uur er gemiddeld aan de verschillende vakken wordt besteed.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt de basisondersteuning aan kinderen, zoals dat binnen het samenwerkingsverband Profi Pendi is afgesproken. Daarnaast heeft de school enkele specialisten in huis om kinderen extra te bedienen t.a.v. leren en gedrag. Hieronder staat beschreven hoe we het onderwijs aan de kinderen aanbieden en hoe we 'opschalen' als blijkt dat de basisondersteuning voor een kind ontoereikend is.

De ondersteuning binnen onze school

Door op handelingsgerichte wijze te werk te gaan, wordt zoveel mogelijk geprobeerd aan de specifieke behoeften van ieder kind tegemoet te komen. Bij deze werkwijze wordt gekeken naar: hoe kunnen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van dit kind, deze ouders, in deze groep, met deze leerkracht binnen deze school. Deze behoeften worden waar mogelijk geclusterd binnen de groepsplannen. Bij sommige leerlingen is de specifieke onderwijsbehoefte zodanig dat een individueel hulpplan nodig is. Naast het groepsplan met de 3 instructieniveaus is het mogelijk dat er een aantal individuele plannen voor enkele kinderen wordt opgesteld en uitgevoerd. In deze plannen wordt de werkwijze die specifiek voor deze leerling geldt beschreven.

Indien een leerling bijvoorbeeld een hiaat heeft opgelopen, proberen we dit te “repareren” middels een individueel handelingsplan. In principe voert de leerkracht dit plan uit. Indien de leerkracht of Ib-er denkt dat de inzet van de RT-er nodig is, kan deze voor een korte periode worden ingezet.

In enkele gevallen gaat een problematiek onze competentie te boven en kunnen wij niet voldoende tegemoet komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van een leerling. Deze leerling heeft meer nodig dan de basisondersteuning en meer dan wat wij als school zelf extra kunnen bieden. In dat geval organiseren we een multidisciplinair overleg (MDO). Daarbij zit de schoolmaatschappelijk werker en de consulent van Profi Pendi samen met school, ouders en eventueel externe instanties. Uitgangspunt is om samen te kijken naar onderwijsbehoeftes en oplossingen.

In geval van vermoeden van dyslexie, volgen wij het protocol dyslexie en dienen een verzoek voor onderzoek in (bij ZIEN in de klas). Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om bij het Samenwerkingsverband Profi Pendi extra ondersteuning aan te vragen voor kinderen met een cluster problematiek. Dit kan variëren van een eenmalig consult tot een langlopend arrangement, waarbij we de leerling extra individuele ondersteuning kunnen bieden binnen of buiten de groep. Vaak gaat het hierbij om leermoeilijkheden en/of gedragsvragen. Voor kinderen waarbij sprake is van auditieve en/of communicatieve problematiek kunnen wij een beroep doen op de expertise van Auris of Kentalis. Als er sprake is van een visueel probleem kunnen wij extra ondersteuning aanvragen bij Bartiméus.  

Naar aanleiding van leerlingbesprekingen (die voortkomen uit de groepsbesprekingen) bepalen we welke kinderen voor een specifiek onderzoek in aanmerking komen. Voorafgaand aan het onderzoek moet altijd eerst een MDO (Multi Disciplinair Overleg) plaatsvinden. Het onderzoek voor intelligentie (door school) en/of op andere gebieden (door Geynwijs) kunnen onder schooltijd plaats vinden. Het verslag van een dergelijk onderzoek bespreken we eerst met de ouders voordat er een behandeling of extra oefensituatie plaatsvindt. Soms blijkt dat het voor de leerling nodig is een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) op te stellen. Met het opstellen van een OPP worden de reëel te verwachten einddoelen en uitstroom niveau voor het betreffende kind zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Het OPP wordt opgesteld door de IB-er en de leerkracht en besproken met de ouders (en het kind). Soms moeten we kinderen verwijzen naar een andere vorm van onderwijs. Dit gebeurt als de grenzen van de mogelijkheden van onze school zijn bereikt. We monitoren dit proces door te praten over deze grenzen aan het passend aanbod, door het bespreekbaar maken van de volgende 5 punten:

 • Relatie: is het nog mogelijk een relatie te onderhouden met deze leerling?
 • Ontwikkeling: is er nog perspectief op leren voor deze leerling?
 • Veiligheid: vormt de leerling een bedreiging voor zichzelf, de leerkracht of andere leerlingen?
 • Welbevinden: heeft de leerling een positief gevoel over de school?
 • Balans in de groep: verstoort de leerling structureel de balans in de groep, waardoor de leerkracht de andere kinderen niet voldoende kan bieden?  

Als blijkt dat een leerling niet langer passend onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool, dan zullen we in overleg met ouders een verwijzingsprocedure opstarten.

Passend Onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband (SWV): Profi Pendi

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen in de regio Lekstroom, samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi. Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld als er sprake is van leerproblemen, bij gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij intensievere hulpvragen.

De rol van Profi Pendi:

Onze school heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. Het stafbureau van Profi Pendi helpt ons hierbij. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat wij als school financiële middelen, begeleiding en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten van Profi Pendi deskundig advies en denken zij mee. Het stafbureau van Profi Pendi gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs.

Samen met ouders:

Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met gemeenten, jeugdzorg en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Samen met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het kind nodig heeft en welke plek het best bij het kind past. Samen zorgen we voor passend onderwijs. 

Contactgegevens Profi Pendi

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Kijk op www.profi pendi.nl of bel naar Profi Pendi 030 2751288.   

Speciaal onderwijs aanvragen voor kinderen met een visueel probleem of kinderen met een auditieve en/ of communicatieve problematiek gaat niet via het SWV, maar rechtstreeks bij de betreffende onderwijsinstelling.

Doubleren / verlengde kleutertijd

Bij kleuters kan het voorkomen dat leerlingen niet door gaan naar een volgende groep. Dat valt niet onder “zitten blijven”. Pas vanaf groep 3 kunnen leerlingen doubleren. Als wij denken dat dit de ontwikkeling van een leerling ten goede komt, kunnen we gedurende het schooljaar besluiten dat een leerling niet overgaat naar de volgende groep. Uiteraard hebben we gedurende het schooljaar daar al met ouders over gesproken. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet doubleren ligt bij de school.   

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg in principe niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen (zie www.stichtingrobijn.nl).

Alle afspraken worden na overleg vastgelegd in ons administratiesysteem ParnasSys.   

Het Protocol Leesproblemen, Dyslexie en Dyscalculie

Kinderen met dyslexie en dyscalculie hebben een vastgestelde leerhandicap. Door extra oefeningen en ondersteuning komen deze kinderen ook tot ontwikkeling. Dit zal echter langzamer gaan en het streefniveau zal, indien mogelijk, later dan andere kinderen worden behaald. Om kinderen met dyslexie en dyscalculie goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, maakt de school gebruik van enkele compenserende middelen. Binnen onze school is aandacht voor kinderen met dyslexie. Bij een vermoeden van dyslexie zal na inzet (middels verschillende handelingsplannen) binnen de groep en/of RT, en overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider overgegaan kunnen worden tot onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog. Leidraad hierin is ons protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Gediagnostiseerde leerlingen krijgen binnen onze school extra ondersteuning binnen of buiten de groep. Ook bij toetsen wordt rekening gehouden met deze leerlingen. Ook beschikt de school over een dyscalculieprotocol: het protocol voor ernstige rekenproblemen en Dyscalculie. Dit is een gestandaardiseerd protocol. 

Schoolarts / Logopedie / Fysio

De leerlingen van groep 2 en groep 7 worden door de schoolverpleegkundige uitgenodigd voor onderzoek. Ouders worden hierover geïnformeerd en geven vooraf toestemming. Als er reden is, zullen ouders en kind uitgenodigd worden door de schoolarts. Bijzonderheden worden vanzelfsprekend aan de ouders en indien nodig aan de groepsleerkrachten doorgegeven. Er kunnen natuurlijk ook redenen zijn om uw kind tussentijds op te roepen. Het extra inschakelen van de schoolarts kan door de school en/of de ouders gebeuren.

De school heeft een samenwerking met een logopediste en fysiotherapeut. Indien gewenst kunnen zij een logopedische of motorische  screening doen bij een leerling en behandelingen onder schooltijd uitvoeren. Dit gebeurt altijd na toestemming van de ouders.

Geynwijs op school (GWOS) Nieuwegein

Geynwijs op school is een belangrijke instantie die school en ouders ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders kan de school Geynwijs op school inschakelen. Ouders kunnen dit ook zelf doen. De contactgegevens zijn: www.geynwijs.nl; mailadres: info@geynwijs.nl; tel. 030-4100666

Kindermishandeling

Er is een landelijk protocol voor de aanpak van kindermishandeling. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het protocol is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school houdt zich aan de wettelijk verplichte meldcode.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities hebben wij weergegeven in ons Ondersteuningsplan, deze kunt u vinden op de site van Profi Pendi.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO) van de kinderen

Kinderopvangorganisatie Midden Nederland (KMN) Kind & Co verzorgt voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. Ook tijdens schoolvakanties is er opvang. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De voorschoolse opvang is alle dagen geopend. U kunt contact opnemen met de afdeling Planning, tel. 030 - 600 47 50. U ontvangt dan een informatiepakket.    

Openingstijden zijn: tussen 7.30 uur en 8.30 uur en tussen 14.15 uur en 18.30 uur van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast is er ook opvang op doordeweekse niet schooldagen (dus studiedagen, vakanties enz.) van 7.30 uur tot 18.30 uur.   

Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van groep 7 & 8

In het Kidscafé combineren wij ontspannen en plezier maken met professionele ondersteuning bij het schoolwerk. Deze nieuwe BSO-vorm is een uitkomst voor ieder kind van groep 7 en 8, waarbij aandacht, ontspanning en ondersteuning de uitgangspunten zijn voor het beste resultaat!

Terug naar boven