Openbare Montessorischool De Boog

Johannis Bogaardstraat 16 A 2151 CV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool de Boog is een school van Floreer onderwijs en opvang. De stichting die openbaar onderwijs en opvang in de Haarlemmermeer verzorgt. 

Hier vindt u informatie en resultaten van Openbare Montessorischool De Boog. De gegevens zijn afkomstig van De school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig heeft de school een toelichting op de cijfers en feiten gegeven. Zo krijgt u betrouwbare en genuanceerde en vergelijkbare informatie over de school.

Een completer beeld van Montessorischool De Boog krijgt u als u de school bezoekt. Als u interesse heeft, maken we graag een afspraak om in een gesprek te gaan en u de mogelijkheid te geven zelf te kijken hoe wij werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Ontwikkelingsgericht
  • Positieve opvoeding
  • Verantwoordelijkheid
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Boog is een gezonde school van gemiddelde grootte in één gebouw.

Omdat onze ouders kiezen voor Montessorionderwijs zijn we niet echt een buurtschool maar hebben we ook leerlingen die wat verder van school wonen. 

We hebben 3 onderbouw-, 4 middenbouw- en 3 bovenbouwklassen van ca 25-30 leerlingen per klas.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagen rooster.

Alle kinderen blijven over op school. De kosten worden vergoed uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

PRIVACY 

Op Montessorischool De Boog gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement https://www.sopoh.nl/documenten.php  van onze stichting.  Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.  

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld gegevens over vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens of specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys .Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.  Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Omdat Montessorischool De Boog  onderdeel uitmaakt van Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)  worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht  van uw kind, of met de schooldirecteur.

PRIVACY EN DIGITALE LEERMIDDELEN

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. U kunt een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt opvragen bij het bestuurskantoor van SOPOH.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt Montessorischool De Boog gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het komende  schooljaar gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt daarvoor terecht bij: https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/

GEBRUIK FOTO’S EN VIDEO-OPNAMES LEERLINGEN Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur. 

Terug naar boven