Openbare Montessorischool De Boog

Johannis Bogaardstraat 16 A 2151 CV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van 2018-2019 zijnde laatste resultaten die gepubliceerd zijn. In het schooljaar 2019-2020 is door de achtste groepers in verband met Corona geen eindtoets gemaakt. De resultaten van het schooljaar 2020-2021 waren bij het schrijven van deze schoolgids nog niet bekend.

Toelichting op de getallen van 2018-2019: 2 van de 38 schoolverlaters zijn niet meegerekend. Deze leerlingen hebben geen toets gemaakt omdat ze vanuit groep 7 naar het vervolgonderwijs gingen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school is vanuit de missie en visie in het bijzonder geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van de kinderen door de leerjaren heen.

De groepsleerkracht registreert en beoordeelt het werk van de kinderen. Door het aanbieden van de leerstof in individuele lesjes en de observatie van het werkende kind, heeft de leerkracht een goed zicht op de kwaliteit van de verwerking door het kind.

De voortgang van de leerlingen wordt weergegeven in de leerlijnen in Parnassys. In 2020-2021 is dat gestart met het gebied rekenen en wiskunde. In 2021-2022 wordt dat uitgebreid naar de andere ontwikkelingsgebieden. 

In de onderbouw wordt 3 x per jaar de kleutercheck afgenomen waarmee de leerkracht zicht heeft op de individuele ontwikkeling.

In de midden- en bovenbouw wordt de ontwikkeling gevolgd met resultaten uit werk, toetsen en gesprekken met leerlingen.

We gebruiken als aanvulling het genormeerde Cito-leerlingvolgsysteem, waarmee we zicht hebben op de ontwikkeling van het kind in relatie tot de andere kinderen van dezelfde groep en de persoonlijke ontwikkeling van het kind gedurende de gehele periode op onze basisschool.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van Zien!

In een portfolio en met behulp van leerlijnen voor rekenen en binnenkort ook taal houden de kinderen, leerkrachten en ouders zicht op de ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten en de adviezen van De Boog zijn passend bij de kinderen van de school en hun capaciteiten. De uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs en het aantal kinderen met een verlengde basisschooltijd is laag.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven