Openbare Montessorischool De Boog

Johannis Bogaardstraat 16 A 2151 CV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van 2018-2019 zijnde laatste resultaten die gepubliceerd zijn. In het schooljaar 2019-2020 is door de achtste groepers in verband met Corona geen eindtoets gemaakt. De resultaten van het schooljaar 2020-2021 waren bij het schrijven van deze schoolgids nog niet bekend.

Toelichting op de getallen van 2018-2019: 2 van de 38 schoolverlaters zijn niet meegerekend. Deze leerlingen hebben geen toets gemaakt omdat ze vanuit groep 7 naar het vervolgonderwijs gingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school is vanuit de missie en visie in het bijzonder geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van de kinderen door de leerjaren heen.

De groepsleerkracht registreert en beoordeelt het werk van de kinderen. Door het aanbieden van de leerstof in individuele lesjes en de observatie van het werkende kind, heeft de leerkracht een goed zicht op de kwaliteit van de verwerking door het kind.

De voortgang van de leerlingen wordt weergegeven in de leerlijnen in Parnassys. In 2020-2021 is dat gestart met het gebied rekenen en wiskunde. In 2021-2022 wordt dat uitgebreid naar de andere ontwikkelingsgebieden. 

In de onderbouw wordt 3 x per jaar de kleutercheck afgenomen waarmee de leerkracht zicht heeft op de individuele ontwikkeling.

In de midden- en bovenbouw wordt de ontwikkeling gevolgd met resultaten uit werk, toetsen en gesprekken met leerlingen.

We gebruiken als aanvulling het genormeerde Cito-leerlingvolgsysteem, waarmee we zicht hebben op de ontwikkeling van het kind in relatie tot de andere kinderen van dezelfde groep en de persoonlijke ontwikkeling van het kind gedurende de gehele periode op onze basisschool.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van Zien!

In een portfolio en met behulp van leerlijnen voor rekenen en binnenkort ook taal houden de kinderen, leerkrachten en ouders zicht op de ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten en de adviezen van De Boog zijn passend bij de kinderen van de school en hun capaciteiten. De uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs en het aantal kinderen met een verlengde basisschooltijd is laag.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven