Openbare Montessorischool De Boog

Johannis Bogaardstraat 16 A 2151 CV Nieuw-Vennep

 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
 • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur van onze school is aangesloten bij het regionaal transfercentrum. Als er vervanging nodig is, meldt de directeur dat aan de vervangingsmanager die zorgt voor een vervanger van goede kwaliteit.

Als er geen vervanger beschikbaar is, wordt een klas verdeeld onder de andere klassen. De kinderen gaan dan een dag of dagdeel op bezoek in een zelfde of andere bouw. Als een onderbouwklas verdeeld moet worden mogen de betreffende leerlingen in overleg thuis gehouden worden. 

Als er meer klassen op een dag onbemand zouden zijn, wordt aan ouders gevraagd de kinderen thuis te houden.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft 11 klassen in drie bouwen.

We werken zoals dat op montessorischolen gebruikelijk is in heterogene klassen waar kinderen 2-3 jaar blijven. De kinderen zijn in hun klas wisselend de jongste, de middelste of de oudste van de groep. Kinderen leren op die manier veel van elkaar. De oudere kinderen uit de klas kunnen hun jongere klasgenoten als vanzelfsprekend helpen. Jongere kinderen zien om zich heen wat er op de langere termijn mogelijk is in de groep.

Er zijn drie onderbouwklassen (kinderen uit groep 1 en 2), vier middenbouwklassen (kinderen uit groep 3, 4 en 5) en vier bovenbouwklassen (kinderen uit groep 6, 7 en 8).

We hebben op school naast de groepsleerkrachten specialisten voor de volgende lessen:

 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs voor gymlessen vanaf de middenbouw 
 • Vakleerkracht beeldende vorming voor bevo-lessen vanaf groep 3 
 • Remedial teacher voor kinderen met leermoeilijkheden  
 • Onderwijsassistent taalonderwijs voor kinderen met achterstanden op taalgebied
 • Speciale leerkracht voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De genoemde tijden zijn bij benadering.

Omdat we ervan uitgaan dat kinderen vooral leren als ze bezig zijn met voor hen zinvol werk, wordt een groot deel van de schooldag gereserveerd voor de werkperiode. Kinderen werken dan met en zonder hulp van de leerkracht alleen of in een groepje aan de eigen taken. Daarnaast zijn er instructies en activiteiten in kleine groepjes of met de hele klas.

Er wordt vanaf gr 1 ongeveer 1 uur per week aan Engels besteed. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is bij benadering en kan in verband met de individuele plannen per leerling verschillen. 

Kinderen besteden in het montessorionderwijs geen vastgestelde uren aan de verschillende vakken. We geven groepsinstructies, instructies aan kleine groepjes en individuele lesjes volgens rooster en naar behoefte. De kinderen werken hard en wij zorgen er voor dat ieder kind genoeg werkt aan de vakken om goede, bij hem of haar passende vorderingen te maken.Naast de basisvakken lezen, taal en rekenen besteden we veel aandacht aan kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie), kunstvakken en Engels.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij werken samen met Passend Onderwijs Haarlemmermeer om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de Haarlemmermeer passend onderwijs krijgen.

Het samenwerkingsverband voor Passend onderwijs Haarlemmermeer, heeft haar onderwijsinhoudelijke koers vastgelegd in het ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat beschreven hoe er arrangementen voor ondersteuning gemaakt kunnen worden en wie daarbij betrokken kunnen worden. Dit kunnen uiteenlopende partijen zijn, omdat de basisgedachte is, dat elke situatie rondom een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het maken van deze ondersteuningsarrangementen gebeurt altijd in nauw overleg en in samenspraak met ouders, school en het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben geen eigen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf voor kinderen tot 4 jaar.

De meeste kinderen die naar De Boog komen, hebben een psz of kdv bezocht. In de overdracht werken we samen met de betreffende instanties.  

Terug naar boven