Openbare basisschool School 75

Zuiderdiep 3 9521 AA Nieuw-Buinen

 • We bevorderen zelfredzaamheid, eigenaarschap in het eigen leerproces en zelfreflectievermogen zodat het leren effectiever en leuker wordt.
 • Talenten worden door ons meervoudig gestimuleerd op vakken als kunst, cultuur, muzikaal, technisch en agrarisch in onze moestuin.
 • Wanneer de dagelijkse taken van de kernvakken zijn afgerond is er keuze uit meerwerk zoals bijv. Breinbrekers, SchoolTV en Jeugdjournaal.
 • In alle klassen dus ook bij de kleuters dagen we kinderen uit hun technisch en ruimtelijk inzicht te vergroten, bijv. in de Constructiehoek.
 • Voorzijde van de school, gebouwd in 1875 met achter een prachtig groen schoolplein vol speelmogelijkheden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van School 75. School 75 is een kleine dorpsschool, landelijk gelegen op de grens van Nieuw-Buinen en Buinerveen. Onze school wordt bezocht door kinderen uit Buinerveen, Nieuw-Buinen, Buinen, Drouwenermond en Drouwenerveen. Ook voor kinderen uit de grensdorpen Exloërveen en 1e Exloërmond zijn wij goed bereikbaar. Ook voor peuters van 2,5 tot 4 biedt onze locatie voorschool met peuterspeelzaal en eventueel VVE-voorzieningen in samenwerking met maatschappelijke kinderopvang Kinderwereld. Ook verzorgen zij op onze locatie de BSO. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van School 75. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Mocht u meer informatie willen en bent u geïnteresseerd in het onderwijs dat wij bieden, dan bent u van harte welkom om telefonisch of per e-mail een afspraak te maken met de directeur van de school, David de Jonge via d.dejonge@opoborger-odoorn.nl of via het algemeen schoolmailadres obs-75nieuwbuinen@opoborger-odoorn.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen & zichzelf zijn
 • Lee(r)(f)omgeving
 • Aandacht & ontwikkeling
 • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft start schooljaar 2023-2024, 65 leerlingen.

School 75 staat op de grens van Nieuw-Buinen en het dorp Buinerveen. De school heeft een regiofunctie. Kinderen uit de naburige dorpen Gasselterboerveen, Gasselternijveen,Drouwenerveen, Drouwenermond, Buinen, 1e Exloërmond en het Dwarsdiep (Stadskanaal) kiezen bewust voor onze School 75 in Nieuw-Buinen.

Het leerlingenaantal van de school is al een paar jaar stabiel met een lichte stijging vanaf 2023. Dit omdat er in 2022 en 2023 nieuwe huizen zijn gebouwd in Buinerveen en Nieuw-Buinen, die ook aantrekkelijk zijn voor (jonge) gezinnen. Wij verwachten daarom dat School 75 in de komende jaren een verder groeiende leerlingpopulatie zal hebben. Daarnaast verwachten we dat de door de nieuwe directeur (2021) ingezette koers (missie/visie) en onderwijskundige vernieuwing de onderwijskwaliteit verder zal ontwikkelen met dientengevolge een verwachte leerlingengroei.

De gemiddelde uitstroom van onze groep 8 leerlingen in 2023 was;

VMBO KB/TL

Meer informatie kunt u vinden in ons strategisch beleidsdocument Schoolplan 2023-2027 School 75.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Maatschappelijke kinderopvang Kinderwereld uit Coevorden en Emmen biedt gedurende 4 ochtenden per week voorschool aan op onze schoollocatie. Hierbij bestaat de tevens de mogelijkheid Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. Tevens biedt Kinderwereld voor 3 middagen in de week BSO aan op onze locatie. Het kunnen bieden van voorschool en BSO aansluitend op de schooltijden, is voor de kinderen in de doorgaande leerlijnen en voor veel ouders van groot belang. Wij ervaren ook de voordelen van de samenwerking met Kinderwereld en met de kinderopvang en gastouders die buiten de school gesitueerd zijn. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ouders zijn vrij in de keuze voor voor- en naschoolse opvang. Met alle organisaties dragen wij zorg voor een overdracht en een doorgaande lijn. Met alle betrokken kinderopvangorganisaties en gastouders hebben wij goede samenwerkingsafspraken.

Heeft u interesse in onze voorschool van Kinderwereld? U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de website (www.kinderwereld.info) onder het kopje “inschrijven”.

Mocht u hierover of nog andere vragen hebben dan kunt u mailen of bellen;

 • KinderWereld – Monierweg 5D – 7741 KV Coevorden – T 0524 52 44 45 – M  info@kinderwereld.info

Daarnaast zijn nog een drietal organisaties in de buurt van de school die kinderopvang en voor- en naschoolse opvang op eigen locaties verzorgen. Ook het vervoer van/naar school nemen zij voor hun rekening:

 • Kei Kidz heeft opvang in Buinen https://www.keikidz.nl/
 • Partou Borger https://partou.nl/kinderopvang/borger/kinderdagverblijf-molenstraat-3cKindcentrum 
 • Zoblij in Gasselte https://www.zoblij.nu/

Daarnaast maken ouders gebruik van gastouders:

 • Meraskabouters – Sanne Stukje – 06 23310082 – s.stukje@gmail.com – Hoofdstraat 2 Buinerveen
 • Gastouderopvang Minoes - Sjaronne Bosschaart - 06-57907995 - Noorderdiep 62 Nieuw-Buinen
 • Willy Hilbolling – 0599-212975 – willyhilbolling@live.nl – Zuiderdiep 2 Nieuw-Buinen
 • Geesje Weggemans – 06-23107872  – geesjeweggemans@home.nl – Zuiderdiep 29 Nieuw-Buinen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kwaliteitskaart Veiligheid dient als basis voor ons veiligheidsplan. De vragenlijst voor deze kwaliteitskaart is door de directeur, interne begeleider en de leerkrachten ingevuld en heeft als overlegmodel gediend om de aard van de veiligheid in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld zijn het pestprotocol, een document 'afspraken en routines' en een document 'toelating en verwijdering', die allen op te vragen zijn bij de teamleider van de school. In onze schoolgids staat specifiek omschreven hoe wij zorg dragen voor de fysieke en sociale veiligheid.
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een basismodel, uitgegeven door de Rijksoverheid. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de verplichte meldcode en zijn hiervoor gecertificeerd.

Privacy
Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van leerlingen, medewerkers en ouders wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. We gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. Op de website van OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.

Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen.

Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Veiligheid in en rond school
De veiligheid in en rond school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd. De brandweer ziet hier op toe. wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door OPO Borger-Odoorn of de gemeente (MFA's) gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van het onderhoud aan de eisen voldoet.

Terug naar boven