Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

Verbindingsweg 2 9581 TH Musselkanaal

Schoolfoto van Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

Het team

Toelichting van de school

Wie werken er nog meer in de school?

De verdeling van de groepen is als volgt geregeld:

Groep 1-2: Cécile Kootstra en Gea Benjamins

Groep 3-4: Liesbeth Roelfes en Lina Wubs

Groep 5-6: Ben Sassen en Cécile Kootstra

Groep 7-8: Linda Pals

Interne begeleiding: Evelien Delhaas

Onderwijsassistent: Eline Potze en Eefke Hartingsveldt

Kindercoach: Lianne van Heuvelen

Administratief medewerker: Franci Timmer is op de donderdagochtend aanwezig voor administratieve ondersteuning

Conciërge: Henk Louwers is op de maandag aanwezig in de school

Schoolschoonmaak: dagelijks wordt na schooltijd de school schoongemaakt door werknemers van Fonville.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging groepsleerkrachten bij afwezigheid

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag wordt de Vervangerspool ingeschakeld om voor een vervanger te zorgen. Dat lukt steeds minder goed door het lerarentekort. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Dat doen we het liefst niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk.

Daarbij worden de volgende regels in acht genomen:

- Bij onverwachte uitval van een leerkracht wordt de groep op school opgevangen.

- Er wordt contact met thuis of het opvangadres opgenomen om de bespreken of uw kind naar huis kan komen of opgehaald kan worden. Als dat niet lukt, blijft uw kind op school.

- Als het vroegtijdig bekend is (uiterlijk de avond ervoor), worden ouders geïnformeerd, zodat er opvang geregeld kan worden. Lukt dat niet (meer), dan kan uw kind op school opgevangen worden.

- Als deze situatie meer dan 2 dagen noodzakelijk blijkt te zijn, zal bij toerbeurt een andere groep naar huis worden gestuurd.

De directeur weegt elke situatie opnieuw af en neemt daarin een besluit. Verantwoording hierover legt de directeur af aan het bestuur en de inspectie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op CBS De Verbindingsweg is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. De groepen zijn samengesteld uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Zij krijgen les met behulp van lesstof die bij de leeftijd ontwikkeld is. Leerlingen kunnen in de school en klas les krijgen op hun eigen niveau. We vinden het belangrijk dat we elk kind voldoende tijd en aandacht kunnen geven en dat ze voldoende uitgedaagd worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en dat ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen vermogen. Een rijke leeromgeving, effectieve instructie en een goed klassenmanagement zijn hiervoor van essentieel belang. Samen met goede kwaliteitszorg zorgt dit voor kwaliteit van onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 worden de dagen opgebouwd volgens een vast patroon. Dit geeft het jonge kind structuur, veiligheid en zekerheid. Er wordt gewerkt met thema’s (b.v. herfst, Sinterklaas, ziek zijn). We maken daarbij gebruik van de leerlijnen vanuit Parnassys en daarnaast de map 'Fonemisch bewustzijn' en de map 'Met sprongen vooruit'.  

De volgende onderwijssituaties kunt u aantreffen in een kleutergroep:

- Inloop: De kinderen komen, al dan niet samen met hun ouder(s), de school binnen. Dit kan vanaf 8.20 uur en duurt tot 8.30 uur. De kinderen gaan zitten op de plek waar ze zijn ingedeeld door de leerkracht. We vragen de ouders daarom om hun kind in de hal te brengen en niet in de klas. Vanaf 8.30 gaat de leerkracht met een klein groepje kinderen (in ‘de kleine kring’) of met één kind werken.

- Dagopening in de kring: De dagen beginnen meestal vanaf 9.00 uur in de kring. De kinderen mogen dan hun eigen belevenissen, ideeën en gedachten vertellen. Deze gesprekjes kunnen over een bepaald thema gaan, maar ook over onderwerpen die de kleuters op dat moment bezighouden. Hierna wordt regelmatig een Bijbelverhaal verteld en worden godsdienstige liedjes gezongen. De dagen van de week, de maanden van het jaar worden in de kring geoefend en leerkracht grijpt dit moment aan om te spelen met getallen of taalspelletjes te doen.

- Werkles: Tijdens de werkles zijn de kinderen met diverse activiteiten bezig. Er zijn kinderen bezig met creatieve activiteiten zoals knippen, plakken, tekenen, boetseren en schilderen. Andere kinderen werken met ontwikkelingsmateriaal (spelletjes uit de kast) of spelen in de hoeken (huishoek, bouwhoek, luisterhoek). Elk kind is op eigen niveau aan het werk en wordt spelenderwijs uitgedaagd iets nieuws te ontdekken.

- Kringactiviteit: In de kring worden verschillende activiteiten gedaan. Dit kan zijn het leren van een liedje, voorlezen uit een (prenten)boek of een taal- of rekenspelletje. Tijdens de taal- en rekenspelletjes worden opzegversjes geleerd, begrippen (groot, weinig, eerste etc.) spelenderwijs geoefend, rijmspelletjes gedaan en het logisch denken wordt gestimuleerd.

- Bewegingsonderwijs: Jonge kinderen hebben een enorme bewegingsdrang. Stilzitten is erg moeilijk voor hen. Daarom is er voldoende ruimte vrijgemaakt voor bewegingsspel. Dit kan buiten, in het speellokaal of in het eigen lokaal plaatsvinden.

- Speel- en werktijd naar keuze: Jonge kinderen hebben veel behoefte aan spel. Zij kunnen hierin hun belevenissen en ervaringen verwerken. Door spel leert het kind zijn wereld kennen. Het kind doet fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ervaringen op. De kinderen spelen in de verschillende hoeken zoals de huishoek of de bouwhoek, of spelen met de zand/watertafel of werken bij het verfbord. Bovendien kunnen de kinderen werken met verschillende constructiematerialen zoals lego en nopper en kiezen uit de kast: ontwikkelingsmaterialen, puzzels, telspelletjes, lotto’s en domino’s en dergelijke. Ook wordt er op de tablet gewerkt.

- Dagsluiting: De dag wordt gezamenlijk in de kring afgesloten. Vaak wordt de dag besproken en wordt er een liedje gezongen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.

Activiteiten in de groep 3 t/m 8

- In de groepen 3 t/m 8 wordt de dag begonnen met lezen. De kinderen lezen in leesboeken, die ze uitgekozen hebben in de Bibliotheek op School.

- Godsdienstige vorming: We volgen de methode ‘Startpunt’. De kinderen leren hoe de verhalen uit de Bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven. We zingen met name verhalende liederen die aansluiten bij de Bijbelverhalen van de week. Daarnaast bidden wij tijdens de dagopening en bij de dagsluiting.

- Lezen: In groep 3 wordt het lezen aangeboden door middel van de methode ‘’Veilig Leren Lezen’’. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er veel voorgelezen. Ook vinden er veel activiteiten plaats in het kader van leespromotie. Vanaf groep 4 maken we gebruik van het onlineprogramma ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen en passen we de aangeleerde strategieën tevens toe bij andere vakken.

- Taal: In groep 3 zijn de taalactiviteiten verweven in de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Na groep 3 starten we met de methode ‘Taal op Maat’ en ‘Spelling op Maat’. De beide methodes besteden ruime aandacht aan woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing, schrijven, spelling van niet-werkwoorden en werkwoorden.

- Studievaardigheden: Om vaardig te worden in het gebruiken van informatiebronnen, het kunnen hanteren van o.a. grafieken en tabellen, werken we met de methode ‘Blits’.

- Schrijven: In groep 3 starten de kinderen met het schrijven van letters. We gebruiken hiervoor de methode 'Pennenstreken'.  Vanaf de bovenbouw werken de kinderen verder aan het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift. Ook aspecten als bladindeling, werkverzorging en creatief schrijven komen aan de orde in de hogere groepen.

- Engels: In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engels. We maken gebruik van de methode ‘Groove Me’. Hierbij gaat het vooral om het leren communiceren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het lezen en schrijven.

- Rekenen: In de groepen 3-8 gebruiken de methode 'Getal & Ruimte Junior’. Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Dit realiseren wij door te werken met een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. De leerlingen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar het toepassen van het geleerde.

- Wereldoriëntatie en burgerschapskunde: In groep 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van de methode 'Blink'. Ook worden thema's ontleend aan de School-TV serie ‘Huisje Boompje Beestje’. Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie opgesplitst in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, burgerschapskunde en verkeer.

- Aardrijkskunde: Voor aardrijkskunde gebruiken we ‘Blinkwereld’. Vanuit thema's gaan de kinderen stap voor stap de wereld zelf ontdekken en ervaren. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen bijbehorende topografie.

- Geschiedenis: Bij dit vak werken we met de methode ‘Blinkwereld’. De methode brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen en met platen op het digibord.

- Natuuronderwijs: Dit vak bestaat uit verschillende onderdelen, te weten biologie, natuur en milieu, techniek en gezond gedrag. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Blinkwereld’.

- Verkeer: Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van de leskranten van veilig verkeer Nederland. In groep 7 of 8 (één keer per twee jaar) leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. We hebben als school ons verkeerslabel behaald, driejaarlijks wordt dit verlegd indien we aan de eisen voldoen.

- Expressie-vakken: Door de hele school heen onderscheiden we de volgende expressievakken: Muzikale vorming, Tekenen, Dans, Drama en Handvaardigheid. Voor de expressievakken gebruiken we de methode “Moet je doen”. Ook krijgen de kinderen eens per veertien dagen een muziekles aangeboden door een leerkracht van de Kunstenschool.

- Bewegingsonderwijs: De leerlingen van groep 3-4 krijgen hun bewegingslessen in het speellokaal of buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar de sporthal.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De scholing en kennis van het team zijn uitzonderlijk: binnen het team beschikt De Verbindingsweg over leerkrachten Interne Begeleiding, Remedial Teaching, Master Special Educational Needs, specialist 'het jonge kind' en coaching. Daarnaast maken we gebruik van externe deskundigen binnen onze vereniging.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CBS De Verbindingsweg vormt samen met OBS De Badde, buurthuis De Stobbe en de peuterspeelzaal De Stobbe de Brede school Cereswijk: Goudmijn. Er wordt jaarlijks een plan gemaakt voor onze leerlingen/ kinderen die we afstemmen binnen de scholen en buiten de scholen. Door deze samenwerking is het mogelijk om sport, activiteiten en projecten te realiseren voor alle leerlingen in de buurt. Ook werken we samen met de Brede School Musselkanaal.

Terug naar boven