obs IXIEJE

Oudersvrucht 1 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van obs IXIEJE

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooladvies van een leerling is het resultaat van:

- het volgen van de vorderingen van de afgelopen jaren mbv CITO en methodetoetsen
- de uitslag van de NIO (intelligentie onderzoek); welke leermogelijkheden heeft de leerling
- de leerhouding van de leerling in de groep en met huiswerk
- de indruk van de leerkrachten uit groep 7 en 8

De scores van de IEP eindtoets komen overeen met de definitieve adviezen die door de school aan de leerlingen gegeven zijn.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Groepen 1-2

De ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 1 en 2 volgen we met het ontwikkelingsvolgmodel van BOSOS. De leerlingen worden gevolgd op het gebied van visueel-motorische ontwikkeling, taal/denk-relaties, auditieve ontwikkeling, ontwikkeling rekenvoorwaarden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze observaties vinden volgens de planning van BOSOS plaats.

Aan de hand van de observatiegegevens plannen leerkrachten hun beredeneerd aanbod in een themaplan. 

Groep 3-8

Om de didactische ontwikkeling van uw kind nauwkeurig te volgen, maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Wij nemen jaarlijks twee keer IEP-toetsen af vanaf midden groep 3. In onze toets kalender zijn deze toetsen gepland voor het gehele schooljaar. In het kader van duurzame kwaliteit hebben we een protocol ‘afname IEP’ waarin afspraken zijn vastgelegd over de afname van deze toetsen. De resultaten van uw kind worden ingevoerd in het LVS Parnassys.

De resultaten van de toetsen worden op individueel-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd, daar waar nodig kunnen bijstellingen plaatsvinden:

  • individueel niveau: leerkracht, leerkracht en IB
  • groepsniveau: leerkracht, IB-er en directeur
  • schoolniveau: team, IB en directeur

Twee keer per jaar wordt er een schoolrapport opgesteld. Dit wordt besproken met de MR en de bestuurder.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De onderwijsbehoeften en de leermogelijkheden van kinderen zijn leidend voor onze begeleiding en ons onderwijs. Belangrijk is dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn/haar mogelijkheden. Deze diversiteit is zichtbaar in de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

IXIEJE heeft een basisarrangement. We verwijzen u graag door naar het inspectierapport op onze site.


Terug naar boven