obs IXIEJE

Oudersvrucht 1 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van obs IXIEJE

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht kan de groep op verschillende manieren opgevangen worden:

 • We kijken eerst of een parttime collega de groep kan vervangen.
 • Is dit niet mogelijk dan wordt gekeken naar een externe vervanger, hoe schaars deze ook nu te vinden zijn.
 • Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen volgens een vast schema. We houden in de gaten of een groep evenredig verdeeld wordt over het jaar verspreid.
 • We proberen in ieder geval te voorkomen dat de kinderen naar huis moeten worden gestuurd. In uitzonderlijke gevallen zou dit kunnen plaatsvinden.
 • De kleuters kunnen we niet verdelen over de andere groepen en moeten we er helaas voor kiezen om de kleuters bij ziekte van de leerkracht zonder vervanging naar huis te sturen. U wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen wij als school uw kind opvangen.

In het geval dat er een Protocol PO gehanteerd moet worden, zoals in het schooljaar 2020-2021  door Corona het geval was, handelen we volgens de richtlijnen van dat protocol.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Een ouderwetse omschrijving voor leerstofjaarklassensysteem is: “De leerkracht moet ervoor zorgen dat de leerstof op het eind van het schooljaar behandeld is. De leerling heeft als taak de aangeboden leerstof in beschikbare tijd verwerkt te hebben”. Inderdaad in deze beschrijving is iedereen gelijk maar… 

Bij ons op school is ieder kind uniek, leert ieder kind anders en presteert ieder kind anders en naar eigen vermogen. 

We stemmen het onderwijsaanbod voor uw kind per vakgebied af op de onderwijsbehoeften: 

 • Wat heeft uw kind nodig om goed te kunnen leren? U kunt hierbij denken aan ondersteuning, uitdaging, structuur, aansporing, ondersteuning, zelfstandigheid, extra begeleiding, uitdaging, hulp bij faalangst; 
 • De vorderingen van uw kind. Maakt uw kind de groei door waarvan we met elkaar hebben vastgesteld dat die mogelijk is? Alle resultaten worden zorgvuldig geanalyseerd; de resultaten van het werken in de groep, de toetsen die bij de methode horen, de IEO-toetsen die twee keer per jaar afgenomen worden (leerlingvolgsysteem); 
 • De observaties van de leerkracht; 
 • De observaties van de intern begeleiders. 

De combinatie van onderwijsbehoeften, methode gebonden toetsen, werken in de klas en IEP-LVS zijn bepalend voor de keuze van de instructiegroep bij de afzonderlijke vakken technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Uw kind krijgt dan vervolgens het onderwijs in de instructiegroep die past.  

1. De basisgroep

De basisinstructie voldoet aan de behoefte van uw kind om de gestelde doelen te kunnen behalen. Na deze basisinstructie kunnen de kinderen aan het werk.

2. De verrijkingsgroep;  Uw kind kan met korte instructie prima het gestelde doel halen. Na een korte instructie gaan deze leerlingen zelfstandig aan het werk. Zij krijgen de plusstof van de methode en verrijkings- en/of verdiepingsstof aangeboden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften kan ook gekozen worden voor het compacten van de leerstof. In februari 2022 nemen we de toetsen van de IEP-midden af en worden 

3. De intensieve groep; Uw kind heeft verlengde instructie, andere instructie en/of extra oefening nodig. Hier is dus duidelijk sprake van een intensieve instructie, met vaak wat voorbeelden. Het is dan ook de bedoeling dat de leerlingen na een goede instructie zelfstandig aan de slag gaan. De leerstof is dan zo duidelijk dat de kans op succeservaringen groot is.   

Als iedere instructiegroep aan het werken is, heeft de leerkracht de gelegenheid om kinderen die extra begeleiding nodig hebben hen extra hulp te geven. 

Het groepsplan is het levend document waarin dit beschreven wordt: de onderwijsbehoeften, de instructiebehoeften, de gestelde doelen, de vorm, de tijd, het materiaal, de hoeveelheid stof, de samenwerking, extra instructie naast de instructiegroepen, zelfstandig werken en de begeleiding. Dit groepsplan wordt drie keer per jaar geëvalueerd, nieuwe doelen worden geformuleerd en de instructiegroepen daar waar nodig aangepast. Uw kind kan dus, na heroverweging, in een andere instructiegroep ingedeeld worden. 

“IXIEJE” heeft themaplannen voor het beredeneerd aanbod voor de groepen 1 en 2 op alle ontwikkelingsgebieden. Voor de groepen 3 tot en met 8 is er een groepsplan voor lezen (inclusief begrijpend lezen), rekenen en spelling. Wilt u een groepsplan eens zien? Dat kan altijd, vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind.     

IXIEJE heeft een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen.   

IXIEJE streeft ernaar om een aangepast aanbod voor begaafde leerlingen binnen de groepen te creëren. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er een dagdeel in de week een plusklas. Hier hebben deze leerlingen de mogelijkheid om met gelijkgestemden complexere opdrachten uit te voeren.

Het aanbod is vaak vakoverstijgend en gaat het om verbreding en verdieping. Er wordt veel gevraagd van het creatieve denkvermogen. Ook is er aandacht voor het ‘leren leren’,  het ontwikkelen van studievaardigheden zoals o.a. plannen, doorzettingsvermogen en omgaan met frustratie.

De plusklas is voor leerlingen in groep 5 t/m 8. De leerlingen komen bij elkaar en werken aan hun gezamenlijke en/of individuele opdrachten onder begeleiding van de plusklasbegeleider. Er is aandacht voor filosoferen en mindset en het te maken huiswerk wordt besproken.

De plusklasbegeleider begeleidt ook leerlingen die voor het verrijkingswerk in de klas instructie nodig hebben en een aantal leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen die in de plusklas zitten, krijgen Spaans aangeboden.

Specialisten op de school

Gedragsspecialist
Maaike van der Lingen

Rekenspecialist
WillemJan van Gulik

Specialist Meer- en hoogbegaafdenMaaike van der Lingen, Nienke Schipper

Kindercoach
Ellen Bodéwes

BewegingsonderwijsSiebe de Bruijn

Intern begeleider 
Brigitte de Zeeuw

Lees/taal specialist
Léonie Heuvelman

Onderbouwspecialist
Nienke Schipper

De Vreedzame School
Ellen Bodéwes, Marit van Hattum

ICTBrigitte de Zeeuw

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijden per vakgebied worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de groep.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Specifiek voor ons onderwijs aan het jonge kind betekent dit dat we zorgen voor een veilige, leerrijke speelwerk omgeving waar kinderen leren door zien, doen, ontdekken en ervaren. We komen tegemoet aan de natuurlijke nieuwsgierigheid, speel- en onderwijsbehoeften. We sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van het jonge kind. 

Het onderwijsaanbod in de groepen 1/2 wordt beredeneerd samengesteld en vastgelegd in thema's.

In groep 1 ligt de nadruk op het sociale proces en het leren spelen in een groep. In groep 2 verschuift de aandacht steeds meer naar spelend leren, waarmee de nadrukkelijke aandacht wordt besteed aan de executieve functies.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband

IXIEJE maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Midden Holland. Dit samenwerkingsverband ontvangt geld van de overheid om te voorzien in de kosten voor basisondersteuning en extra ondersteuning van leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.

Basisondersteuning

IXIEJE heeft een goede zorgstructuur, enorm van belang voor de basisondersteuning. Onze zorgstructuur houdt in dat wij werken aan het verbeteren van de leerprestaties van alle leerlingen aan de hand van Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken. Dit betekent dat wij werken met groepsplannen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling rekenen en gedrag in de groepen 3 tot en met 8. De groepen 1-2 werken vanuit themaplannen.

De onderwijsbehoeften van een leerling zijn leidend voor het onderwijsaanbod. Specifieke onderwijsbehoeften worden, ook met de ouders, in beeld gebracht: wat heeft het kind nodig en op welke wijze kunnen wij ons onderwijs zo organiseren dat er aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet gekomen kan worden. Als blijkt dat het kind meer nodig heeft dan dat de school kan bieden, zullen we dat ook aangeven in het belang van de leerling en zijn/haar ontwikkeling.

IXIEJE biedt onderwijs aan:

 • meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • dyslectische leerlingen
 • leerlingen met dyscalulie
 • leerlingen met taal- en spraakproblematiek
 • leerlingen met specifieke visuele onderwijsbehoeften (cluster 1)
 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit cluster 3 
 • leerlingen met gedragsproblematieken, cluster 4
 • leerlingen met diabetes
 • VVE

Extra ondersteuning

Wanneer de basisondersteuning voor leerlingen onvoldoende blijkt, kunnen we gebruik maken van de gelden voor extra ondersteuning. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt dit aangevraagd door de intern begeleider. In de meeste gevallen wordt er een bijeenkomst georganiseerd met het schoolondersteuningsteam (SOT) waarbij ouders vanzelfsprekend bij worden uitgenodigd. Het SOT bestaat uit de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdarts, directeur en leerkracht. Indien noodzakelijk kunnen ook andere disciplines uitgenodigd worden, zoals schoolmaatschappelijk werk, sociaal team Zuidplas, externe onderzoekers en behandelaars en leerplichtambtenaar.

Wanneer een leerling in het SOT wordt besproken is er vaak sprake van meerdere problematieken bij elkaar. Dat maakt dat de school handelingsverlegen is. De extra ondersteuning is vaak individueler van aard.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Soms zijn de onderwijsbehoeften van een kind groter dan dat de school kan bieden (ook met extra ondersteuning). Vaak gaat het dan om meervoudige problematiek en moeten we concluderen dat een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) wel tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Een dergelijk besluit wordt weloverwogen genomen en altijd in gesprekken met ouders. Er moet een uitgebreide administratie in de vorm van een groeidocument aanwezig zijn waaruit blijkt wat de school gedaan heeft, welke expertise er is ingezet van buitenaf, waaruit de handelingsverlegenheid blijkt en welk uitstroomniveau we verwachten.

Op basis van deze documentatie kan het samenwerkingsverband een TLV toekennen voor een speciale school.

     

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

'T Gruttonest biedt op 4 ochtenden peuteropvang in het gebouw van IXIEJE.

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats bij de BSO Het Gruttonest. Kinderen worden vanuit de VSO naar school gebracht door de vaste medewerkers en na schooltijd opgehaald door de medewerkers van de BSO.

Terug naar boven