Daltonschool de Vliegers

Kastanjelaan 3 3241 BH Middelharnis

Schoolfoto van Daltonschool de Vliegers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlofdagen worden zo veel mogelijk opgevangen door gediplomeerde leerkrachten en/of onderwijsassistenten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooldag begint met een kringgesprek. Het doel is de kinderen te leren naar elkaar te luisteren. Ze moeten ook leren met elkaar te praten en elkaar vragen te stellen. Gezamenlijke activiteiten vinden plaats in de kring. Na de kring volgt een werkuur. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje, soms geeft de leerkracht aan welk werk gedaan moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van boeken, blokken, zand en water, puzzels, lotto’s, constructiemateriaal enz. Als de kinderen een werkje af hebben wordt dat op het takenbord aangegeven. Het kind krijgt zo, al naar gelang hun ontwikkeling, één of twee taken per dag. We hebben voor de volgende methodieken gekozen. Deze voldoen aan de eisen die wij hier aan stellen in verband met onze Dalton-werkwijze. We werken met de methode Schatkist. Voorop staat eveneens woordenschat- vergroting. De woordenschatontwikkeling wordt gestimuleerd door toneel, poppenspel, prentenboeken, voorleesboeken, vertellen enz. De ontwikkeling van het rekenen gaat spelenderwijs. Ook hier gebruiken we de methode Schatkist. De kinderen zijn bezig met tellen, meten, wegen, groeperen en vergelijken. Met wereldverkenning werken we in thema’s. Weer gebruiken we hier de methode Idee, waaruit de  onderwerpen  worden gehaald. Verder zijn de jaargetijden en feesten ieder jaar terugkerende thema’s. In groep 2 van de onderbouw wordt er gewerkt aan onderdelen van taal en rekenen. Voor lezen volgen we in groep 3, Veilig Leren Lezen. De schrijfmethode Pennenstreken geeft voor deze kinderen al voorbereidende oefeningen. Daarnaast wordt ook de methode Schrijfdans gebruikt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het daltononderwijs krijgt de leerling de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid (deels door de leerling zelf gekozen) onderwijsactiviteiten over een bepaalde tijdsperiode staan gepland. In praktische zin houdt dit in dat leerlingen op maandag uitleg krijgen over het werk en zij plannen dit zelf gedurende de week in hun weektaak in. Dagelijks staat 'taakuur' op het rooster en zijn de leerlingen in de gelegenheid om hun weektaak te maken.  

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerkrachten hebben een bevoegdheid als basisschool leerkracht en hebben een ruime ervaring als leerkracht. Tevens zijn alle leerkrachten opgeleid als Dalton leerkracht. Alle leerkrachten worden jaarlijks  na/ bijgeschoold. Middels de gesprekscyclus en klassenboeken vindt borging, beoordeling plaats door de directie en intern begeleider.  De meeste  leerkrachten zijn door hun ervaring en opleiding in staat om te gaan met leerlingen met leerproblemen zoals lees- en rekenproblemen. Een aantal van hen zijn specifiek geschoold. Al onze leerkrachten zijn in staat om te gaan met leerlingen met leesproblemen en / of dyslexie. Zij hanteren hierbij het dyslexieprotocol. Alle leerkrachten zijn door hun ervaring in staat om te gaan met leerlingen die een lichte vorm van ASS en/ of ADHD hebben.  De school heeft een zorgspecialist in huis in de persoon van een gediplomeerde Intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert. De IB’er is geschoold op diverse gebieden m.b.t. gedrags- en leerproblematiek. Onder andere op het gebied van autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Zij ondersteunt  collega’s aan die hulpvragen hebben op dit gebied.  Daardoor zijn  de leerkrachten in staat om te gaan met deze problematieken binnen de groep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven