Daltonschool de Vliegers

Kastanjelaan 3 3241 BH Middelharnis

Schoolfoto van Daltonschool de Vliegers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Daltonschool de Vliegers heeft gekozen voor ROUTE 8. Deze toets geeft aan welke vorm van onderwijs het kind in het vervolgonderwijs zou kunnen halen. De resultaten van deze toets bepalen echter niet alleen het advies. Dus: Leerling Volg Systeem  + uitslag NIO + inschatting van de groepsleerkracht = advies. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht registreert de tussenresultaten bij de leerlingen(en) d.m.v.  

- Methode-gebonden toetsen 

- CITO LOVS of observatie-instrument KIJK 

- Anders zoals observaties , schriftelijk werk etc.  

De leerkracht analyseert waar de zorg op gericht moet zijn en voert zelf de benodigde acties uit. Indien deze extra zorg meer dan een maand in beslag neemt en de verwachting is dat de achterstand niet binnen drie maanden ingehaald is, dient dit te geschieden middels een handelingsplan. Dit plan wordt door de leerkracht schriftelijk vastgelegd op de daarvoor afgesproken wijze en na uitvoering geëvalueerd. Met de ouders wordt dit plan besproken en geëvalueerd.  In het groepsplan staat aangegeven dat er een handelingsplan is. Bij een IV en een V score op de Cito LOVS toetsen moet er, voor zover dat kan, een analyse gemaakt worden. De analyseformulieren zitten in de desbetreffende toets mappen.  Na de analyse moeten de leerkrachten de benodigde acties uitvoeren. Bij de groepsbesprekingen komen de Citoresultaten in de maanden februari en juni ter sprake. Resultaten worden met zowel de groep als de leerjaren vergeleken in een trendanalyse. 3 Keer per jaar zijn er groepsbesprekingen  met leerkracht en IB-er . Tijdens deze groepsbespreking wordt aan de hand van het groepsoverzicht en de groepsplannen de leerlingen besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school adviseert welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De ouders zijn vrij in hun keuze. Naast het advies over de vorm van voortgezet onderwijs, bespreekt de leerkracht vangroep 8 ook met de ouders de school waar deze vorm van onderwijs kan worden gevolgd. Naast het mondelinge advies bevestigt de leerkracht van groep 8 het geheel nog eens schriftelijk naar alle ouders toe. Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen op Goeree-Overflakkee. De groepsleerkracht laat zich door de brugklascoördinator adviseren en voorlichten over de structuur van de betreffende school. De school van voortgezet onderwijs stuurt op haar beurt de rapportcijfers van de uitgestroomde leerlingen gedurende een aantal jaar aan de basisschool.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven