School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Prinses Marijkestraat 1 3241 VJ Middelharnis

  • Een deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer.
  • Het Kompas bevindt zich samen met de KOZA groep in hetzelfde gebouw.

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Onder onderwijzend personeel worden de groepsleerkrachten, ib-er en directeur verstaan. Het onderwijsondersteunend personeel wordt gevormd door de orthopedagoge, de maatschappelijk werkende en de administratrice. Tenslotte zijn er een logopediste en een fysiotherapeute enkele dagdelen aanwezig op school. Zij bieden vergoede behandeling , via de zorgverzekering, op school. Godsdienst wordt gegeven door vakleerkrachten van buitenaf. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof of ander verlof van een leerkracht wordt getracht een vervanger te vinden. Lukt dit niet dan wordt een groep opgedeeld over de andere groepen. Incidenteel zal de intern begeleider of directeur als vervanger optreden. Slechts in uiterste instantie vervallen de lessen. Afgelopen cursusjaar is dat niet voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van het team. 

Het team bestaat uit onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Onder onderwijzend personeel worden de groepsleerkrachten, ib-er en de directeur verstaan. Het onderwijs ondersteunend personeel wordt gevormd door de orthopedagoge en de administratrice. Tenslotte zijn er een kinderfysiotherapeute en logopediste werkzaam. Zij bieden vergoede behandeling, via de zorgverzekering, op school. Godsdienst wordt gegeven door vakleerkrachten van buitenaf.

Pedagogisch aspect

Kinderen die bij ons op school komen zijn regelmatig geconfronteerd met faalervaringen. Daardoor heeft het vaak veel van zijn of haar zelfvertrouwen en zelfrespect verloren. Primaire opgave van onze school is het kind te laten ervaren dat het een heleboel zaken wel kan. Daarom moet het onderwijs worden aangepast aan het kennen en kunnen van het kind. Dan krijgt het succeservaringen, waardoor het geloof in eigen kunnen versterkt wordt. Het kind moet zich geaccepteerd en veilig voelen. Het gevoel van veiligheid kan slechts ontstaan als het kind precies weet waar het aan toe is. Daarom vormen orde, rust, regelmaat en het geven van structuur de grondprincipes van ons pedagogisch klimaat. In deze sfeer kan het kind zijn competentiegevoel ontwikkelen, waardoor het sterker in de wereld kan komen te staan.

Onderwijskundig aspect

“Het Kompas” is een speciale school voor basisonderwijs. Doel van het onderwijs op “Het Kompas” is het kind zodanig toe te rusten op cognitief, sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsgebied dat het na het doorlopen van de school in staat is een bij haar/hem passende vorm van voortgezet onderwijs te volgen. De ervaring leert dat de leerlingen van “Het Kompas” veelal doorstromen naar de verschillende leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (v.m.b.o.).Wordt een kind geplaatst op “Het Kompas” dan wordt het in principe geplaatst in een leeftijdsgroep met een, voor die leerling, geformuleerd ontwikkelingsperspectief (zie ook 6.7). In dit ontwikkelingsperspectief staat o.a. beschreven hoe zo optimaal mogelijk aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan. Dit perspectief wordt regelmatig geëvalueerd en tijdens contactavonden met de ouders besproken. Als de didactische ontwikkeling toch nog dreigt te stagneren wordt in overleg met de intern begeleider bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de leerling op de rails te houden. U moet daarbij denken aan het opstellen van remediërende programma's, het geven van extra instructie of extra hulp. Naast bovengenoemde vakken krijgen de kinderen les in alle vakken die ook op de basisschool op het rooster staan. Deze worden in principe door de eigen leerkracht in de eigen stamgroep gegeven. Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op onze school. Daarom is bezinning op de school- en zorgvisie noodzakelijk. Een proces waar de school druk mee bezig is.

Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Goed klassenmanagement is een voorwaarde om te leren. Het bestaat onder anderen uit een goede planning, paraat hebben van de juiste materialen, de inrichting van de klas, een gedegen voorbereiding en een kloppende administratie. Wij hechten veel waarde aan goed klassenmanagement en hebben hier schoolbreed duidelijke afspraken over gemaakt. Onze ambities zijn: De leraren zorgen voor goed zichtbare dag planning. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal. De leraren hanteren heldere regels en routines. De leraren voorkomen probleemgedrag. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Het onderwijs op onze school wordt aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Daarom zijn planning van de onderwijsleersituatie en de evaluatie ervan belangrijk. De planning van de onderwijsleersituatie wordt vastgelegd in groeps- en jaarplannen. De evaluatie vindt plaats door middel van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). De methode onafhankelijke toetsen worden 2 x per jaar afgenomen. De resultaten op deze toetsen vormen de basis voor de samenstelling van de niveaugroepen op het gebied van technisch lezen, spelling en rekenen. Alle toetsen vormen de kern van het leerlingvolgsysteem. 

Expliciete Directe Instructie (EDI) en ontwikkelingsperspectief

Alle cognitieve vakken (technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling) worden gegeven volgens het Expliciete Directe Instructie model. In dit model staat het behalen van het lesdoel door de leerling centraal. Bijvoorbeeld: “Wat heeft het kind nodig om een bepaald doel, bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot 100, te behalen?” Door dit in kaart te brengen kan een kind optimaal geholpen worden. De planning van het onderwijs vindt plaats in de groepsplannen, die twee keer per jaar worden opgesteld en tussentijds worden geëvalueerd. Voor ieder kind wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin wordt aangegeven welk niveau een leerling na een periode van bijvoorbeeld 2 of 3 jaar bereikt moet hebben, maar ook wat het na te streven uitstroomniveau (de vorm van voortgezet onderwijs) is.

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Onze ambities zijn: De leraren geven instructie volgens het "ik-wij-zij" principe, stellen controle van begrip vragen en houden zicht op het behalen van het lesdoel door de leerlingen. Pas wanneer het lesdoel voldoende wordt beheerst start de zelfstandige verwerking door de leerlingen. Dit biedt de leraren de ruimte om verlengde instructie te geven aan de leerlingen die dat nodig hebben.

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel gehanteerd bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom de interactie leerkracht-leerling. Binnen onze school is een gediplomeerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) werkzaam.

Zorg en begeleiding

Binnen Het Kompas streven we ernaar dat iedere leerling zich binnen zijn/haar mogelijkheden kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Voor iedere leerling wordt daarom een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Hoe kunnen we daar op een goede wijze aan voldoen?  Daar waar nodig volgt intensievere zorg en/of extra begeleiding. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Daar waar onze zorg en begeleiding ontoereikend zijn bestaat de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen bij het Samenwerkingsverband.  Onze ambities zijn: De leraren kennen de leerlingen. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. De leraren zijn (binnen hun mogelijkheden) toegerust om zorgleerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen. De school voert de zorg planmatig uit. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep Pluto staat het aanleren van een goede werkhouding centraal. Daarnaast wordt er veel tijd en aandacht besteed aan de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op “Het Kompas” worden alle vakken gegeven die ook op de basisschool aan de orde komen. Doordat sommige kinderen die bij ons op school zitten problemen hebben met de vakken lezen, taal, schrijven of rekenen, wordt aan deze vakken meer tijd en aandacht besteed dan in de reguliere basisschool gebruikelijk is. Dit houdt automatisch in dat er voor de andere vakken iets minder tijd beschikbaar is. Daarom werken we met een minimumprogramma voor wat betreft de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Het minimumprogramma is zodanig samengesteld dat het voldoende ondergrond biedt voor de aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Het verkeersonderwijs wordt afgesloten met een theoretisch en een praktisch verkeersexamen. Ook de expressievakken zoals handenarbeid, techniek, tekenen en muziek staan op het rooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Sommige kinderen hebben daarbij een extra steuntje in de rug nodig. Daarvoor is, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, het VVE beleid opgesteld.Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) houdt in dat een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van spraak en taal.Met voorschoolse educatie krijgt een kind tussen 2 ½ en 4 jaar extra begeleiding in de kinderopvang / op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die al naar de basisschool gaan. Dankzij het VVE programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voorkomen of ingehaald, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool.Een verwijzing voor VVE wordt verstrekt door de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Omdat het Kompas een regiofunctie heeft wordt er niet met één specifieke voorschool samengewerkt. Wél is er intensief contact met het VOT (voorschools Ondersteunings-Team) voor leerlingen die niet (meteen) naar het reguliere basisonderwijs kunnen

Terug naar boven