School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Prinses Marijkestraat 1 3241 VJ Middelharnis

  • Een deel van onze leerlingen komt met het openbaar vervoer.
  • Het Kompas bevindt zich samen met de KOZA groep in hetzelfde gebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op "Het Kompas" maken de kinderen in de eindgroep de ADIT. Deze adaptieve test vormt samen met de citotoetsen en de persoonlijkheidsonderzoeken het advies voor het Voortgezet Onderwijs. Over het algemeen komt dit advies overeen met het verwachte uitstroomniveau genoemd in het ontwikkelingsperspectief (OPP). De resultaten van de testen zullen met ouders worden besproken op speciaal daarvoor geplande avonden. Daarna melden de ouders hun kind zelf bij de nieuwe school aan. Wij vragen u een onderwijskundig rapport en een unieke code van het Samenwerkingsverband te ondertekenen, zodat wij de gegevens van uw kind kunnen overdragen aan de school van uw keuze. Ook maken de leerlingen die de school verlaten de verplichte eindtoets. Wij nemen de Route 8- toets af in april.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen op Het Kompas hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin is een planning van het te behalen streefniveau per vakgebied opgenomen. Middels de cito toetsmomenten in januari en juni/juli wordt gekeken of de leerling nog naar het gestelde niveau toe groeit. Wanneer blijkt dat een leerling hier teveel van af dreigt te geraken, zal worden bepaald welke interventies er nodig en mogelijk zijn om het gestelde niveau toch te behalen. Er wordt, waar mogelijk, per leerling gekeken wat de beste interventie is en volgens de onderwijsbehoeften van deze leerling wordt er gehandeld.

Deze ontwikkeling wordt structureel tijdens de contactavonden met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8: schooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het  proces waarin besloten wordt welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school trekt hierin samen op met het kind én de ouders. Het ontwikkelingsperspectief en het leerlingvolgsysteem door de jaren heen van methode-onafhankelijke (CITO) toetsen geeft ons een belangrijke indicatie. Ook nemen wij in groep 8 een ADIT, de NPVJ en de SAQI af. De ADIT is een adaptief digitaal capaciteitenonderzoek om de potentiële mogelijkheden van het kind in beeld te krijgen. De NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior) en de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) zijn vragenlijsten die de persoonlijkheidseigenschappen meten. Samen met onze eigen observaties krijgen we hiermee een goed beeld van de werk- en leerhouding van het kind: hoe lang kan het kind geconcentreerd werken aan taken, welke leervoorkeur en interesses heeft het kind (praktijkgericht of meer theoretisch), hoe is de zelfstandigheid, kan het kind goed plannen en organiseren, hoeveel doorzettingsvermogen heeft het kind en hoe serieus wordt omgegaan met huiswerk.

We bezoeken met groep 8 in het najaar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen verschillende open dagen en informatiemomenten bezoeken zodat de leerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de mogelijkheden. Eind februari volgt het definitieve schooladvies, waarna ouders hun kind aanmelden op de nieuwe school. Wij zetten de resultaten, onderwijsbehoeften en andere belangrijke zaken van het kind met medeweten van de ouders in een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs.

In april maken de groep 8 leerlingen de Route 8 toets. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de school het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

De school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf in welke klas de leerling wordt geplaatst, deze klas moet minimaal het niveau bevatten van het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven op welk niveau het kind instroomt.

Een voorbeeld:een leerling met een havo-schooladvies, mag door de vo-school in een brugklas geplaatst worden met vmbo-t/havo, havo of havo/vwo niveau. 

Jaarlijks heeft de school nog contact met het voortgezet onderwijs voor een evaluatie van de gegeven adviezen. Het is heel prettig en leerzaam om te weten hoe het onze leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en te horen of onze adviezen kloppend waren.

Over de jaren 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 zijn de volgende uitstroomgegevens bekend:

Er zijn 45 leerlingen naar de RGO (inclusief vroegere Edudelta college) gegaan.

Er zijn 23 leerlingen naar de C.S.G. Prins Maurits gegaan.

Er zijn 4 leerlingen naar Connect (de speciale voorziening) in Middelharnis gegaan.

Er zijn 5 leerlingen naar scholen buiten het eiland gegaan. Te weten: 1 leerling naar het "Wellant College", 1 leerling naar het "Praktijkcollege", 1 leerling naar het "Pieter Zeeland" en 2 leerlingen naar "Het Tij".

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Kompas valt volgens het inspectiekader van de Inspectie van Onderwijs onder basistoezicht. Dit houdt in dat Het Kompas haar kwaliteit op orde heeft.

  • De school biedt de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen.
  • De leerkrachten verstaan hun vak en sluiten goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
  • Er is sprake van een prettig en veilig schoolklimaat.
  • De rust, prettige sfeer en de activiteiten die Het Kompas organiseert maken dat leerlingen het naar hun zin hebben op school.
  • De afspraken en regels over met elkaar omgaan zijn bekend bij iedereen en worden nageleefd.
  • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen.

Terug naar boven