Archipelschool De Leeuwenburch

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Als eerste school in Zeeland mag de Leeuwenburch zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met een eindtoets. In beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Leerlingen die uitstromen naar het praktijk-onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en/of leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en grote problemen hebben met de taal laten we niet meedoen. Feitelijk doen leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (en een eigen leerlijn) niet mee aan de eindtoets(en). Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel standaard meedoen aan de eindtoetsen. We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd (we beschikken daartoe over een evaluatieprotocol). Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van de analyse maken we dubbele berekeningen als dat nodig is. Dat betekent, dat we naast de totaaluitslagen (alle leerlinge die meededen), overzichten maken waarin bepaalde leerlingen buiten beschouwing worden gelaten. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie. De uitslagen van de eindtoets, de analyse en de gekozen verbeterpunten worden gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief, en in het jaarverslag. Tevens worden de resultaten besproken met de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Archipelschool de Leeuwenburch worden de resultaten nauwlettend gemonitord. Twee maal per jaar (februari en juni) worden de resultaten van alle leerlingen in kaart gebracht en besproken in het team. Er wordt gekeken naar de schoolse resultaten, hoe scoren de groepen vergeleken met de landelijke- en de inspectienorm, maar ook naar de individuele resultaten per leerling. Vertoont de leerling voldoende groei ten opzichte van zichzelf? Naar aanleiding van de resultaten en de besprekingen worden indien nodig acties uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de resultaten van de eindtoets, de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leraren en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies dat een leerling krijgt wordt vergeleken met een eerder vastgestelde verwachting. We beschikken over een second-opinion-procedure voor het geval dat de verwachting, de toetsscore(s) en het gegeven advies van elkaar afwijken.

De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. We onderzoeken jaarlijks of onze leerlingen naar verwachting functioneren in het vervolgonderwijs. Met behulp van de gegevens die we van de VO-scholen ontvangen, stellen we vast of er sprake is van vertraging, versnelling, uitval of afstromen. We bepalen dan hoeveel leerlingen er zonder vertraging op het geadviseerde niveau zitten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. We hanteren daarbij een norm van 25%. Als meer dan 25% van onze leerlingen in het derde jaar voortgezet onderwijs niet op het geadviseerde niveau functioneert of met vertraging te maken heeft gekregen, dan beschouwen we dat als een indicatie, dat we mogelijk te hoog of te laag adviseren. Op basis van een analyse van de gegevens die we ontvangen van de scholen voor voortgezet onderwijs formuleren we beleid als dat noodzakelijk

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteitsonderzoek inspectie

De inspectie heeft op 13 januari 2016 een kwaliteitsonderzoek gedaan op Archipelschool De Leeuwenburch. De school heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

- De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken.
- De school biedt ruim de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Dit sluit aan bij wat de leerlingen ook graag willen.
- De leraren geven goed les. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
- De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch.
- De school kent een veilig en prettig schoolklimaat. De school meet regelmatig of leerlingen zich veilig voelen en handelt adequaat bij problemen op dit gebied.
- De rust, prettige sfeer en de activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school.
- De afspraken en regels over met elkaar omgaan zijn bekend bij iedereen en worden door alle betrokkenen nageleefd.
- De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
- De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
- De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar verdere ontwikkeling.
- De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering. De school heeft zicht op de kwetsbare kanten van het eigen onderwijs en werkt voldoende planmatig en slagvaardig aan kwaliteitsverbetering. Dit is mogelijk door de professionele cultuur binnen de school.

Binnen de organisatie van de Archipelscholen is er ook een interne auditsystematiek.
In maart 2018 is er een interne audit geweest waarbij de school werd gemonitord volgens het inspectiekader. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in het jaarverslag en jaarplan.

Terug naar boven