Archipelschool Magistraal

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool Magistraal

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Magistraal is een Archipelschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op basis van een helder profiel en een sterke onderlinge verbondenheid verzorgen de Archipelscholen ieder voor zich en gezamenlijk kwalitatief, toekomstgericht, kindgericht en maatschappijgericht onderwijs. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij op termijn uit van het concept Passend Onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van onderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot waardevolle en respectvolle burgers. Op deze Vensters PO kunt u alle verdere informatie vinden over onze school. Kijkt u ook eens op onze website: www.magistraal.nu 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school kenmerkt zich door kleine klassen en persoonlijke aandacht voor elke leerling.
De afgelopen schooljaren zijn we enorm gegroeid omdat ouders bewust kiezen voor kleinschaligheid.
Dit heeft geleid tot een hechte en betrokken gemeenschap van leerkrachten,leerlingen en ouders die zich inzetten voor de ontwikkeling en groei van elke leerling. Door onze kleinschaligheid kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de behoeften van elke student en persoonlijke begeleiding bieden waar nodig. We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren zo'n sterke groei hebben doorgemaakt en blijven ons inzetten voor de beste leerervaring voor elke leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is goede kinderopvang belangrijk. In onze school, of in de buurt van onze school, biedt Kinderopvang Walcheren buitenschoolse opvang. Hier kan uw kind zich na een drukke schooldag heerlijk ontspannen. Enthousiaste en goed opgeleide pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kind te begeleiden. In de vakanties is de opvang de gehele dag geopend. Dan worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd in de vorm van themaweken, zoals kookweek, theaterweek, circusweek enzovoort. Ook uitstapjes maken naar het bos of het strand behoren tot de mogelijkheden. Ook voorschoolse opvang is mogelijk. Uw kind wordt dan vanaf 07.30 uur opgevangen in een rustige omgeving. KOW biedt buitenschoolse opvang in- of exclusief de vakanties, flexibele opvang of alleen in de vakanties.
Voor meer informatie kunt u bellen naar het centraal kantoor, 0118-614532 of kijk op www.kinderopvangwalcheren.nl.
Naast KOW zijn er ook andere organisaties voor kinderopvang. Het staat ouders vrij om zelf een vorm van kinderopvang te kiezen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De missie van Archipel Scholen wordt gekenmerkt door 5 richtingen:

Kindgerichtheid

Toekomstgerichtheid

Resultaatgerichtheid

Maatschappijgerichtheid

Samenwerkingsgerichtheid

De vijf richtingen omvatten elk een aantal kernwaarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling' van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.

Terug naar boven