Archipelschool Magistraal

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool Magistraal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met een eindtoets. Op Archipelschool Magistraal nemen wij de DIA-eindtoets af.

In principe laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en/of leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland worden uitgesloten van deelname. Leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs doen wel mee met de eindtoets. Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel standaard meedoen aan de eindtoetsen. We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd, we beschikken daartoe over een evaluatieprotocol. Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van de analyse maken we dubbele berekeningen als dat nodig is. Dat betekent, dat we naast de totaaluitslagen (alle leerlingen die meededen), overzichten maken waarin bepaalde leerlingen buiten beschouwing worden gelaten. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie. De uitslagen van de eindtoets, de analyse en de gekozen verbeterpunten worden gepubliceerd op onze website, in de nieuwsbrief, en in het jaarverslag. Tevens worden de resultaten besproken met de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Archipelschool Magistraal  worden de resultaten nauwlettend gemonitord. Tweemaal per jaar worden de resultaten van alle leerlingen in kaart gebracht, besproken met het team en geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de schoolse resultaten, hoe scoren de groepen vergeleken met de landelijke- en de inspectienorm, maar ook naar de individuele resultaten per leerling. Vertoont de leerling voldoende groei ten opzichte van zichzelf? Naar aanleiding van de resultaten en de besprekingen worden indien nodig acties uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de resultaten van de eindtoets, de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observaties van de leraren en de mening van de leerling en ouders. Het advies dat een leerling krijgt, wordt vergeleken met een eerder vastgestelde verwachting.
We beschikken over een second-opinion-procedure voor het geval dat de verwachting, de toetsscores en het gegeven advies van elkaar afwijken.

De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. We onderzoeken jaarlijks of onze leerlingen naar verwachting functioneren in het vervolgonderwijs. Met behulp van de gegevens die we van de VO-scholen ontvangen, stellen we vast of er sprake is van vertraging, versnelling, uitval of afstromen. We bepalen dan hoeveel leerlingen er zonder vertraging op het geadviseerde niveau zitten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.
We hanteren daarbij een norm van 25%. Als meer dan 25% van onze leerlingen in het derde jaar voortgezet onderwijs niet op het geadviseerde niveau functioneert of met vertraging te maken heeft gekregen, dan beschouwen we dat als een indicatie, dat we mogelijk te hoog of te laag adviseren. Op basis van een analyse van de gegevens die we ontvangen van de scholen voor voortgezet onderwijs formuleren we beleid als dat noodzakelijk is. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een veilige plek
Wij hechten als school veel waarde aan orde, regelmaat, structuur, veiligheid, normen en waarden. In het kader hiervan hebben we ook een aantal schoolregels,  regels voor in de groep en regels voor in en rondom het gebouw opgesteld.Deze regels worden met de kinderen bij aanvang van het schooljaar besproken en regelmatig herhaald. Deze regels noemen wij onze grondwet. 

De sociale veiligheid wordt vanuit twee pijlers opgebouwd:

1. Preventief handelen -voorkomen
2. Curatief handelen - oplossen

Het preventief handelen wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van 'Teach Like A Champion' en 'de Vreedzame School'
De nadruk ligt hierbij aan het sturing geven aan het proces van groepsvorming. Een gezonde groep is veilig. Wij hechten veel waarde aan veiligheid en een prettig pedagogisch klimaat. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

Het curatief handelen wordt vormgegeven vanuit de principes van 'WinWin: werken aan verantwoordelijke gedrag'. Als er een pest- of onveilige situatie ontstaat, gaan we zoeken naar de reden van het kind om zo te handelen en wordt van daaruit een passende interventie gekozen. Daarnaast wordt ook het pestprotocol in werking gesteld. 

De Vreedzame School
Onze school werkt in alle groepen met het programma van de Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:

- Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
- Inlevingsvermogen; jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
- Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
- Herkennen van gevoelens.
- Omgaan met gevoelens.
- Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
- Conflicten oplossen door win-win situaties.

- Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
- Zelfvertrouwen/positief zelfbeeld versterken.
- Weerbaarheid.
- Actief Burgerschap.

Wat ons team aanspreekt is de positieve insteek van de Vreedzame School. We doen veel aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en daar sluiten de uitgangspunten van de Vreedzame school goed bij aan. Met behulp van dit programma willen we het sociale klimaat op school versterken. Kinderen kunnen heel veel en dat willen we zo veel mogelijk benutten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Diversiteit
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteitsonderzoek inspectie

De inspectie heeft op 13 januari 2016 een kwaliteitsonderzoek gedaan op Archipelschool De Leeuwenburch. De school heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

- De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken.
- De school biedt ruim de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Dit sluit aan bij wat de leerlingen ook graag willen.
- De leraren geven goed les. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
- De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch.
- De school kent een veilig en prettig schoolklimaat. De school meet regelmatig of leerlingen zich veilig voelen en handelt adequaat bij problemen op dit gebied.
- De rust, prettige sfeer en de activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school.
- De afspraken en regels over met elkaar omgaan zijn bekend bij iedereen en worden door alle betrokkenen nageleefd.
- De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
- De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
- De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar verdere ontwikkeling.
- De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren handelen vanuit een gezamenlijke visie en dragen bij aan de kwaliteitsverbetering. De school heeft zicht op de kwetsbare kanten van het eigen onderwijs en werkt voldoende planmatig en slagvaardig aan kwaliteitsverbetering. Dit is mogelijk door de professionele cultuur binnen de school.

Binnen de organisatie van de Archipelscholen is er ook een interne auditsystematiek.
In maart 2018 is er een interne audit geweest waarbij de school werd gemonitord volgens het inspectiekader. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in het jaarverslag en jaarplan.

Terug naar boven