Archipelschool Magistraal

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Als eerste school in Zeeland mag Archipelschool Magistraal zich sinds 2017 'LEARN LIKE A CHAMPION' school noemen.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Magistraal bestaat uit:

 • Directeur
 • Intern begeleider
 • Leerkrachten
 • Onderwijsassistenten
 • Administratief medewerker
 • Conciërge 

Wij vinden het belangrijk dat alle teamleden alle leerlingen in onze school kennen. Dit bevordert het veilige leerklimaat binnen onze school. De leerling staat op onze school centraal. Als team vinden wij het belangrijk de leerling centraal te stellen. Het team komt minimaal 6 keer per jaar bijeen voor scholings- en teamontwikkelingsbijeenkomsten. 
De leerlingzorg wordt op onze school gecoördineerd door Intern begeleider, mevrouw Lobbezoo.
De ondersteuning in de groepen wordt verzorgd door de Remedial Teachers (RT-ers) en onderwijsassistenten. Ambulante begeleiding wordt verzorgd door het samenwerkingsverband Kind op 1 en Auris.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten verlof hebben, wordt dit binnen het team van de school opgelost.

Bij ziektevervanging worden de volgende oplossingen gekozen in chronologische volgorde:

1. Vervanging door een vervanger,

2. Vervanging door een andere leerkracht van de school,

3. Vervanging door een onderwijsassistent, de intern begeleider of de directeur,

4. De getroffen groep (voor hooguit twee achtereenvolgende dagen) naar huis sturen,

5. De leerlingen die niet thuisgehouden kunnen worden, verdelen over de andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school bieden wij onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 8 groepen.
In elke groep werken we met homogene groepen. Dit betekent dat we 8 losse groepen hebben;

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4 
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om het kleuteronderwijs zo in te richten dat de groepen 1 en 2 homogene groepen zijn. Wij hebben een aanvangsgroep, groep 1 en een groep 2. Om de veilige leeromgeving te garanderen hebben wij bewust voor homogene groepen gekozen. Ouders ervaren dit doorgaans als zeer prettig voor hun kind. Tevens hebben wij ook een taalklas, in de onderbouw, voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taal en taalontwikkeling. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op Archipelschool Magistraal zitten kinderen met leeftijdsgenoten in een groep. Alle groepen zijn homogene groepen. Ook de groepen 1 en 2 zijn homogene groepen.
Leerlingen hebben niet op elk vakgebied hetzelfde niveau. Hier spelen wij op in door ons onderwijs hierop af te stemmen. Wij werken groepsdoorbroken. Dit betekent dat kinderen in de groepen 3 tot en met 8 voor instructie naar een andere groep kunnen gaan waar het niveau aansluit bij het niveau van de leerling. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt bij de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hanteren op onze school het SAMENWERKINGSVERBAND KIND OP EEN-stappenplan voor hulp aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met ontwikkelingsachterstand of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als de leerkracht problemen signaleert bij een kind in zijn of haar groep, dan kan de hulp voor dat kind via een aantal stappen gerealiseerd worden.

Stap1: De groepsleerkracht gaat zelf aan de slag en zoekt op een deskundige wijze een oplossing voor het probleem. Hierbij wordt vaak de hulp van collega's ingeroepen.

Stap 2: Als de oplossing niet gevonden wordt of de geboden hulp is onvoldoende, dan zal de groepsleerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider.

Stap 3: Dit overleg kan er toe leiden dat meer gegevens over het probleem verzameld moeten worden. De intern begeleider zal op grond hiervan samen met de leerkracht een handelingsplan opstellen om het probleem aan te pakken. Dit handelingsplan zal besproken worden met de ouders/verzorgers. 

Stap 4: Het kind krijgt nu de hulp die hij of zij nodig heeft. Dit kan zowel binnen de klas als buiten de klas plaatsvinden. Veelal buiten de groep wordt het kind begeleid door de remedial teacher, een leerkracht die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Stap 5: Blijkt na een vastgestelde periode dat de aanpak volgens het handelingsplan onvoldoende effect heeft, dan volgt opnieuw een bespreking. Nu kan overwogen worden of hulp van een externe instantie, zoals het RPCZ, nodig is.

Stap 6: Wanneer de keuze is gemaakt voor het inschakelen van een externe instantie, dan worden opnieuw gegevens verzameld en eventueel onderzoek verricht door bijvoorbeeld het RPCZ om de specifieke problemen duidelijk in kaart te brengen. Hierna wordt opnieuw een handelingsplan opgesteld voor het probleem. Ouders/verzorgers zullen in een vroeg stadium geïnformeerd worden indien er zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van hun kind. Wanneer kinderen achterblijven in ontwikkeling, kan soms besloten worden om een kind een jaar extra basisonderwijs te geven. In dat geval wordt per kind bekeken voor welke onderdelen een specifiek programma moet worden opgesteld en met welke onderdelen het kind met de groep mee kan doen. Kinderen blijven alleen een extra jaar in een groep, als er daadwerkelijk leerwinst verwacht wordt. Dit besluit wordt altijd genomen in overleg met de intern begeleider en de ouders. Ook kan het zijn dat kinderen zo ver vóór lopen in ontwikkeling dat ook zij een afwijkend leerprogramma volgen op één of meer leerstofgebieden, zodat tegemoet gekomen wordt aan de snellere ontwikkeling.  

Soms heeft extra hulp niet het gewenste resultaat. Er blijft in dat geval gezocht worden naar andere oplossingen. Een van de mogelijkheden is verwijzing naar een speciale basisschool (SBO). Deze scholen zijn gespecialiseerd in hulp aan kinderen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling. De klassen zijn er klein, er zijn veel ondersteunende diensten (psycholoog, maatschappelijke werk, logopedist, etc.) en de leerkrachten hebben naast hun opleiding als onderwijsgevende een speciale opleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE

VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief en actief ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 4 jaar te voorkomen. De doelgroepkinderen die voor deze stimuleringsmaatregel in aanmerking komen, worden gesignaleerd middels landelijk opgestelde richtlijnen. We werken voor de VVE samen met de Kinderopvang Walcheren. 

OAB
Al een aantal schooljaren werken wij in samenwerking met de gemeente aan het onderwijsachterstandenbeleid. Dit doen wij samen met de Kinderopvang Walcheren en de Cypressenhof. Er bestaat een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2 t/m 12 jaar. 
Het OAB-plan is een taalverrijkingsplan voor leerlingen met taalachterstanden, zodat zij beter in staat zijn hun leerdoelen te behalen. In onze school hebben wij leerkrachten gespecialiseerd op het gebied van taal en NT2. 

Terug naar boven