Archipelschool Magistraal

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool Magistraal

Het team

Toelichting van de school

Magistraal heeft een divers en deskundig team van medewerkers dat zich dagelijks inzet voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen.

Ons team bestaat uit 13 enthousiaste en gekwalificeerde leerkrachten, die ieder vanuit hun eigen expertise en specialisatie bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Daarnaast hebben we op onze school een vakleerkracht gym, die gespecialiseerd is in het geven van gymlessen en sportactiviteiten aan de leerlingen.
Ook hebben we een beweegcoach, die zich richt op het stimuleren van beweging en gezonde leefstijl onder de leerlingen.
Om de leerkrachten te ondersteunen in hun werkzaamheden, hebben we op onze school ook drie onderwijsassistenten in dienst.
Zij bieden ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken in de klas en dragen bij aan een veilig en gestructureerd leerklimaat.Verder hebben we een intern begeleider in ons team, die zich richt op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten bij de ontwikkeling van hun vaardigheden en kennis. Daarnaast hebben we een administratief medewerker die verantwoordelijk is voor de administratieve processen op school.
Onze conciërge is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen en -terreinen en draagt bij aan een veilige en schone omgeving voor de leerlingen en medewerkers.
Naast ons vaste team van medewerkers, werken we op onze school ook met verschillende externe medewerkers, zoals logopedisten, ambulant begeleiders, en jeugdartsen. Zo kunnen we de leerlingen op onze school de best mogelijke ondersteuning en zorg bieden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij Archipelschool Magistraal vinden we het belangrijk dat er altijd voldoende personeel aanwezig is om het onderwijs voor de leerlingen te waarborgen.

Daarom hebben we een vervangingsbeleid opgesteld waarbij we in eerste instantie kijken naar interne oplossingen voordat we externe partijen inschakelen.

Als een leerkracht verlof heeft, proberen we dit binnen ons team op te lossen door een andere leerkracht in te zetten.

We vinden het namelijk belangrijk dat er voldoende continuïteit is in het onderwijs, zodat leerlingen niet onnodig worden belast.
Bij ziektevervanging hanteren we een specifiek stappenplan om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een geschikte vervanger wordt gevonden. We beginnen met het inzetten van een vervanger vanuit de Archipel A-pool, gevolgd door een andere leerkracht van de school, een onderwijsassistent, de intern begeleider of de directeur.
Als dat niet mogelijk is, dan verdelen we de leerlingen over de andere groepen. We streven er altijd naar om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en ervoor te zorgen dat de lessen zo min mogelijk verstoord worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Magistraal bestaat uit acht groepen, van groep 1 tot en met groep 8.
Het is een bewuste keuze om groep 1 en 2 los van elkaar te groeperen, omdat we hierdoor beter kunnen aansluiten bij de verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van de jongste leerlingen.Dit biedt hen de ruimte om op hun eigen tempo te groeien en zich te ontwikkelen.We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school en daarom hebben we bewust gekozen voor kleine klassen. Hierdoor kunnen we persoonlijke aandacht bieden aan elke leerling en hen individueel begeleiden bij hun leerproces. Zo kunnen we inspelen op de verschillende leerstijlen en niveaus van onze leerlingen en hen optimaal ondersteunen bij hun ontwikkeling.We willen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. We bieden daarom een veilige en gestructureerde leeromgeving, waarin de leerlingen zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs
Op Magistraal maken we bewuste keuzes als het gaat om onderwijstijd en -inhoud.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op verschillende vlakken, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.
Daarom ligt de focus bij ons op de zaakvakken taal, rekenen en spelling. We geloven dat een stevige basis in deze vakken essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Door hier extra aandacht aan te besteden, willen we ervoor zorgen dat de leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden opdoen en zo goed voorbereid zijn op hun verdere schoolloopbaan.
Naast de zaakvakken besteden we uiteraard ook aandacht aan andere vakgebieden, zoals creatieve vakken, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een brede basis meekrijgen en zich kunnen ontwikkelen op verschillende vlakken. Dit draagt bij aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling, en bereidt hen voor op een succesvolle toekomst. 

Talentontwikkeling
Bij Magistraal vinden we talentontwikkeling van groot belang. We geloven dat elke leerling unieke talenten heeft die we kunnen helpen ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben we elke vrijdag talentlessen, waarbij onze leerlingen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten die hun interesses en vaardigheden weerspiegelen.Onze talentlessen bieden onze leerlingen de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van dans, sport, spel, drama, schilderen, boetseren, 3D-printen, houtbewerken, wetenschap en techniek, en dier en natuur. We zijn er trots op dat we een breed scala aan activiteiten kunnen aanbieden die onze leerlingen in staat stellen hun creativiteit, nieuwsgierigheid en praktische vaardigheden te ontwikkelen.Door de nadruk te leggen op talentontwikkeling, geven we onze leerlingen de mogelijkheid om hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten en hun passies en interesses te ontdekken en te cultiveren. We geloven dat dit niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen zal versterken, maar ook zal bijdragen aan hun academische prestaties en hun toekomstige loopbaanmogelijkheden.

Naschools aanbod
Bij Magistraal hebben we een uniek naschools aanbod voor alle leerlingen. We zijn er trots op dat we dit kunnen bieden in samenwerking met externe beweegpartners en KEW (Kunsteducatie Walcheren).Ons naschoolse aanbod biedt onze leerlingen de mogelijkheid om hun interesses en vaardigheden verder te ontwikkelen buiten het reguliere curriculum. Dit omvat verschillende activiteiten op het gebied van sport, beweging en kunst, zoals dans, theater, muziek, beeldende kunst, sport en spel. We geloven dat het bieden van deze mogelijkheden buiten schooltijd onze leerlingen in staat stelt om hun talenten en passies te ontwikkelen en hun sociale en emotionele vaardigheden te verbeteren.We zijn verheugd om te kunnen samenwerken met onze externe partners om ons naschoolse aanbod uit te breiden en onze leerlingen de best mogelijke ervaring te bieden. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerkingen bijdragen aan het verrijken van het leerproces van onze leerlingen en hen voorbereiden op succes in hun toekomstige leven en carrière.

Naast ons naschoolse aanbod hebben we bij Magistraal ook extra ondersteuning voor onze leerlingen na schooltijd. We bieden bijvoorbeeld een taalklas voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het leren van Nederlands, en een huiswerkklas waarin leerlingen hulp kunnen krijgen bij hun huiswerk.
Daarnaast hebben we ook een voorleesklas waarin leerlingen kunnen genieten van verhalen en tegelijkertijd hun leesvaardigheden kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om deze extra ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen de kans hebben om hun potentieel te bereiken en succesvol te zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Wij hanteren op onze school het KindOp1-stappenplan voor hulp aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met ontwikkelingsachterstand of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als de leerkracht een hulpvraag heeft bij een kind in zijn of haar groep, dan kan de hulp voor dat kind via een aantal stappen gerealiseerd worden.

Stap1: De groepsleerkracht gaat zelf aan de slag en zoekt op een deskundige wijze een oplossing voor het probleem. Hierbij wordt vaak de hulp van collega's ingeroepen.

Stap 2: Als de oplossing niet gevonden wordt of de geboden hulp is onvoldoende, dan zal de groepsleerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider.

Stap 3: Dit overleg kan er toe leiden dat meer gegevens over het probleem verzameld moeten worden. De intern begeleider zal op grond hiervan samen met de leerkracht een handelingsplan/OPP opstellen om het probleem aan te pakken. Dit handelingsplan/OPP zal besproken worden met de ouders/verzorgers. 
Scholen hebben met de invoering van de Wet passend onderwijs de plicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het ontwikkelingsperspectief staan het verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen voor een leerling.

Stap 4: Het kind krijgt nu de hulp die hij of zij nodig heeft. Dit kan zowel binnen de klas als buiten de klas plaatsvinden. Veelal buiten de groep wordt het kind begeleid door de remedial teacher, een leerkracht die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Stap 5: Blijkt na een vastgestelde periode dat de aanpak volgens het handelingsplan onvoldoende effect heeft, dan volgt opnieuw een bespreking. Nu kan overwogen worden of hulp van een externe instantie nodig is. 

Stap 6: Wanneer de keuze is gemaakt voor het inschakelen van een externe instantie, dan worden opnieuw gegevens verzameld en eventueel onderzoek verricht door bijvoorbeeld het RPCZ om de specifieke problemen duidelijk in kaart te brengen. Hierna wordt opnieuw een handelingsplan opgesteld voor het probleem. Ouders/verzorgers zullen in een vroeg stadium geïnformeerd worden indien er zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van hun kind. Wanneer kinderen achterblijven in ontwikkeling, kan soms besloten worden om een kind een jaar extra basisonderwijs te geven. In dat geval wordt per kind bekeken voor welke onderdelen een specifiek programma moet worden opgesteld en met welke onderdelen het kind met de groep mee kan doen. Kinderen blijven alleen een extra jaar in een groep, als er daadwerkelijk leerwinst verwacht wordt. Dit besluit wordt altijd genomen in overleg met de intern begeleider en de ouders. Ook kan het zijn dat kinderen zo ver vóór lopen in ontwikkeling dat ook zij een afwijkend leerprogramma volgen op één of meer leerstofgebieden, zodat tegemoet gekomen wordt aan de snellere ontwikkeling. Hiervoor hebben we op school de plusklas onder begeleiding van onze specialist hoogbegaafdheid.

Verwijsindex
Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”.De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden.De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om in samenwerking met al onze partners de leerlingen nog beter te begeleiden en ondersteunen waar nodig. Wij hebben nu al een heel goed aanbod voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Jaarlijks evalueren wij dit aanbod en kijken wij waar verbetering nodig is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE

VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief en actief ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 4 jaar te voorkomen. De doelgroepkinderen die voor deze stimuleringsmaatregel in aanmerking komen, worden gesignaleerd middels landelijk opgestelde richtlijnen. We werken voor de VVE samen met de Kinderopvang Walcheren. 

OAB
Al een aantal schooljaren werken wij in samenwerking met de gemeente aan het onderwijsachterstandenbeleid.

Er bestaat een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2 t/m 12 jaar. Het OAB-plan is een taalverrijkingsplan voor leerlingen met taalachterstanden, zodat zij beter in staat zijn hun leerdoelen te behalen. In onze school hebben wij leerkrachten gespecialiseerd op het gebied van taal en NT2. 

Peutergroep
De kinderen van de peutergroep zijn kinderen van 2 tot 4 jaar.
De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. Zeker ook omdat de pedagogisch medewerker van de KOW ook werkt bij ons op school. Hier hebben wij een bewuste keuze in gemaakt zodat de peuters de juf van de peutergroep ook ontmoeten in groep 1. Het herkennen van de juf maakt de overgang naar de basisschool minder groot en zorgt voor vertrouwen bij de kinderen. Dit zorgt voor een veilige, vertrouwde omgeving bij de kinderen.
Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte methode Uk&Puk en Bas. Deze methode sluit naadloos aan op de methode die wordt gebruikt in de groepen 1 en 2 van Archipelschool Magistraal. Wij werken namelijk met de methode Schatkist.
Kinderen gaan 2 dagdelen van 4 uur naar de peutergroep. In de zomervakantie is de peutergroep gesloten.

Terug naar boven