Basisschool de Den

Burgemeester Beckersweg 45 6261 NX Mheer

  • Jaarlijks organiseert onze oudervereniging met hulp van andere ouders een herfstwandeling in één van onze dorpen.
  • Ons schoolreisje vindt plaats aan de start van elk schooljaar. Op die manier werken we aan groepsvorming gedurende de eerste weken.
  • Tijdens de techniekmiddagen kunnen ouders ook komen helpen in de klassen.
  • Sinterklaas
  • Elke groep heeft 2 gymlessen per week. 1 materialen circuitles en 1 spelles.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets schooljaar 2020-2021

Onze groep 8 leerlingen hebben een veel bewogen tijd achter de rug i.vm. corona. Een groep met een goede groepsdynamiek en met veel diversiteit in onderwijsbehoeften. Een groep met 15% leerlingen met extra zorg en ondersteuning.

Die diversiteit is zichtbaar in onze uitstroomniveaus. Waar wij voorheen een hoger percentage HAVO-VWO leerlingen hadden, is er nu een verschuiving zichtbaar. We hebben nu uitstroom in verschillende niveaus. 

Ons gemiddelde uitstroom bevindt zich op TL-HAVO niveau. We zien hier een daling in en verwachten ook komend jaar nog een daling in de uitstroom.

We zijn voornemens om in schooljaar 2021-2022 de schoolpopulatie gedegen in beeld te brengen. Dan kunnen we een schoolnorm gaan formuleren en deze ook inzetten bij onze analyse.

Wij hebben regelmatig heroverwegingsgesprekken en passen schooladviezen naar boven aan als wij denken dat het passend is. We zien dat kinderen vaak na een midden afname, doorgroeien.

We zijn trots op het feit dat er geen afstroom qua niveau is in het voortgezet onderwijs, gedurende het eerste jaar. Ook 3 jaar na advisering, functioneert 90% van de leerlingen op of boven niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Middels onze gesprekkencyclus waarbij de leerlingen en hun ouders minimaal 3 keer per schooljaar in gesprek gaan met de leerkracht, worden de onderwijsbehoeften van de leerling besproken en geëvalueerd.

We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van SCOL. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Opvallendheden worden besproken met de leerling en hun ouders. Vanuit hier kunnen nieuwe doelen gesteld worden.

Didactisch worden leerlingen gevolgd middels methodegebonden toetsen, observaties en het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit alles wordt gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerbehoeften van de leerlingen.Tweemaal per jaar evalueren en analyseren wij als team de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem van Cito op kind- groeps- en schoolniveau. Hieruit volgen individuele doelen, groeps- en schooldoelen waaraan de volgende periode gewerkt wordt. Op deze manier werken we op een volledige manier volgens de PDCA cyclus. (Plan Do Act Check) om kwaliteit te waarborgen.

Schoolloopbaan

Aan het einde van de schoolloopbaan (groep 8) verwachten wij dat alle leerlingen het 1F niveau behalen. Middels toetsen wordt dit nauw gevolgd. Mocht het door omstandigheden voor een leerling niet lukken om het 1F niveau te behalen, wordt zorg op maat geboden. En wordt dit vormgegeven in een OPP (ontwikkelperspectief)

In specifieke gevallen is het nodig om een leerling te laten versneller of doubleren. Hier volgen wij het protocol 'afweging doublure cq versnellen'. Dit vindt te allen tijden plaats in overleg met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school adviseert al vele jaren op gedegen wijze.

Leerlingen die in groep 8 verwezen werden naar een een specifiek Voortgezet Onderwijs-schooltype bleken na drie jaren onderwijs nog steeds op hetzelfde niveau onderwijs te krijgen.

Uit kengetallen (informatie van de VO-scholen) behalen leerlingen het diploma op het niveau van de oorspronkelijke schooladviezen. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling te volgen en zijn tevreden over de behaalde resultaten.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een voldoende kwaliteit toegeschreven gekregen n.a.v. het inspectiebezoek en valt daarmee in het basistoezicht.

Terug naar boven