Basisschool de Den

Burgemeester Beckersweg 45 6261 NX Mheer

 • Jaarlijks organiseert onze oudervereniging met hulp van andere ouders een herfstwandeling in één van onze dorpen.
 • Ons schoolreisje vindt plaats aan de start van elk schooljaar. Op die manier werken we aan groepsvorming gedurende de eerste weken.
 • Tijdens de techniekmiddagen kunnen ouders ook komen helpen in de klassen.
 • Sinterklaas
 • Elke groep heeft 2 gymlessen per week. 1 materialen circuitles en 1 spelles.

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool de Den werken personeelsleden in de leeftijdscategorie: 20-25 / 25-30 / 30-35 / 35-40 / 40-45 / 50-55 / 55-60 / 60-65.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten (ziekte)verlof hebben, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar een vervanger die de groep overneemt. Zodra er geen vervanger beschikbaar is, wordt bekeken of personeel dat niet werkt op die dag kan komen vervangen. Indien dit niet mogelijk is, wordt er bekeken of personeel met ambulante taken ingezet kan worden als leerkracht. Als voorgaande opties niet mogelijk zijn worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Naar huis sturen van leerlingen is de uiterste oplossing, dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur van Stichting kom Leren. Ouders worden hier minimaal één dag vooraf van op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de instructiemomenten worden gedifferentieerde taal- en rekenkundige activiteiten aangeboden. Er vinden zowel activiteiten in de grote kring als in de kleine kring plaats, afhankelijk van het lesdoel.

Tijdens het hoekenwerk werken de leerlingen in verschillende hoeken. In elke hoek wordt aan een ander leerdoel gewerkt. In deze hoeken worden aan meerdere lesdoelen gewerkt. Muziek wordt gegeven door onze vakleerkracht. Zowel binnen als buiten vindt er bewegingsonderwijs plaats.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen maken gebruik van een lesrooster. De vakken: lezen, taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, muziek, bewegingsonderwijs, godsdienst, schrijven en verkeer zijn hierop te vinden. Daarnaast wordt er in de groepen 1 t/m 6 Franse les gegeven en in groep 7 & 8 Engelse les.

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen, KIM versie. Dit is een methode voor technisch lezen, begrijpend lezen, taal en spelling in één.

Wereldoriëntatie omvat de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur.

Onze leerlingen behalen ruimschoots de verplichte onderwijstijd van 7520 uren in 8 schooljaren.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool 'de Den' is een school waar vanuit meerdere dorpen naar school wordt gegaan. De oorsprong is Katholiek en dat zien we terug in de jaarkalender en vieringen. De verenigingen en tradities van de omringende dorpen zijn belangrijk voor onze samenwerking, programma en jaarkalender. Eigenaarschap is ons speerpunt de komende jaren. Middels stichting leerKRACHT, geven we hier vorm aan.

Wij bieden kwaliteit en expertise door samen te werken in onderwijsteams en met expertteams bijv. op het gebied van rekenen, taal, (technisch en begrijpend) lezen, meerbegaafdheid, gedrag en zelfstandig leren. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Er is specialisme in huis op het gebied van dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en gedrag. We hanteren het protocol dyslexie en maken gebruik van het interventieprogramma Bouw.Meer- en hoogbegaafdheid is een ontwikkeldoel waar we de komende jaren aan gaan werken.

Mocht er behoefte zijn aan een orthopedagoog en / of psycholoog dan kunnen wij en beroep doen op de expertise binnen onze Stichting kom Leren (Interkomschil). Daarnaast werken we samen met onze ketenpartners te weten jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp, GGZ, Revalidatieartsen, ziekenhuis, integrale vroeghulp en logopedisten.

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.

Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:·

 • Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep·
 • Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep·
 • Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen·
 • Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten· 
 • Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.

Informatie samenwerkingsverbanden

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl

Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.

Contactgegevens:

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

Adres: Eloystraat 1a6166 XM Geleen

Directeur: Tiny Meijers-Troquet

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: info-po@swvzl.nl

Samenwerkingsverband Parkstad

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: info-po@swvzl.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuters kunnen het beste aangemeld worden op school ongeveer 9 maanden voordat ze 4 jaar worden. Ouders kunnen dan contact opnemen met de directie van de school. Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland.

Ouders ontvangen dan het aanmeldingsformulier. Zodra dit op school ingeleverd is volgen de onderstaande stappen:

-Op het moment dat een peuter is aangemeld is er overleg tussen de leidster van PZ en de groepsleerkracht.

-De school maakt een toelatingsverklaring.

-De groepsleerkracht van groep 1/2 maakt een afspraak met de nieuwe ouders voor een intakegesprek.

Terug naar boven