Basisschool de Den

Burgemeester Beckersweg 45 6261 NX Mheer

  • Jaarlijks organiseert onze oudervereniging met hulp van andere ouders een herfstwandeling in één van onze dorpen.
  • Ons schoolreisje vindt plaats aan de start van elk schooljaar. Op die manier werken we aan groepsvorming gedurende de eerste weken.
  • Tijdens de techniekmiddagen kunnen ouders ook komen helpen in de klassen.
  • Sinterklaas
  • Elke groep heeft 2 gymlessen per week. 1 materialen circuitles en 1 spelles.

In het kort

Toelichting van de school

Beste (toekomstige) ouders,

U bekijkt nu de gegevens van basisschool de Den. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De toelichting is van de school. Al velen jaren volgt uit inspectierapporten dat de leerlingen ruim voldoende tot goed presteren wat betreft de schoolresultaten in de basisvakken begrijpend lezen, rekenen en spelling.

Basisschool de Den is vanaf 1 augustus 2016 ontstaan door fusie van twee scholen, te weten bs sint Joseph Mheer en bs sint Brigida Noorbeek. In samenwerking met werkgroepen, bestaande uit leerkrachten en ouders van beide locaties is er met een duidelijke visie toegewerkt naar éénheid. Daarbij heeft de school echter ook bekeken hoe de opbrengsten tot stand komen. De kinderen van basisschool de Den leren veel over de wereld en ook de culturele vorming is systematisch ingebed in het onderwijs.

Bekijk onze website en volg facebook om een goed beeld te krijgen of nog beter: kom een keer binnen bij basisschool de Den! 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen in mezelf en jou
  • Ik denk mee en ik tel mee
  • Ik kan leren en ik wil leren
  • Eigenaarschap
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zuid Limburg is een krimpgebied. De Gemeente Eijsden- Margraten waartoe wij behoren, hanteert een opheffingsnorm van 64 leerlingen. Per  1-10-2020 telde onze school 153 leerlingen.

Voor schooljaar 2021-2022 verwachten wij dat het leerlingaantal daalt, dit om een aantal redenen: De schoolverlatersgroep in 20-21 was een grote groep 8. De aanwas in groep 1/2 is groot maar in de midden- bovenbouw hebben we minder grote groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven