Openbare Basisschool "de Stelling"

Oosterhuisweg 7 8423 TG Makkinga

  • Uw kind zal een groot deel doorbrengen in de omgeving en sfeer van de school die u heeft gekozen. Maak daarom een weloverwogen keuze.
  • omgang op school willen we dat tot uitdrukking brengen, maar ook in het lesprogramma.
  • De school gevestigd in een modern gebouw waar ook de peuterspeelgroep gehuisvest is en naschoolse opvang mogelijk is.
  • De school telt 76 leerlingen en in de loop van het schooljaar komen er nog een mooi aantal leerlingen bij. We werken met combinatie groepen.
  • een openbare school. Ieder kind uit Makkinga en omgeving is welkom om het onderwijs op onze school te volgen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uitslag ouderenquête 2022-2023
De vragenlijst is via Vensters naar de ouders gestuurd. De lijst is door niemand ingevuld. Wij hebben daarom gecheckt of de vragenlijst wel goed is aangekomen bij de ouders en dat bleek wel het geval te zijn. Normaliter krijgen ouders eens per twee jaar een enquête toegestuurd, wellicht is dat de reden dat ouders deze vragenlijst in 2022-2023 niet hebben ingevuld. We zijn een laagdrempelige school. Ouders mogen altijd bij ons komen wanneer er iets speelt of wanneer ze tips/ideeën hebben. De volgende vragenlijst wordt in 2024-2025 naar de ouders gestuurd. 

Uitslag ouderenquête 2021-2022   

Het responspercentage was voldoende. We hebben voldoende ingevulde enquêtes om een reëel beeld te krijgen van wat ouders van de school vinden.   
-          Waar zijn we trots op?
-          Waar willen we aan werken?
-          Waar werken we al aan? (is opgenomen in jaarplan 22-23)  

Trots
- ouders zijn positief over de aandacht voor het individuele kind
- dat we de gymbevoegdheid nu op orde zetten
- gebruik maken van elkaars talent
- we lossen vervanging bij ziekte zoveel mogelijk zelf op: weinig lesuitval
- pedagogisch en didactisch handelen is goed
- veel kinderen gaan met plezier naar school
- sfeer op school is goed
- kinderen voelen zich hier veilig op school
- informatievoorziening is positief
- Een gemiddelde beoordeling van een 8 is een hoog cijfer    

Waar werken we al aan?
- Gymbevoegdheid.
- Aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2023-2024 is er weer een cursus Kanjertraining voor de leerkrachten.   
- Ouders krijgen geen meldingen op het icoontje te zien van ons ouderportaal. De melding komt binnen via de mail. Het is wenselijk om net als bij een app een signaal te krijgen. Deze melding is teruggekoppeld naar de ontwikkelaar van ons ouderportaal.
- Engels wordt in alle groepen gegeven.
- De nieuwsbrief blijft eens per twee weken. We proberen de inhoud compact te houden.  

Wat willen we in de toekomst oppakken?
- Het aanbod voor de meerbegaafde leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven