Integraal Kindcentrum De Geluksvogel

Balijeweg 101 6222 BE Maastricht

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
  • Sport en beweging
  • We werken in een duurzaam gebouw.
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
  • Voedingsbeleid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

AMN Eindtoets

Als eind niveaugroep 8 de leerlingen uitstromen naar het voortgezet onderwijs vinden wij het belangrijk dat de leerlingen vlot én vloeiend kunnen lezen, beschikken over een stevige woordenschat, over voldoende rekenkundige kennis beschikken, begrijpend leesstrategieën kunnen toepassen en klaar zijn voor de maatschappij van de toekomst. Dit houdt verder in dat we naast de resultaten ook kijken naar een goede huiswerkattitude, werkhouding en het kunnen toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden. Al deze aspecten worden meegenomen in het schooladvies dat de leerling halverwege niveaugroep 8 ontvangt. In april wordt de AMN Eindtoets afgenomen. Dit is een digitale, adaptieve eindtoets die verspreid over twee dagdelen wordt afgenomen onder begeleiding van de eigen coach. De verwachting is dat de uitslag van de eindtoets het schooladvies bevestigt, mocht de uitslag hoger zijn dan het schooladvies wordt het advies heroverwogen en mogelijk herzien. Voor verder informatie is het protocol eindadvisering op te vragen bij directie.

IKC De Geluksvogel analyseert elk jaar de afgenomen eindtoets. Dit om de onderwijskwaliteit te verbeteren en mogelijk de leeropbrengsten verder te verhogen. Er worden analyses gemaakt van de gegevens. De uitslag wordt naast de leerlinggewichten, de onderwijsbehoefte van de desbetreffende leerlingen, de kindkenmerken, etc. gelegd. N.a.v. deze brede analyses worden conclusies geformuleerd. Aan deze conclusies worden interventies gekoppeld, de interventies worden vervolgens gekoppeld aan de diepteanalyse van IKC De Geluksvogel en mogelijk aan het ontwikkelplan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten

De inspectie vindt het belangrijk dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgt. De inspectie kijkt vooral naar de wijze waarop conclusies worden getrokken over het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft de inspectie aan dat het aan school is om te bepalen op welke wijze het beeld gevormd wordt en hoe zij adequate acties ondernemen.

Op IKC De Geluksvogel worden verschillende volgmanieren toegepast; methodegebonden toetsen, de meetmomenten binnen Snappet, de begeleide activiteiten bij de kleuters, de groeiwijzer van Speelplezier en de cito-toetsen. Afhankelijk van het vak worden er op verschillende momenten methodegebonden toetsen afgenomen en deze vormen samen een score die in het IOP vermeld wordt. De cito-toetsen worden 2x per jaar afgenomen en worden ook in het IOP vermeld.

IKC De Geluksvogel heeft ambitieuze ambitienormen voor de M-afnames van de cito-toetsen. Deze schoolnormen zijn gesteld op verschillende vakgebieden en per leerjaar. De normen zijn ambitieus en hoog. Onze normen liggen stukken hoger dan die de inspectie in het verleden gesteld heeft. Het doel hiervan is dat we hoge verwachtingen hebben. Hoge verwachtingen van leerkrachten alsook van leerlingen. We willen alles eruit halen wat erin zit. Natuurlijk worden niet alle schoolnormen behaald. Dit zou ook niet goed zijn. Worden immers alle schoolnormen behaald; kan je je afvragen in hoeverre ze ambitieus genoeg zijn. 

De leerkracht analyseert de gegevens, hierna bepalen de leerkracht, de vakspecialist en IB-er welke interventies er nodig zijn om dichter naar de schoolnorm te groeien. Bij het interpreteren van de resultaten en het trekken van conclusies zijn we zorgvuldig. Schoolnormen worden altijd gekoppeld aan een groep; nooit aan een individuele leerling. Daarbij zijn sommige groepen klein (minder dan 10 leerlingen). Hierdoor kan het zijn dat een leerling met een lagere leeropbrengst, zwaar op de groepsopbrengst drukt. Tevens worden er geen leerlingen buiten de leeropbrengsten gelaten. Ook dit wordt meegenomen ter overweging om extra interventies uit te voeren. 

Ambitienormen   
De gestelde schoolnormen en de resultaten van de afgelopen jaren zijn terug te vinden in het beleidsdocument 'Zorg' en 'De schoolbrede diepteanalyse'. Beide documenten zijn op te vragen bij directie.

AMN Aansluiting
In niveaugroep 7 wordt AMN Aansluiting afgenomen. Een kind is meer dan alleen zijn brein. De vaardigheden van leerlingen in taal en rekenen zijn natuurlijk van groot belang, deze bepalen voor een groot deel welk niveau een leerling aan kan in het voortgezet onderwijs. Maar het schooladvies dat je geeft als leerkracht is gebaseerd op veel meer dan dat. We doen leerlingen dan ook tekort als we een schooladvies alleen baseren op hoe goed ze zijn in taal en rekenen. Aansluiting PO-VO brengt naast de cognitieve capaciteiten óók gedrag, houding en interesses van de leerling in kaart. Door een compleet beeld te schetsen zie je kansen die je anders wellicht mist. Je ziet ook welke begeleiding het best past bij de leerling. Dat kan dan meegenomen worden in de uiteindelijke schoolkeuze van de ouder(s). Zo help je het talent van de leerling zo goed mogelijk te ontwikkelen. De leerlingen van IKC De Geluksvogel ontvangen in niveaugroep 7 dus al een goed onderbouwd voorlopig schooladvies.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC De Geluksvogel is nog altijd een school met een katholieke grondslag, die zich heeft ontwikkeld tot een school met een open karakter waar leerlingen van verschillende levensovertuigingen welkom zijn. Identiteit komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we op school met elkaar omgaan. Respect voor elkaar en een goede leer- en werksfeer vinden wij van groot belang. 

Binnen ons onderwijsconcept vinden wij burgerschapsvorming belangrijk. De domeinen over actief burgerschap die wij belangrijk vinden zijn:
1. Democratie
2. Participatie
3. Identiteit 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Vertrouwen
  • Moed

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven