Integraal Kindcentrum De Geluksvogel

Balijeweg 101 6222 BE Maastricht

 • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
 • Sport en beweging
 • We werken in een duurzaam gebouw.
 • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
 • Voedingsbeleid

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor het personeel valt in de schoolvakanties. Om recht te hebben op de schoolvakanties dient onderwijspersoneel naar rato van werktijdfactor 1,0 nog 10 extra dagen te werken.
Een personeelslid kan vanwege speciale omstandigheden verlof aanvragen bij de directeur. Deze procedure verloopt volgens de CAO Primair Onderwijs.

Het team van onze school heeft samen in het werkverdelingsplan ervoor gekozen om niet 40 uur per week te werken, maar 42,5 uur per week. De 10 terugkomdagen zijn dan overbodig. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van IKC De Geluksvogel bestaat uit:

 • Directie:
  Directeur Ben Dackers b.dackers@mosalira.nl
  Lid managementteam Sanne Bastings-Creuëls s.creuels@mosalira.nl      
  Intern begeleider niveaugroep 4 t/m 8 en lid managementteam Nona Verkoijen n.verkoijen@mosalira.nl 
  Intern begeleider niveaugroep 1-2-3 Ingrid Vaessen i.vaessen@mosalira.nl
 • Onderbouw, niveaugroepen 1-4:
  Coach niveaugroep 1/2A Sanne Kohl s.kohl@mosalira.nl
  Coach niveaugroep 1/2B Minouk Drissen m.drissen@mosalira.nl
  Onderwijsondersteuner niveaugroep 1 & 2 Tanja Tonnard t.tonnard@mosalira.nl 
  Coach niveaugroep 3 Miranda Vandenboorn m.vandenboorn@mosalira.nl
  Coach niveaugroep 4 Marij Vroemen mea.vroemen@mosalira.nl 
  Onderwijsondersteuner voor niveaugroep 3 & 4 Elly Pall e.pall@mosalira.nl
 • Bovenbouw, niveaugroepen 5-8:                               
  Coach niveaugroep 5 Daphne Habets-Erven d.habets@mosalira.nl
  Coach niveaugroep 6 Valery Harmsen v.harmsen@mosalira.nl 
  Vervangend coach niveaugroep 6 Job Rambags j.rambags@mosalira.nl
  Coach niveaugroep 7 Silvia Soons s.soons@mosalira.nl   
  Coach niveaugroep 8 Inge Matthijs i.matthijs@mosalira.nl 
  Onderwijsondersteuner voor niveaugroep 5 t/m 8 Xandra Feij x.feij@mosalira.nl 
  Onderwijsondersteuner voor niveaugroep 5 t/m 8 Cindy Walraven c.walraven@mosalira.nl      
 • Leerkracht flexibele schil: Wendy Roijen w.roijen@mosalira.nl           
 • Conciërge:                                                       
  Paul Gerrits
 • Vakleerkracht muziek  
  Peter Johansen
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
  Stijn Keulen s.keulen@mosalira.nl
 • Brugfunctionaris en schoolmaatschappelijk werk:                                                       
  Shelly Hermans shelly.hermans@trajekt.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 komen de kleutergroepen ook op vrijdagochtend naar school. Op vrijdagmiddag hebben de kleuters vrij. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In niveaugroep 3 worden de vakken technisch lezen, taal en spelling geïntegreerd aangeboden in de methode Veilig Leren Lezen. 

In de niveaugroepen 4 t/m 8 spreken we bij lezen zowel over technisch- als begrijpend lezen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft IKC De Geluksvogel op basis van onderwijsbehoefte de leertijd voor de vakken rekenen en begrijpend lezen uitgebreid. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de leertijd van de andere vakken. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 is de onderwijstijd van de niveaugroepen 3 en 4 met twee uur per week uitgebreid. 

Kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie, levensbeschouwing, burgerschap en wetenschap en techniek vindt plaats vanuit het curriculum van IPC.

De overige onderwijstijd wordt besteed aan zelfstandig werken waarin de verwerking van de verschillende vakgebieden terugkomt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De specifieke doelstelling van IKC De Geluksvogel is het voeden van geluk van kinderen en hun omgeving door krachtige persoonlijke ontwikkeling via uitdagend en effectief onderwijs.

Er wordt gewerkt met niveaugroepen, vakspecialisten, coaches, individuele ontwikkelingsplannen en gesprekken. Daarnaast worden de iPad, MacBook, Snappet en de Prowiseborden zo optimaal mogelijk ingezet als middel om te zorgen voor effectief onderwijs.

Verlengde leertijd - Doubleren

Het besluit om een kind te laten doubleren (incl. het verlengen van de periode in groep 1 of 2, de zgn. verlengde kleuterperiode) wordt altijd uiterst zorgvuldig genomen. De argumenten die hierbij een rol spelen worden op schrift gesteld en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Het besluit om een leerling te laten doubleren wordt voorbereid door de groepsleerkracht, de IB-er (als de spil in de zorgstructuur) en de ouders. Het definitieve besluit wordt genomen door de directeur van de school. De ouders worden op de hoogte gesteld van het besluit en de gehanteerde argumenten.Wanneer ouders het niet eens zijn over het doubleren van hun kind kunnen zij gebruik maken van de klachtenprocedure van de school. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg 

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.  

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. 

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

 • Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
 • Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
 • Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
 • Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
 • Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, wordt met ouders afspraken gemaakt over de inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Deze partners sluiten aan op maat en naar behoefte. 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij de school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat enkel schriftelijk wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school. De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.  De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.  

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.  

Informatie samenwerkingsverbanden 

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl      
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen. 

Contactgegevens: 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

Adres: Eloystraat 1a6166 XM Geleen
Directeur: Tiny Meijers-Troquet
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres: Nieuw Eyckholt 290E6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl 

Samenwerkingsverband Parkstad

Adres: Nieuw Eyckholt 290E6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities voor de komende jaren zijn weggezet in de jaarplannen van ons schoolplan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf Het Koekoeksnest

Binnen "Het Koekoeksnest" vangen wij kinderen op van 0 tot 4 jaar en zijn we maandag tot en met vrijdag geopend van 07:30u tot 18:00u. Kinderen leren hier om met elkaar te spelen, te delen en rekening te houden met elkaar. Rust, reinheid en regelmaat staan centraal voor de allerkleinsten. We sluiten daarom zo veel mogelijk aan op het dagritme dat thuis gevolgd wordt. Er is een slaapkamer en een keuken waar hapjes en/of flesjes kunnen worden opgewarmd. Naarmate het kind ouder wordt, draait hij of zij mee in het gezamenlijke VVE-dagritme. Hierbij staat leren door spelen, leren door doen en leren door ontdekken centraal. 

Peuteropvang De Flierefluiters

Naast een kinderdagverblijf is er ook peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze is op maandag tot en met vrijdag elke ochtend geopend. Ook binnen de peuteropvang wordt er een gezamenlijk VVE-dagritme gedraaid waardoor ook kinderen met een VVE-indicatie kunnen komen spelen. We werken elke periode met een thema dat aansluit bij de leef- en belevingswereld van het kind. Wilt u uw kind inschrijven bij kinderdagverblijf "Het Koekoeksnest" of bij peuteropvang "De Flierefluiters" dan kunt u bellen naar 043-7370083 of een mail sturen naar info@samenspelen.net. Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ook bellen naar bovenstaand nummer of een kijkje nemen op de site: www.samenspelen.net

Terug naar boven