Het Kompas

Buitenweg 308 3602 ZK Maarssen

Schoolfoto van Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

Leraren op Het Kompas zijn zeer gedreven en staan met passie voor de klas. De instructie is op maat en bestaat uit drie niveaus. Leraren scheppen een veilig leerklimaat in de klas waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Talentontwikkeling speelt een grote rol en kinderen kunnen zelf beslissingen nemen over 'hoe te leren'. De theorie van meervoudige intelligentie is daarbij de basis. Ieder kind is uniek met zijn/haar talent. Deze talenten inzetten om jezelf te ontwikkelen, maakt leren gemakkelijker en leuker!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht vanwege professionalisering, ziekte of andere omstandigheden, worden de lessen overgenomen door een andere leraar. Dit is veelal een leraar uit de invalpool. Leraren op Het Kompas voelen zich verbonden met elkaar. Dit zorgt ervoor dat er leraren bereid zijn extra te werken om zo voor de leerlingen het best passende leerklimaat te bieden. 

In een enkel geval lukt het niet om vervanging in te zetten. De leerlingen worden dan verdeeld over de andere groepen volgens een vast verdeelschema. Dit doen we gedurende maximaal één dag. 

Als er geen zicht is op vervanging en de leerlingen kunnen niet opgevangen worden in een andere groep, dan berichten wij ouders dat hun kind thuis moet blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe gaat onze voorkeur uit naar groepen op basis van leeftijd. Echter kunnen we niet voorkomen dat combinatiegroepen gevormd worden. Dit is afhankelijk van meerdere factoren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren wordt, net als in de andere groepen, 25 uur les gegeven per week. 

Alle bovenstaande vakgebieden worden aangeboden waarbij veel ruimte is voor zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke oefening. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 Het vakgebied taal bevat onderdelen als technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en taalverkenning. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Kompas is een reguliere basisschool. Ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leerbehoeften van een kind.

De Vreedzame School

Onze specialisatie ligt op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen leren dat zij verantwoordelijkheid moeten dragen voor de maatschappij en de wereld om hen heen. Zij leren hoe om te gaan met conflicten en worden daarbij geholpen door leerling mediatoren. De leerlingenraad is samengesteld uit een afvaardiging van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 en denkt mee over schoolbrede zaken zoals spelen op het plein, gezonde school, afval verzamelen en goede doelen. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Uitdagende leerstof voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt geboden d.m.v. de Eureka! maar ook vooral in de reguliere klassensetting geïntegreerd. Daarbij vormt onze visie de basis: uitgaan van de talenten van kinderen en samen ontdekken welke leerstrategie helpt om verder te komen. Door het werken met VierKeerWijzer bieden wij de leerlingen keuzemogelijkheden op het gebied van wereldoriëntatie en 21e eeuwse vaardigheden. Tijdens de basisvakken werken wij met compacten en verrijken. Verrijking zien wij vooral in uitdagende opdrachten en 'leren leren'. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven