Het Kompas

Buitenweg 308 3602 ZK Maarssen

Schoolfoto van Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen die Het Kompas verlaten, hebben het beste gegeven van wat ze in zich hadden. Leerlingen hebben zich kunnen ontwikkelen als schrijver, ondernemer, technicus, tekenaar, zanger of bioloog. Ze hebben kwaliteiten ontwikkeld in de zorg voor elkaar en de omgeving, in het organiseren, vergaderen, onderzoeken, construeren en spelen. De begeleiding van de leerlingen is gericht op een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau. Voor iedere leerling geldt:

  •  Dat hij/zij meester is op verschillende terreinen
  •  Een gevoel heeft ontwikkeld voor kwaliteit
  •  Veel aandacht en plezier heeft in het werk en de discipline heeft om iets tot een goed einde te brengen 
  •  Ondernemend gedrag vertoont en motivatie
  •  Op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met leerlijnen. Mijn Kleutergroep is een observatiesysteem waarin alle leerlijnen opgenomen zijn. In dit digitale systeem worden de ontwikkelingen van onze leerlingen bijgehouden. De resultaten van leerlingen zijn bepalend voor het onderwijsaanbod. Dit wordt planmatig ingezet. Het schooljaar van 40 lesweken wordt globaal opgedeeld in vier blokken van 10 weken waarna evaluatie en bijstelling plaatsvindt. Daarnaast wordt dagelijks bepaald welke (sub)doelen aandacht nodig hebben en welke leerstof daarbij aangeboden moet worden.

In de groepen 3 t/m 8 wordt vanaf 2021-2022 gewerkt met een digitaal dashboard, Leeruniek. Leraren worden door gebruik van dit dashboard up to date geïnformeerd over de resultaten van leerlingen. Onderwijsbehoeften worden overzichtelijk in kaart gebracht en de leraar speelt daarop in. Dit resulteert in een planmatige manier van werken. Resultaten meten we d.m.v. observaties, methodetoetsen en CITO toetsen. Al deze gegevens bij elkaar, gebruiken wij om passend onderwijsaanbod te genereren en uiteindelijk een schooladvies voor het VO op te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen van Het Kompas stromen uit naar voortgezet onderwijs scholen in de regio Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen) en Utrecht. De adviezen die de school geeft, zijn gebaseerd op zachte en harde waarden. Hiermee bedoelen we resultaten op het gebied van sociaal emotionele vaardigheden, werkhouding, doorzettingsvermogen (allen zachte waarden) en resultaten op het gebied van cognitie (tussen- en eindtoetsen vanuit methoden en CITO). Op de website en in de schoolgids staat een overzicht van de uitstroomniveaus per schooljaar. Het gemiddelde uitstroomniveau is HAVO. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het oordeel van de onderwijsinspectie naar aanleiding van het onderzoek in februari 2020:

Kwaliteitscultuur

"Wij waarderen deze standaard als Goed omdat de school hier bovende basiskwaliteit uitstijgt. Dit blijkt onder andere uit het gezamenlijkekwaliteitsbewustzijn van directie en team. Op Het Kompas is sprakevan onderwijskundig, bezielend leiderschap en van een enthousiast,leergierig team. De combinatie van een heldere structuur en eenprofessionele cultuur maakt dat er veel mogelijk is. Er is veel ruimtevoor de inbreng van het team en voor professionalisering. Daar wordt- geheel conform bestuursbeleid - ook weloverwogen gebruik vangemaakt. Opgedane kennis wordt gedeeld in bijvoorbeeldteamvergaderingen.INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 21/28Dat eigenaarschap en talentontwikkeling ook voor de leraren geldt,blijkt uit de gesprekken met hen: eigen inbreng, gezamenlijkheid endraagvlak voor visie en ambities zijn belangrijk voor het team datzich nadrukkelijk eigenaar voelt van het pedagogisch en didactischconcept.Vermeldenswaard vinden wij de website Eigenaarschap. Lerarennemen deel aan leerteams. Een mooi voorbeeld van wat een leerteamals product kan opleveren is deze website die fungeert als (dynamisch)handboek waarop alles over het thema eigenaarschap te vinden is".

Terug naar boven