Montessorischool Het Mozaïek

Fazantenkamp 157 3607 CH Maarssen

Schoolfoto van Montessorischool Het Mozaïek

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Kindvolgend in ontwikkeling maar sturend in werk

Door observaties en toetsen wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd. De basis hiervoor zijn de eigen observaties van de leerkracht die op basis van deze observaties, bepaalt waar een kind op een bepaald moment behoefte aan heeft. Binnen het kindvolgsysteem, Parnassys en de ingevoerde leerlijnen, kunnen observaties van de leerkracht en de daaraan gekoppelde waargenomen ontwikkeling van het individuele kind op alle ontwikkelingsgebieden, vastgelegd worden. Daarnaast kunnen er op basis van die observaties keuzes gemaakt worden voor een vervolgstap zoals het geven van extra uitleg, een extra toets enzovoorts. Daarnaast maken we gebruik van toetsen die gekoppeld zijn aan methoden zoals onder andere bij rekenen, begrijpend lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. Op het gebied van het volgen van het leesonderwijs, gaan wij uit van het zogenaamde dyslexieprotocol. Een aantal keren per jaar worden kinderen op het gebied van technisch lezen getoetst (AVI en eventueel DMT). Tevens maakt de school gebruik van een aantal toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen en eventueel woordenschat. Deze toetsen vinden plaats op een aantal momenten in de loop het schooljaar, volgens een daartoe opgestelde toetskalender. De toetskalender is gekoppeld aan de kwatiteitskalender van Monton. De kwaliteitsmedewerker vergelijkt de resultaten van de school met die van onze andere scholen. De vorderingen van elk kind worden op deze wijze nauwkeurig gevolgd. Aan het eind van het schooljaar wordt bij de kinderen in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Het eigen leerlingdossier en de uitslag van de eindtoets leveren een compleet beeld op over de ontwikkeling van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven