Montessorischool Het Mozaïek

Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen

Schoolfoto van Montessorischool Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Voor actuele informatie met betrekking tot het team en de teamleden verwijzen wij u naar onze website.www.montessorihetmozaiek.nl

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, wordt eerst gekeken naar een interne oplossing. Wanneer een interne oplossing niet mogelijk is, wordt de vervangingspool Transvita ingeschakeld. Als blijkt dat ook daar niemand beschikbaar is, worden kinderen verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval wordt aan ouders gevraagd hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken op onze Montessorischool vooral individueel of samen in thema's die verbinding hebben met diverse vakken. Dat betekent dat er geen vaste tijden voor de verschillende vakgebieden apart in het rooster gepland staan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Montessorischool Het Mozaïek werken we individueel, samen en in thema's met diverse vakken.Dat betekent dat we vaste tijden voor de verschillende vakgebieden apart in het rooster staan. We stellen vanzelfsprekend hoge doelen op voor de kinderen, zowel op kwantiteit als kwaliteit, zodat elk kind op zijn/haar aard, aanleg, tempo en niveau kan werken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en naschoolse educatie aan, in onze school is een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf aanwezig. 

Kinderdagverblijf Het Kikkertje  https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-kikkertje/

BSO Maarssen: De Kanjers       https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-maarssen-de-kanjers/

Terug naar boven