WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

 • Ben je onder- of overprikkeld, dan kan even bewegen op het beweegplein uitkomst bieden.
 • Naast vele bewegend leeractiviteiten, kun je in de klassen ook keuzes maken voor diverse werkplekken.
 • Leren door te ontdekken.
 • Schoolfoto van WereldKidz Merseberch
 • Samen leren en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is belangrijk op Merseberch.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets 2023 ligt boven het landelijk gemiddelde.

De schoolscore van Merseberch is 82,4. Het landelijk gemiddelde is 79,5. 

Onderdeel Taalverzorging: score 82, 1F 100% en 2F 75%

Onderdeel Lezen: score 88, 1F 100% en 2F 92%

Onderdeel Rekenen: score 80, 1F 100% en 1S 58%

De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen goede resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Op Merseberch zitten relatief veel hoogbegaafde kinderen. Zij scoren soms juist lager dan hun kunnen op de toetsen, vanwege het verkeerd interpreteren van informatie.

Door het werken met het leerlingvolgsysteem van Cito en het volgen van de opbrengsten van het dagelijks onderwijs vanuit de methodes, wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd en de aangeboden leerstof continu afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Net als op andere basisscholen moeten de kinderen van WereldKidz Merseberch leren lezen, schrijven, rekenen enz. Op de Merseberch leren de kinderen zelfstandig te werken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Leren omgaan met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden gaat niet vanzelf.

De leraren volgen de groei en de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie en toetsing wordt uw kind ‘in beeld’ gehouden. In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten 'bekeken'. Vanaf groep 4 hebben de kinderen een portfolio waarin per periode de doelen staan vermeld en worden gevolg en geëvalueerd door de kinderen en de leerkrachten. In alle groepen vinden regelmatig gesprekken plaats met kinderen en ouders over de vorderingen en gedragingen van de kinderen. De intern begeleider zorgt voor de coördinatie en ondersteuning op het gebied van leerlingzorg. Zij komt met regelmaat in alle groepen en bespreekt kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's vinden gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, worden suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Drie keer per jaar vindt er een bouwgroepsbespreking plaats waar de ontwikkelingen (vorderingen en gedragingen) van kinderen met speciale aandacht worden besproken. Elk onderwijsteam voert daarnaast regelmatig gesprekken in de bouw over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht. Als school zijn wij verplicht om mee te werken aan de zogenaamde meldcode. Indien wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid van een kind, zijn wij verplicht dit te melden. 

Testen en toetsen

Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen, gesprekken met kinderen, ouders, collega-leerkrachten, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met Cito Leerling in Beeld als leerlingvolgsysteem. We nemen2x per jaar de toetsen rekenen, taalverzorging, technisch lezen en begrijpend lezen af. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheid om de executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. We analyseren de resultaten en bespreken deze in het onderwijsteam en met de intern begeleider. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode.

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek 

Wij nemen regelmatig deel aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start al in groep 7 met de voorlopige schooladviezen aan het einde van dit schooljaar. In groep 8 volgt vervolgens in januari nogmaals een voorlopig advies. Na de doorstroomtoets in februari volgt het definitieve advies. Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. We kijken naar:

 • de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind;
 • de motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind.

Daarbij wordt de zienswijze van de verschillende leerkrachten (het onderwijsteam) meegenomen, het is een breed gedragen advies.

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score van de doorstroomtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat van de doorstroomtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de doorstroomtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de doorstroomtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Gegeven schooladvies

De 12 leerlingen uit groep 8 in het schooljaar 2022/2023 zijn naar de volgende richtingen in het VO gegaan:

Vwo= 4 lln, havo/vwo= 3 lln, havo= 1 lln, mavo/havo= 3 lln, vmbo k/tl= 1 lln

De middelbare scholen waar onze groep 8 leerlingen naar toe zijn gegaan: Revius Doorn, SGM Breul Zeist, Jordan Zeist, NXT Maarsbergen, Guido Amersfoort

Gemiddelde adviezen

Gemiddeld in de afgelopen drie jaar zijn de volgende VO adviezen gegeven:

Vwo: 51%

Havo/vwo: 26%

Vmbo gt/havo: 9%

Vmbo k/gt: 14%

Na drie jaar zit 70% van de kinderen nog op het niveau van het gegeven schooladvies. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Merseberch leren de leerlingen kritisch na te denken, alleen problemen op te lossen, samen problemen op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, een ander en de omgeving.

Daarnaast werken we structureel aan talentontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij gebruiken we de visie van het 'Talentgedreven onderwijs geven' van Luc Dewulf en Els Pronk. Vanuit deze visie gaat een talent niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie. De kinderen leren hun eigen talenten en die van anderen te herkennen en in te zetten. Wanneer onze leerlingen van school gaan is ons doel dat zij hebben ontdekt wat hun talenten zijn en waar ze energie van krijgen, ze zelfvertrouwen hebben en met respect omgaan met anderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Gezamenlijk verantwoordelijk
 • Groepsdoorbrekend werken
 • Grote betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft een positief oordeel over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school heeft het basisarrangement. Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen ten opzichte van zichzelf mogen en kunnen groeien. 

Terug naar boven