WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

Schoolfoto van WereldKidz Merseberch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de IEP-eindtoets was 81,5.Het landelijk gemiddelde was dit jaar 79,7.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Net als op andere basisscholen moeten de kinderen van WereldKidz Merseberch leren lezen, schrijven, rekenen enz. Op Merseberch leren de kinderen bovendien in toenemende mate zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Leren omgaan met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden gaat niet vanzelf. De leraren volgen de groei en de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Niet alleen via observaties maar ook met behulp van een uitgebreide administratie en toetsing wordt uw kind "in beeld" gehouden. In de kleuterbouw worden alle kleuters via speciaal ontwikkelde observatielijsten 'bekeken'. Vanaf groep 4 hebben de kinderen een portfolio waarin per periode de doelen staan vermeld en worden gevolg en geevalueerd door de kinderen en de leerkrachten. In alle groepen vinden regelmatig gesprekken plaats met kinderen en ouders over vorderingen en gedragingen van de kinderen. De intern begeleider zorgt voor de coördinatie en ondersteuning op het gebied van leerlingzorg. Zij komt met regelmaat in alle groepen en bespreekt kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In het overleg tussen collega's vinden regelmatig gesprekken plaats over kinderen die niet aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld, suggesties gedaan of speciale materialen uitgewisseld. Drie keer per jaar vindt er een bouwgroepsbespreking plaats waar de ontwikkelingen (vorderingen en gedragingen) van de kinderen met speciale aandacht worden doorgesproken. Elk onderwijsteam voert daarnaast regelmatig gesprekken in de bouw over de opbrengsten van het onderwijs en specifiek over de ontwikkeling van de kinderen met extra aandacht. Als school zijn wij verplicht mee te werken aan de zogenaamde meldcode. Indien wij ons ernstig maken over de veiligheid van een kind zijn wij verplicht dit te melden. 

Testen en toetsen

De kinderen worden in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem en bijbehoren toetsen. Vanaf groep drie wordt de AVI toets voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en DMT afgenomen. DMT staat voor de drie-minuten-leestoets; ook leestechniek en leestempo worden getoetst. Deze toetsen zijn bedoeld om de o.a. leesvorderingen zorgvuldig te monitoren. Vanaf groep 3 wordt met methode gebonden en Citotoetsen getoetst. Kinderen die extra aandacht behoeven en waarvoor een handelingsplan is opgesteld worden extra getoetst m.b.v. Citotoetsen en, indien noodzakelijk, getest m.b.v. een externe deskundige. In deze situaties wordt altijd aan de ouders om toestemming gevraagd. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen de kinderen van groep 8 de eindtoets. Wereldkidz heeft gekozen om daarvoor de IEP toets te gebruiken. Het oogmerk van testen en toetsen op WereldKidz Meander is dat ouders, kinderen en leraren extra inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van het kind. Zo kunnen kinderen nog beter binnen en buiten school ondersteund en begeleid worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen vo-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. In de regio kunnen afspraken worden gemaakt over de gegevens die bij het schooladvies worden betrokken.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het categorisch uitsluiten van dubbele adviezen is niet langer toegestaan. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn eveneens niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets).

Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.

Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Over het algemeen waren we blij met de bevindingen van de inspectie in 2011-2012. Al jaren heeft onze school het zogenaamde basisarrangement, hetgeen betekent dat het in orde is. Niettemin waren we op een aantal punten het niet eens met de inspectie en hebben hierop een toelichting geschreven.

Terug naar boven