WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

  • Ben je onder- of overprikkeld, dan kan even bewegen op het beweegplein uitkomst bieden.
  • Naast vele bewegend leeractiviteiten, kun je in de klassen ook keuzes maken voor diverse werkplekken.
  • Leren door te ontdekken.
  • Schoolfoto van WereldKidz Merseberch
  • Samen leren en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is belangrijk op Merseberch.

Het team

Toelichting van de school

Het team van WereldKidz Merseberch is een klein en hecht team. Met elkaar wordt er goed samengewerkt. Goede communicatie met ouders vinden we noodzakelijk in het belang van de kinderen. Ook helpen ouders, als hun werk dat toelaat, geregeld mee bij allerlei activiteiten.

Naast de leerkrachten zijn er leraarondersteuners aanwezig om te ondersteunen in de groepen. Ook is er een intern begeleider, een managementassistente en een schoolleider. 

De intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan gewenst. De communicatie hierover verloopt via de groepsleerkracht. De intern begeleider en de managementassistente werken op meerdere WereldKidz scholen. Dit maakt het mogelijk om zoveel mogelijk formatie voor het begeleiden van kinderen in de klas in te zetten.

Teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO)

Wij werken vanuit een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Dat houdt in dat er onderwijsteams geformeerd worden rondom een groep leerlingen, waarbij het onderwijsteam collectief verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van die groep leerlingen. Wij werken met twee onderwijsteams, namelijk 1/2/3 en 4 t/m 8. Het onderwijsteam heeft de bevoegdheid besluiten te nemen over het onderwijs en de begeleiding van de kinderen. Door deze organisatievorm wordt de professionaliteit, samenwerking en talenten van alle teamleden ten volle benut, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier. Schoolontwikkelingen worden door de onderwijsteams geïnitieerd en uitgewerkt; dit bevordert de betrokkenheid en snelheid van implementatie. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we vanuit verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder handelt vanuit zijn eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt mee over zijn/haar aanpak en inzet.

In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

De momenten dat vervanging niet te regelen is, zal ouders gevraagd worden hun kind thuis te houden. In dat geval zullen we, waar mogelijk, thuisonderwijs verzorgen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe organiseren wij ons onderwijs?

We werken met de basisgroepen 1 t/m 3, groep 4/5 (regulier en toparrangement) en groep 6 t/m 8 (regulier en toparrangement). Dit schooljaar hebben we 2 basiskringen in de groepen 1 t/m 3 en 6 t/m 8. De basiskring is een belangrijke thuisbasis voor elk kind, hier wordt met elkaar de dag gestart en de kinderen komen er meerdere keren per dag bij elkaar. Binnen de basiskring staan o.a. de leerdoelen, de instructies (aangepast aan de behoefte van de kinderen), het groepsproces, de leerstrategieën en het leerproces centraal.

Na de startkring gaan de kinderen aan het werk, aan de hand van hun weektaak. Afhankelijk van het rooster kunnen ze terecht in bepaalde ruimten en hoeken om te werken aan hun leerdoelen. Kinderen weten wanneer ze naar een instructie moeten en wanneer ze zelf kunnen bepalen of ze daarbij willen aansluiten. In de onderbouw wordt dit nog veelal voor de kinderen bepaald en gaat het om een beperkt aantal ruimtes.

De dag is verdeeld in 3 blokken. Het eerste blok is tot 10.00 uur, waarna een eet- en drinkmoment en een pauze volgt. Het tweede blok is van 10.30 tot 12.00 uur, waarna een gezamenlijke lunch en pauze volgt. En het derde blok is van 12.30 tot 14.15 uur. Op woensdag vervalt blok 3 en op vrijdag vervalt blok 3 voor groep 1 t/m 4.

We hebben ervoor gekozen om groep 3 bij groep 1/2 te plaatsen. Dit zorgt voor een doorgaande lijn: van spelen naar leren. De kleuters die al geïnteresseerd zijn in het leesonderwijs worden op deze manier spelenderwijs meegenomen in het aanbod. De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt op deze manier soepeler. In groep 1/2/3 wordt er in blok 1 en blok 2 afgewisseld tussen onder andere (buiten)spelen, werken en het krijgen van instructies. In het derde blok werkt groep 1/2/3 gezamenlijk vanuit thema's. Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben zijn er verrijkingsactiviteiten. 

In groep 4/5 en groep 6/7/8 gaan de kinderen in blok 1, tijdens het zelfstandig werken aan het werk aan de hand van hun weektaak. Dit doen ze op een plek waar zij het prettigst werken: de één in een hoekje in de klas, de ander in het stiltelokaal; de een op een wiebelkruk, de ander staand. Door continu met de kinderen te reflecteren op het leerproces en de zintuiglijke prikkelverwerking, zijn de kinderen zich bewust van de plek waar zij prettig werken en van de momenten dat zij behoefte hebben aan beweging in het beweeglokaal, of op een trampoline.

In het tweede blok van de dag werken de reguliere groepen ook zelfstandig aan hun weektaak en krijgen extra instructie of ondersteuning waar nodig. De kinderen van het toparrangement gaan dan aan de slag met een specifieke HB-opdracht of andere activiteiten, die daarbij aansluiten. Voor kinderen die meer aankunnen, maar geen toparrangement volgen, is er de mogelijkheid om in dit blok aan te sluiten (‘te flexen') en op deze manier extra uitdaging en verdieping te krijgen.

Het derde blok van de dag staat in het teken van thematisch onderwijs met vakintegratie, zoals de wereldoriëntatievakken, burgerschap, digitale geletterdheid en kunst en cultuur.  

De voortgang van de ontwikkeling van een kind wordt vastgelegd in een digitaal portfolio, MijnRapportfolio, en tweemaal per jaar besproken in een kind-ouder-leerkrachtgesprek. Kinderen vanaf groep 5 zijn hierbij aanwezig.

WereldKidz Toparrangementen voor hoogbegaafde kinderen

WereldKidz wil dat alle leerlingen onderwijs kunnen krijgen dat hen uitdaagt en verder brengt, ook hoogbegaafde kinderen. Zij denken en leren op een andere manier en hebben baat bij onderwijs dat op deze andere manier van leren is afgestemd. Daarom verzorgt WereldKidz op een aantal basisscholen voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Deze mogelijkheid bieden wij ook op Wereldkidz Merseberch. Kinderen met een IQ van 130 of hoger komen hiervoor in aanmerking. Kinderen met een zogenaamd toparrangement zitten bij ons op school in dezelfde groep als kinderen met een regulier arrangement. Onze groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Naast de reguliere lesstof volgen de hoogbegaafde kinderen  een verzwaard programma en werken zij aan vaardigheden die speciaal voor hen van belang zijn. Waar mogelijk spelen of werken zij samen met de andere kinderen in de school. Anders dan bij de meeste voorzieningen voor hoogbegaafde kinderen zijn er aan dit  onderwijs geen extra kosten verbonden. Wilt u meer weten? Kijk op www.wereldkidz.nl/ons-onderwijs/toparragement. 

WereldKidz Nieuwkomersklas 

Bij basisscholen van WereldKidz worden regelmatig kinderen aangemeld die sinds kort in Nederland wonen. Bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen of kinderen uit het buitenland. Deze kinderen spreken niet of nauwelijks Nederlands. Kinderen van vluchtelingen hebben vaak een achterstand omdat zij langere tijd niet naar school zijn geweest. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Daarom heeft WereldKidz op de scholen WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger meerdere nieuwkomersklassen. Een nieuwkomersklas heeft 12 tot 15 leerlingen. Hiervoor ontvangen we aanvullende bekostiging vanuit de overheid. De nieuwkomersklassen zijn onderdeel van de school. De kinderen uit de nieuwkomersklas doen mee aan groepsoverstijgende activiteiten binnen de school en er wordt samen buiten gespeeld. Zo kunnen alle kinderen met én van elkaar leren. Gemiddeld verblijven kinderen twee jaar in een nieuwkomersklas en stromen vervolgens door naar een reguliere klas, veelal op dezelfde school. Hun extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal is er dan nog steeds. Met behulp van de expertise vanuit de AZC school wordt deze extra ondersteuning vormgegeven binnen de reguliere groepen. Dit is maatwerk. De nieuwkomersklassen kunt u vinden op de website van WereldKidz Op Dreef en WereldKidz De Vlieger.

Samenwerking met de HU-Pabo 

Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk om onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en tegelijkertijd van hen te leren. Nieuwe leerkrachten nemen de nieuwste ontwikkelingen vanuit de Pabo mee, daar profiteren we als school weer van. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van ander soort opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, of onderwijsassistent, studenten van de ALO of HBO studenten pedagogiek. Indien er binnen de school een collega in opleiding is, worden er werkafspraken gemaakt en vindt er met de praktijkopleider (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats,  onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van zijn/haar opleiding. De collega in opleiding  ontwikkelt deze activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding  in de school. Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van hun opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan ouders. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit is een indicatie van de invulling van de onderwijstijd. Het is niet volledig vaststaand en wij zullen de invulling van de onderwijstijd af laten hangen van wat leerlingen nodig hebben om stappen te zetten in hun ontwikkeling en de beoogde doelen te behalen. Bij de kinderen in het toparrangement is de invulling van de onderwijstijd afwijkend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden, ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende begeleiding voor kinderen die wat meer structuur of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  

Indien we de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere of speciaal (basis)onderwijsschool. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband ZOUT in onze regio. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Indien wij kinderen op school krijgen die medische begeleiding nodig hebben zullen wij ons hierin moeten scholen en onderzoeken of wij het benodigde medisch handelen kunnen bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven