WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

Schoolfoto van WereldKidz Merseberch

Het team

Toelichting van de school

Het team van WereldKidz Merseberch is een klein en hecht team. Met elkaar wordt goed samengewerkt. Goede communicatie met ouders vinden we noodzakelijk in het belang van de kinderen. Ook helpen ouders geregeld mee, als hun werk dat toelaat, bij allerlei activiteiten.

Naast de leerkrachten zijn er leerkrachtondersteuners aanwezig om te ondersteunen in de groepen. Ook is er een intern begeleider, een management assistente en een schoolleider. 

De intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan gewenst. De communicatie hierover verloopt via de groepsleerkracht. De intern begeleider en de management assistente werken op meerdere WereldKidz scholen. Dit maakt het mogelijk zoveel mogelijk formatie voor het begeleiden van kinderen in de klas in te zetten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Werken met verschillende rollen en vervanging

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je).

In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe organiseren wij ons onderwijs?

De basisgroepen 1/2/3 en 4/5 hebben een leerkracht die de basisgroep begeleidt en een leerkrachtondersteuner die op verschillende momenten van de dag in de klas aanwezig is. Basisgroep 6/7/8 hebben twee leerkrachten en een leerkrachtondersteuner in de groep. De basisgroep is een belangrijke thuisbasis voor elk kind waar ieder ‘s morgens in start. Binnen de basisgroep worden o.a. de leerdoelen, de instructies (aangepast op de behoefte van de kinderen), het groepsproces, de leerstrategieën en het leerproces centraal gezet. Dit gebeurt gezamenlijk in de kring, in kleine groepjes en ook individueel. De voortgang van de ontwikkeling van een kind wordt vastgelegd in MijnRapportfolio. Dit wordt twee maal per jaar besproken tijdens het oudergesprek. Kinderen vanaf groep 5 zijn hierbij aanwezig.

De basisgroep komt meerdere keren per dag bij elkaar in de zogenaamde basiskring.

De dag is verdeeld in 3 blokken. Het eerste blok is tot 10.00 u. waarna een eet- en drinkmoment en pauze volgt. Het tweede blok is van 10.30 u. tot 12.00 u. waarna een gezamenlijke lunch en pauze volgt. En het derde blok is van 12.30 u. tot 14.15 u. Op woensdag vervalt blok 3 en op vrijdag vervalt blok 3 voor groep 1 t/m 3.

We hebben ervoor gekozen om groep 3 in het eerste halfjaar bij groep 1/2 te plaatsen. Dit zorgt voor een doorgaande lijn: van spelen naar leren. De kleuters die al geinteresseerd zijn in het leesonderwijs worden op deze manier spelenderwijs meegenomen in het aanbod. De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt op deze manier soepeler. In groep 1/2/3 wordt er in blok 1 en blok 2 afgewisseld tussen onder andere (buiten)spelen, werken en het krijgen van instructies.

In groep 4/5 en groep 6/7/8 gaan de kinderen tijdens het zelfstandig werken (na het eerste kring moment) aan het werk aan de hand van hun weektaak. Dit doen de kinderen op een plek waar zij het prettigst werken. De een in een hoekje in de klas, de ander in het stiltelokaal; de een op een wiebelkruk, de ander staand. Door continue met de kinderen te evalueren over het leerproces en de zintuiglijke prikkelverwerking zijn de kinderen zich bewust van de plek waar zij prettig werken en wanneer er behoefte is aan bijvoorbeeld een bezoekje aan het beweeglokaal of een trampoline i.v.m. onderprikkeling. In het tweede blok van de dag is er voor de reguliere groepen ook een zelfstandig werken moment. De kinderen met het toparrangement gaan dan aan de slag met een specifieke HB-opdracht of andere activiteiten die aansluiten bij het toparrangement. Voor kinderen die meer aankunnen, maar geen toparrangement volgen, is er de mogelijkheid om in dit blok aan te sluiten ('flexen') en op deze manier extra uitdaging en verdieping te krijgen. Voor de jongsten van de school (groep 1 t/m 3) is er een plusklas waar zij op vrijdagochtend specifieke uitdaging krijgen. Het derde blok van de dag staat in het teken van vakken zoals verkeer, Engels en de kernconcepten. In dit blok werken de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 samen.

Samenwerking met de HU-Pabo 

Onze school werkt, net als alle WereldKidzscholen, samen met de HU-Pabo en veel andere schoolbesturen in het project Opleiden in School. Wij vinden het belangrijk onze toekomstige collega’s (collega’s in opleiding) mee op te leiden en ook van hen te leren. Wij investeren in onze eigen professionalisering om collega’s in opleiding goed te begeleiden. De schoolopleider is de spil in de coördinatie van de stage, de contacten met de HU-Pabo en de professionalisering van onze begeleiding. Het is ook mogelijk dat studenten van andere opleidingen bij ons stage lopen zoals klassenassistent, onderwijsassistent, studenten van de ALO of studenten HBO pedagogiek. Indien een collega in opleiding binnen de school is, worden werkafspraken gemaakt en vindt met er met praktijk- (de groepsleerkracht) en de schoolopleider vanuit onze school geregeld overleg plaats onder andere over de aanpak van kinderen op onze school. Zo mogelijk ontwikkelt de collega in opleiding  activiteiten in het kader van de jaarplanning van het team. De collega in opleiding  ontwikkelt zijn/haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Via de nieuwsbrief of de mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een collega in opleiding  in de school.Leraren in opleiding mogen filmopnames maken van lessen ten behoeve van de opleiding. Hiervoor hoeft geen toestemming aan ouders worden gevraagd. De privacy van onze leerlingen wordt hierbij uiteraard in acht genomen. Met de verschillende opleidingsinstituten is afgesproken dat de opnames na de bespreking worden vernietigd.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven