WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

  • Ben je onder- of overprikkeld, dan kan even bewegen op het beweegplein uitkomst bieden.
  • Naast vele bewegend leeractiviteiten, kun je in de klassen ook keuzes maken voor diverse werkplekken.
  • Leren door te ontdekken.
  • Schoolfoto van WereldKidz Merseberch
  • Samen leren en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is belangrijk op Merseberch.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van WereldKidz Merseberch.

Wij bieden een vernieuwd onderwijsconcept gebaseerd op actuele inzichten over leren en op inzichten wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan een complexe en snel veranderende maatschappij.

Wat doen we?

     Missie: Wij willen elk kind een duurzame basis meegeven voor het leven.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zij leren door samen te spelen, te ontdekken en te onderzoeken.
Deze kwaliteiten worden bij ons op school aangesproken, versterkt en verder ontwikkeld.
Op Wereldkidz Merseberch ontwikkelen de kinderen een basis voor hun leven. 

Deze basis is gebaseerd op vier pijlers:

- Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkelverwerking
- Zelfstandig leren leren
- Verwerven van basiskennis en vaardigheden
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving

De vier pijlers staan niet los van elkaar. Elke dag is een mix van alle pijlers zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij geven les aan de reguliere groepen 1 t/m 8 en bieden ook een toparrangement voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar Wereldkidz Merseberch?

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met Anneke de Gier (schoolleider) : 0343-43167 of maak een afspraak via de mail: annekedegier@wereldkidz.nl

Wereldkidz

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 31 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.  

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz

Postbus 344

3700 AH Zeist

Telefoon 030-6969100

E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezellige dorpsschool
  • Breed basisaanbod
  • Leren leren: Samen/individueel
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Uitdagende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022- 2023 starten we met ongeveer 100 leerlingen verdeeld over drie groepen: groep 1/2/3, groep 4/5 (regulier en toparrangement), groep 6/7/8 (regulier en toparrangement). Gedurende het schooljaar zullen nieuwe kinderen instromen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gedragsregels 

Op school hebben we met het team en de kinderen duidelijke afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan tijdens werken, leren en spelen. De concrete afspraken hangen duidelijk zichtbaar in de school. Respect, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn de gedeelde waarden binnen WereldKidz. Wij verwachten van ouders dat zij binnen de school en in contact met onze medewerkers communiceren en handelen in lijn met onze schoolwaarden, regels en afspraken. We communiceren, verbaal en non-verbaal, respectvol met elkaar, we stoppen met gedrag als een ander daar last van heeft en we raken elkaar alleen aan als het gepast is. 

Het onderwijsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Binnen het team en met de kinderen worden duidelijke afspraken gemaakt en nageleefd. Door dialoog en evaluatie wordt dit tijdens kring- en team momenten geborgd. De anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon kan om hulp of advies gevraagd worden. 

Veiligheidsbeleid

Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s. Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt pro-actief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven