Kindcentrum Meester Snel

Kloosterstraat 13 7581 GELosser Losser

  • Leerlingen werken binnen de groep op hun eigen niveau aan opdrachten.
  • Achter onze school hebben we een groot groen schoolplein met vele speelmogelijkheden.
  • Groep 1-2 heeft het thema water en onderzoekt drijven en zinken.
  • Op ons schoolplein hebben we 4 schoolkonijnen. De leerlingen mogen ze verzorgen en knuffelen.
  • "Snellie" staat centraal bij ons sociaal emotionele programma Positive Behaviour Support (PBS)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als we kijken naar de laatste 3 jaren dan zien we in het schooljaar 2017-2018 net onder het landelijk gemiddelde hebben gepresteerd met onze eindtoets. Kijken we naar de individuele leerlingen in deze groep dan hebben we bij bijna alle leerlingen eruit gehaald wat er in zit en hebben ze gescoord op het niveau wat er van hun verwacht mocht worden passen bij hun leercapaciteiten. 

We gaan wel altijd naar aanleiding van de eindtoets met de directeur, intern begeleider en groepsleerkracht om tafel om samen te kijken waar we ons onderwijsaanbod kunnen aanpassen en verbeteren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van observaties en toetsen volgen we de ontwikkeling van alle kinderen goed. De kinderen in groep 1 en 2 worden door middel van observaties gevolgd met het digikeuzebord. Hierin houdt de leerkracht verschillende deelgebieden van de ontwikkeling waaronder sociaal emotionele ontwikkeling, de motoriek, taal, rekenen en bewegen van uw kind bij in het volgsysteem. Tijdens een groeigesprek worden deze resultaten met u en uw kind besproken.

Kinderen in groep 3 t/m 8 maken naar aanleiding van de lesstof regelmatig methodetoetsen. Op vastgestelde momenten in het schooljaar maken de kinderen landelijke (CITO) toetsen. Zo krijgen we een overzicht van alle vorderingen die uw kind maakt in zijn of haar schoolloopbaan. Deze overzichten krijgt u ook altijd mee in het rapport van uw kind. In groep 6 nemen we bij alle leerlingen de NSCCT af (toets over de leermogelijkheden van een kind)). Door middel van de NSCCT krijgen we een beeld van de (cognitieve) mogelijkheden van uw kind. Vervolgens gaan we kijken of het beeld van de NSCCT aansluit bij de toetsresultaten oftewel “halen we uit uw kind wat erin zit”. De resultaten uit dit onderzoek worden tijdens een groeigesprek waarbij uw kind en u aanwezig zijn besproken.

We gebruiken de tussenresultaten ook om ons onderwijsaanbod opnieuw af te stemmen en te analyseren. Wat gaat er goed en waar moeten we verbeteren/veranderen. Indien nodig maken we een plan van aanpak voor een komende periode voor een groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets is door het afname moment geen onderdeel meer van de advisering naar het voortgezet onderwijs. Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs kijken we naar de resultaten van de afgelopen 8 jaren van het CITO leerlingvolgsysteem en de uitkomsten van de NSCCT (een toets naar de leermogelijkheden van uw kind), maar natuurlijk ook naar wie uw kind is. Hierbij spelen werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, huiswerkhouding en algemene kennis en vaardigheden en talenten die uw kind heeft ook een grote rol. In de loop der jaren hebben we uw kind goed leren kennen en kunnen we op basis van al deze gegevens een weloverwogen keuze maken voor het advies van uw kind. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs op de school. In de school zelf is dit de directeur. Zij werkt samen met het team hard aan de onderwijskwaliteit en het borgen hiervan. Het veranderende toezicht leidt er toe dat de inspectie van het onderwijs de scholen minder vaak bezoekt. Ons laatste inspectiebezoek was in juni 2016.

Zij concludeerden onder meer het volgende: “Basisschool Meester Snel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement”.

Terug naar boven