KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

 • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
 • Leren in de natuur
 • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Ludgerus

Ons team heeft de ambitie om iedere leerling te laten groeien. Wij werken vanuit vertrouwen, stimuleren de nieuwsgierigheid en vergroten de betrokkenheid.

In ons nieuwe moderne schoolgebouw creëren we een uitdagende leeromgeving waar iedereen zich kan ontwikkelen. We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is.

‘Met plezier leren en trots op hun prestaties, dat willen wij voor al onze leerlingen’.

Om goed in te kunnen spelen op de unieke talenten en persoonlijke behoeftes van onze leerlingen bieden wij onderwijs van hoge kwaliteit. Als team werken we graag samen, zijn leergierig en vakkundig en bruisen van energie. Wij willen een goed voorbeeld zijn.

Onze ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en de activiteiten van de school. Er is sprake van een open communicatie, we respecteren elkaars deskundigheid en zorgen samen voor een fijne schoolperiode.

Onze leerlingen gaan met plezier naar school en trots naar huis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilige leeromgeving
 • Brede ontwikkeling
 • Vergroten eigenaarschap
 • Stimuleren plezier in lezen
 • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Ludgerus hebben we ongeveer 210 leerlingen. We hebben twee kleutergroepen en verdelen onze leerlingen over acht groepen. De groepsgrootte varieert.

Leerlingen worden meestal al voor hun tweede verjaardag aangemeld. We hebben in enkele groepen een wachtlijst. 

Veruit de meeste leerlingen komen uit Loenen a/d Vecht, maar steeds vaker ook uit de aangrenzende dorpen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij de leerlingen vier dagen les hebben met een lunchpauze op school en de woensdagmiddag vrij zijn. De leerlingen lunchen samen met de leerkracht in de klas en gaan daarna buitenspelen.

Door structuur en duidelijkheid creëren we rust in de groepen. Na schooltijd hebben de leerlingen meer tijd om te spelen, sporten en het maken van huiswerk.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid
Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.  

Meldcode huiselijk geweld
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Verwijsindex
Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.  

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid
Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.
Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

 • Het ontruimingsplan
 • Opleiding bedrijfshulpverleners
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
 • 2x per jaar een ontruimingsoefening   

Onze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:

 • Preventieve maatregelen / controles
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school
 • Het bestrijden van een beginnende brand
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Schoolverzekering
Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:

 • een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven;
 • een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw;
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.   

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.   

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

Terug naar boven