KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

 • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
 • Leren in de natuur
 • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

Het team

Toelichting van de school

Het Ludgerus team staat voor u klaar!

Ons team bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, een remedial teacher, een onderwijsassistent, een conciërge en een directeur.

We zijn leergierig, enthousiast en enorm betrokken bij onze leerlingen. We overleggen veel, luisteren naar elkaar en staan open voor feedback. Er heerst een open leercultuur, waardoor iedereen vanuit eigen kracht continu een bijdrage levert aan de professionalisering van het onderwijs.  

Onze pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap en samenwerking zijn belangrijke aspecten op onze school.

We werken met specialisten op meerdere gebieden:  

 • Arwen Eekhof is onze intern begeleider en specialist meer- en hoogbegaafdheid. Zij is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen en de begeleiding van leerkrachten en ouders hierbij.
 • Erwin van den Heuvel is onze remedial teacher en hij verzorgt twee ochtenden in de week extra ondersteuning aan individuele of kleine groepjes leerlingen.
 • Astrid van der Veer is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en verzorgt op dinsdag en donderdag de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. 
 • Mara Schoenmakers is onze rekenspecialist en bewaakt de doorgaande leerlijn rekenen. Ook ondersteunt zij de leerkrachten bij het geven van kwalitatief goed rekenonderwijs.
 • Mona van Breukelen en Annemarie Beumers zijn onze taal/leesspecialisten en bewaken de doorgaande leerlijn taal. Ook ondersteunen zij de leerkrachten bij het geven van kwalitatief goed taal/leesonderwijs.
 • Daniëlle van den Boogaard is onze specialist 'jonge kind' en zorgt voor een beargumenteerd onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen.
 • Jae Sook Hemel is onze onderwijsassistent en zij ondersteunt de leerkrachten. Ze begeleidt individuele leerlingen of groepjes leerlingen binnen of buiten de groep. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen
In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO/MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de invalpools of op één van de collega’s binnen de school. We streven er naar een leerkracht in te zetten die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Onderstaand stappenplan wordt gevolgd bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht.

1. Via de invalpool worden alle mogelijke vervangers benaderd. 

2. Als er geen vervangers(sters) beschikbaar zijn worden de parttimers van de eigen basisschool benaderd of zij eventueel de mogelijkheid hebben extra te werken.

3. Indien stap 1 t/m 2 geen oplossing heeft geboden, wordt getracht een passende oplossing te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

 • Inzet van Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent)
 • Aan Heldenopvang wordt gevraagd of zij een pedagogisch medewerker beschikbaar hebben die ingezet kan worden om de groep op te vangen (tegen betaling). Bij voorkeur een pedagogisch medewerker met lesbevoegdheid.
 • De overige leerkrachten/ambulante mensen die op dat moment aanwezig zijn, en geen lesgevende taken hebben, vangen de eerste dag. Dit voor maximaal 2 dagen per maand in de griepperiode.
 • De directie wordt niet ingezet om voor de groep te staan.

4. Indien bovenstaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, worden volgens een rooster de leerlingen een dag naar huis gestuurd. Uiterlijk op de dag dat geen vervanging mogelijk is, maar liefst eerder, krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen, bericht waarin dit gemeld wordt. Wanneer al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd. Bij langere afwezigheid worden groepen bij toerbeurt naar huis gestuurd. Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 210 leerlingen verdeeld over 8 groepen. In de kleutergroepen, groep 1 en 2, werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat kleuters van vier tot en met zes jaar met elkaar in een groep zitten. In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen per leerjaar in homogene groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van hetzelfde leerjaar in één groep zitten. De groepen 1 t/m 4 noemen we de onderbouw. De groepen 5 t/m 8 noemen we de bovenbouw.  

Onze methodiek en werkvormen zijn gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Dit onderwijsconcept biedt de leerstof geordend per leerjaar aan. De methodiek gaat uit van duidelijk omschreven leerdoelen. Deze zogenoemde basisstof kan worden aangevuld met verdiepende en remediërende (herhalings) leerstof.

 • Verdiepende leerstof: om leerlingen hun capaciteiten zoveel mogelijk te laten benutten (bijvoorbeeld moeilijkere opgaven van dezelfde stof).
 • Remediërende leerstof: om leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel weer aansluiting te laten krijgen bij de groep (bijvoorbeeld door herhaling van de leerstof of door leerstof op een andere manier aan te bieden).  

Voor de verschillende vakgebieden worden groepsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Er is sprake is van een drietal instructieniveaus binnen een groep:   

 • Basisgroep 
 • Instructie-afhankelijke groep
 • Instructie-onafhankelijke groep 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de groepen 1 en 2 vinden wij het van belang dat leerlingen veel spelen. Tijdens hun eigen spel spiegelen kinderen zich aan elkaar, is er ruimte voor hun eigen fantasie en breidt hun woordenschat zich uit. In groep 1 en 2 werken we thematisch. De thema’s die gekozen worden hebben betekenis voor het kind en passen bij hun ontwikkeling. Ze zijn herkenbaar of hebben herkenbare elementen uit de echte wereld.

De thema’s dagen uit tot onderzoeksvragen, ontwerpopdrachten en spelend leren. Elke keer bouwen we het thema met de leerlingen op. Ze voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. We gaan met de leerlingen in gesprek, dagen ze uit om na te denken, hun eigen voorkennis in te zetten, te redeneren en te analyseren.

Om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, betrekken we ze bij het opbouwen van onder andere de speelhoeken. We starten elk thema met een introductie, vervolgens maken we een woordweb om de voorkennis te activeren. Met elkaar bedenken we welke spullen tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Zo krijgen werkjes voor kinderen veel meer betekenis. Als er genoeg spullen gemaakt of meegenomen zijn kan het spel in de speelhoeken beginnen.

We werken met de doelen van de leerlijnen. De doelen gebruiken we tijdens de activiteiten in de kring (reken- en taalspelletjes, muziek), het maken van de werkjes en het maken van de spullen voor de speelhoeken. Zo krijgen alle activiteiten betekenis voor de leerlingen.     

Verder is er in elke klas verschillend materiaal aanwezig waarmee de leerlingen spelenderwijs kunnen leren zoals: letterstempels, woordkaartjes, puzzels in allerlei formaten, loco etc. Wij zoeken altijd naar activiteiten die voor kinderen een zinvolle betekenis hebben.   

Wanneer uw kind naar school gaat, krijgt u een boekje waar meer informatie te vinden is over de werkwijze in de kleutergroepen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Begrijpend lezen valt onder lezen. 
 • Onder Wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Deze vakken bieden wij vakgericht aan met de methode Blink Wereld
 • Ter ondersteuning van ons onderwijs maken we gebruik van chromebooks.

Iedere leerkracht heeft voor zijn of haar leerjaar een lesrooster opgesteld. Per week wordt het rooster ingevuld met welke lessen en leerdoelen er die week aan bod komen. Bij de invulling hiervan wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie van de school op ondersteuning, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.

Ondersteuningsplan  

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leerkrachten hebben inspraak op dit plan in de medezeggenschapsraad. Bekijk hier ons 'ondersteuningsplan'

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passenderwijs
Kalisto biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.
Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Passenderwijs. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Passenderwijs.

www.passenderwijs.nl

Telefoonnummer: 0348-412706

E-mail: info@passenderwijs.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Ludgerus bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun toekomst. Onze leerlingen zijn mede eigenaar van hun ontwikkeling en er is ruimte voor ieders unieke talenten.  

Binnen het team van de Ludgerus maken we gebruik van ieders talenten en interesses. Wij werken met specialisten op verschillende vakgebieden en er zijn professionele leergemeenschappen (PLG), waar leerkrachten deel vanuit maken. Onze specialisten en de PLG’s focussen zich op de professionele ontwikkeling en het delen van kennis binnen het team. Het leren van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs staat centraal.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor een soepele overgang naar school werken wij samen met de kinderdagverblijven. Peuters komen samen met een leidster kijken in de kleutergroepen en doen mee met de activiteiten. We organiseren ook inloopochtenden voor ouders van de peuters.  

Wij vinden het belangrijk dat jonge kinderen veel spelen. Wij creëren een veilige omgeving en stimuleren hun fantasie. In onze kleutergroepen werken we met thema’s die passen bij hun ontwikkeling en vergroten daarmee de betrokkenheid en motivatie om te leren.

Buitenschoolse opvang bevindt zich in ons schoolgebouw, waardoor kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven na schooltijd. Er is hierdoor ook sprake van korte communicatielijnen en stemmen regelmatig de pedagogische aanpak met elkaar af.  

Meer informatie over onze invulling van leerjaar 1 en 2 vindt u bij ‘Invulling onderwijstijd’. Praktische informatie over de werkwijze in de kleutergroepen ontvangt u voordat uw kind start bij ons op de school.

Terug naar boven