KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
  • Leren in de natuur
  • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score wordt aanvullend gezien op het schooladvies wat de kinderen meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. De score van de Eindtoets kan variëren tussen 500 ( zeer laag) en 550 (maximale score). Een score rond 535 is gemiddeld voor de Nederlandse basisscholen.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling en groei van onze leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en welbevinden. We houden deze gegevens en resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we, halfjaarlijks, landelijk genormeerde toetsen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, spelling en technisch- en begrijpend lezen. Op basis van de gegevens uit toetsen en analyses wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groep, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

In de groepen 1-2 registeren we de vorderingen van de leerlingen aan de hand van leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling bijhouden t.o.v. het vorige registratiemoment en de landelijke gemiddelden.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. De leerkrachten van groep 7, Intern Begeleider en directie stellen in februari van het jaar dat het kind in groep 7 zit samen één voorlopig advies op. Dit advies wordt besproken met de ouders en de leerling.

Het definitieve advies wordt in februari van groep 8 opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 en 7, Intern Begeleider en directie. Het definitieve advies wordt met het kind en ouders besproken. Dit gebeurt voor de afname van de Centrale-Eindtoets welke in april wordt gemaakt. Zodra de uitslag van de eindtoets binnen is, worden de ouders en kinderen geïnformeerd. Elk jaar worden de ouders van onze bovenbouw leerlingen door de leerkrachten geïnformeerd over de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs in de omgeving. Kinderen bezoeken samen met hun ouders de open dagen van scholen van het voortgezet onderwijs. Op het moment dat een leerling door ouders wordt aangemeld bij het voortgezet onderwijs (V.O.), vindt er een warme overdracht plaats van de leerkracht van groep 8 aan de coördinator van het V.O. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich prettig voelt. Wanneer je je prettig voelt, kom je tot leren. Wij stimuleren dit onder ander door de lessen uit onze methode 'Kwink' (voor sociaal-emotioneel leren) en de inzet van 'Taakspel'. Met Taakspel wordt gewenst gedrag gestimuleerd, wat een positieve bijdrage levert aan de sfeer en de veiligheid in de klas. Ook door voorspelbaar te zijn (dagritmekaarten) in afspraken en gedrag dragen we bij aan de veiligheid.   

De samenwerking met ouders is van wezenlijk belang bij het scheppen van een veilig klimaat binnen de groep en school. Door middel van individuele contacten, ouderavonden en andere communicatiemiddelen wordt de samenwerking tussen school en ouders versterkt. Door het bieden van vertrouwen, veiligheid en sociale ondersteuning creëert de leerkracht een optimale situatie in de groep, waarbinnen het kind ervaringen kan op doen en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Naast respect voor het individu vormt respect voor de ander en voor de wereld om ons heen een belangrijk uitgangspunt. 

We stimuleren eigenaarschap bij leerlingen. Het leren stellen en uitvoeren van doelen, het mede-eigenaar zijn in het leerproces vinden wij van belang. Er ontstaat een grotere betrokkenheid bij en voor het leren. Dit leidt tot intrinsieke motivatie.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 is de inspectie voor het basisonderwijs voor het laatst bij ons op school geweest. We hebben toen opnieuw het zogenaamde 'basisarrangement' gekregen. Onze resultaten zijn wederom goed bevonden. 

De verbeterpunten sluiten aan bij de reeds ingezette ontwikkelingen en onze visie op het onderwijs.

Terug naar boven