KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
  • Leren in de natuur
  • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score wordt aanvullend gezien op het schooladvies wat de kinderen meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. De score van de Eindtoets kan variëren tussen 500 ( zeer laag) en 550 (maximale score). Een score rond 535 is gemiddeld voor de Nederlandse basisscholen.

Ook in schooljaar 2022-2023 hebben de groep 8 leerlingen deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. De school heeft een gemiddelde score van 536,0 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt dit schooljaar op 534,9. 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de Centrale Eindtoets niet meer afgenomen, maar wordt er een doorstroomtoets afgenomen. Dit is door de overheid bepaald. De naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het afnamemoment verschuift van april naar februari. Er is na de uitslag van de toets in maart één centraal moment voor aanmelding op de middelbare school om de kansengelijkheid te vergroten. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling en groei van onze leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en welbevinden. We houden deze gegevens en resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we, halfjaarlijks, landelijk genormeerde toetsen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, spelling en technisch- en begrijpend lezen. Op basis van de gegevens uit toetsen en analyses wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groep, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

In de groepen 1-2 registeren we de vorderingen van de leerlingen aan de hand van leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling bijhouden t.o.v. het vorige registratiemoment en de landelijke gemiddelden.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het schooladvies voor het vervolgonderwijs een belangrijk moment in het leven van een basisschoolleerling. We hanteren een zorgvuldige procedure om tot een passend en kansrijk schooladvies te komen. Bij het geven van een advies hebben we ambitieuze verwachtingen en adviseren we waar mogelijk kansrijk. Hieronder volgt een algemene beschrijving van de procedure tot het vormen van het schooladvies op de Ludgerus:

Leerlingvolgsysteem: Gedurende de hele basisschoolperiode worden de resultaten van de leerling bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling op verschillende gebieden, zoals taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cito-toetsen: vanaf groep 3 maken leerlingen 2 keer per jaar een Cito-toets. Deze toets geeft een beeld van de ontwikkeling van de leerling op het gebied van taal (begrijpend lezen en spelling) en rekenen.

Overleg: Op basis van kind-kenmerken, werkhouding, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de resultaten van de Cito-toetsen (vanaf groep 6), gaat de leerkracht in overleg met de intern begeleider, directie en voorgaande leerkrachten van het kind om het schooladvies te vormen.

Voorlopig advies: In groep 7 wordt er een voorlopig advies opgesteld en gedeeld met de leerling en ouders. Dit advies is gebaseerd op de ontwikkeling, kind-kenmerken, werkhouding en resultaten van de leerling tot dat moment. Het geeft een indicatie van het niveau waarop de leerling naar verwachting kan instromen in het voortgezet onderwijs. Door dit in groep 7 op te stellen, kan er gezamenlijk gewerkt worden aan de ontwikkeling van de leerling en het behalen van het uiteindelijke eindadvies.

Definitief advies: Het schooladvies wordt vastgesteld en opgenomen in het leerling dossier. Het advies is gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerling. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets ingezet bij het bepalen van het definitieve advies. De doorstroomtoets is een objectieve toets die inzicht geeft in de kennis en vaardigheden van de leerling op het gebied van taal en rekenen. Het resultaat van deze toets wordt meegenomen in de totale beoordeling van de leerling. Het doel is om op deze manier een zo goed mogelijk advies te kunnen geven, dat aansluit bij de individuele mogelijkheden en ontwikkeling van de leerling.

De overgang naar het voortgezet onderwijs: Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/ 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich prettig voelt. Wanneer je je prettig voelt, kom je tot leren. Wij stimuleren dit onder ander door de lessen uit onze methode 'Kwink' (voor sociaal-emotioneel leren) en de inzet van 'Taakspel'. Met Taakspel wordt gewenst gedrag gestimuleerd, wat een positieve bijdrage levert aan de sfeer en de veiligheid in de klas. Ook door voorspelbaar te zijn (dagritmekaarten) in afspraken en gedrag dragen we bij aan de veiligheid.   

De samenwerking met ouders is van wezenlijk belang bij het scheppen van een veilig klimaat binnen de groep en school. Door middel van individuele contacten, ouderavonden en andere communicatiemiddelen wordt de samenwerking tussen school en ouders versterkt. Door het bieden van vertrouwen, veiligheid en sociale ondersteuning creëert de leerkracht een optimale situatie in de groep, waarbinnen het kind ervaringen kan op doen en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Naast respect voor het individu vormt respect voor de ander en voor de wereld om ons heen een belangrijk uitgangspunt. 

We stimuleren eigenaarschap bij leerlingen. Het leren stellen en uitvoeren van doelen, het mede-eigenaar zijn in het leerproces vinden wij van belang. Er ontstaat een grotere betrokkenheid bij en voor het leren. Dit leidt tot intrinsieke motivatie.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 is de inspectie voor het basisonderwijs voor het laatst bij ons op school geweest. We hebben toen opnieuw het zogenaamde 'basisarrangement' gekregen. Onze resultaten zijn wederom goed bevonden. 

De verbeterpunten sluiten aan bij de reeds ingezette ontwikkelingen en onze visie op het onderwijs.

Terug naar boven