Het Gele Park - Basisonderwijs

Varsseveldseweg 47 7131 BH Lichtenvoorde

  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten bepalen wij m.b.v. de toetsen van CITO (Technisch- en Begrijpend Lezen, Spelling, Rekenen) en de vragenlijsten van sociaal-emotioneel volgsysteem Zien!

Aan de hand van het zorgplan en de daarin opgenomen zorgroute houden we zicht op de ontwikkelingen van onze leerlingen. Hierbij zijn de toetsresultaten, observaties, gesprekken etc. leidraad voor de juiste vervolgkeuzes m.b.t. handelingsplannen (groep en individueel), de schoolbespreking (doen we als school de dingen goed en doen we de goede dingen?). In het zorgplan nemen de leerlingbesprekingen een belangrijke rol in. Dit zijn gesprekken tussen leerkracht en IB'er waarin de voortgang van ontwikkeling wordt gemonitord m.b.t. kwalificatie, socialisatie, subjectvorming en motorische ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar onze schoolgids. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het Gele Park - Basisonderwijs, wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen en daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit. De school gebruikt de methode Leefstijl om preventief te handelen en de sociale vorming te bevorderen.

De school heeft uniforme klassenregels, schoolregels en pleinregels. Een van die regels is dat kinderen met respect met elkaar om dienen te gaan. Helaas kan de school pestgedrag niet altijd voorkomen. In een dergelijk geval is ingrijpen van het grootste belang. In het pest/gedragsprotocol ligt vast hoe de school het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benadert. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en aanpak van dit ongewenste gedrag.

Het team streeft ernaar een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig voelt. Deze positieve instelling is de basis voor de omgang met elkaar. Het team benoemt met name het positieve gedrag en beloont dit. Mocht het een leerling niet lukken zich aan de gemaakte afspraken en regels van de school te houden dan kan de leerkracht gebruik maken van het gedragsprotocol. Het gedragsprotocol schept duidelijkheid voor de leerlingen, ouders en leerkrachten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Samen
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle scholen van Stichting Paraatscholen hebben een basisarrangement.

Terug naar boven