Bs De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy

Schoolfoto van Bs De Zonnehof

Het team

Toelichting van de school

Op onze school is sprake van een dynamisch team, dat gevarieerd is in leeftijd.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er leerkrachten verlof hebben zoals studieverlof dan proberen wij dit als school intern op te vangen en te regelen. Indien er intern niemand beschikbaar is, maken wij gebruik van een zogenaamde vervangerspool binnen MeerderWeert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs van onze basisschool richt zich op de persoonlijkheidsvorming van het kind. Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd en vanuit een bepaalde systematiek opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van de kinderen. De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling en het leren van de kinderen in een sfeer van geborgenheid en vertrouwen. Er komen diverse werkvormen aan bod, waardoor er ruimte is voor keuze van activiteiten, eigen initiatief en zelfstandigheid.  De basisschool kent acht jaargroepen. Het accent in de eerste twee groepen ligt op het spelend leren. De leeromgeving nodigt kinderen uit tot ontwikkeling en fundamentele leerervaringen. In groep twee komen meer programmagerichte elementen aan bod die gekoppeld zijn aan de leerstof van de overige schooljaren. In groep 3 komt de nadruk meer te liggen op het aanvankelijk leerproces. De aangeleerde basiskennis wordt in de volgende groepen uitgebouwd. Wat betreft de leerstof laten we ons inhoudelijk leiden door de diverse methodes. Deze leerprogramma’s hebben de mogelijkheid om om te gaan met verschillen in niveau. De methodes die we gebruiken zijn actueel en voldoen aan de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs.

Onze school wordt begeleid door een combinatiefunctionaris sport bij de lichamelijke opvoeding van kinderen. Tevens worden voor de kunst en culturele vorming vakleerkrachten op aanvraag ingeschakeld. Vanuit Bibliocenter is er een combinatiefunctionaris die de leerkrachten ondersteunt bij de leesbevordering.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie), hierin wordt lezen en taal gecombineerd aangeboden, vandaar dat bij groep 3 de onderwijstijd voor lezen en taal samen is genomen.

Voor alle groepen geldt dat spelling onder taal valt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In principe zijn alle kinderen welkom op onze scholen. We moeten daarbij goed voor elk kind kunnen blijven zorgen. En dat kan soms betekenen dat wij niet volledig toegerust zijn om een gevraagde ondersteuning op een bepaalde school te kunnen leveren. Wat we als school aan zorg voor kinderen kunnen leveren staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Mocht een gevraagde ondersteuning niet geleverd kunnen worden, dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een passend alternatief. In alle gevallen willen we daarbij maatwerk leveren. Vandaar dat de aanmelding van leerlingen op onze scholen altijd vergezeld gaat met een intakegesprek, waarin samen met de ouders verkend wordt welke mogelijkheden er over en weer zijn. Voor aanmeldingen, vragen over de aanmeldprocedure, het schoolondersteuningsprofiel van de school en andere zaken die met leerlingenzorg te maken hebben, verwijzen wij ouders graag door naar de directie en/of intern begeleider van de school. Zij zullen ouders graag te woord staan om samen een passend onderwijsarrangement voor het kind te kunnen bepalen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zal de samenwerking met het IOT verder uitgebreid worden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed kunnen begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Stichting Okido. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein.

De samenwerking tussen Okido en school wordt steeds intensiever. We volgen samen scholingen en vergaderen samen om steeds beter af te stemmen. Er wordt gewerkt met dezelfde thema's en peuters en kleuters werken hierin samen. Sinds schooljaar '20-'21 maken we gebruik van hetzelfde observatie- en registratieprogramma, namelijk Mijn Peutergroep en Mijn Kleutergroep. Een ononderbroken ontwikkeling wordt hiermee steeds meer gegarandeerd.

Er vindt een warme overdracht plaats van peuters naar kleuters door met de ouders, pedagogisch medewerker en leerkracht een zogenaamd driehoeksgesprek te voeren. In dat gezamenlijke gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken, dit vormt de start van de kleuter op de basisschool.

Terug naar boven